PL EN
COMPLEXITY OF THE FIGHT AGAINST TERRORISM
 
More details
Hide details
1
Szkoła Wyższa Collegium Balticum w Szczecinie
 
 
Publication date: 2019-07-24
 
 
Corresponding author
Waldemar Kryspin Jaruszewski   

Waldemar Kryspin Jaroszewski, Szkoła Wyższa Collegium Balticum, ul. Mieszka I 61c, 71-011 Szczecin, e-mail: wjaruszewski@wp.pl
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2013;7(2):42-56
 
KEYWORDS
ABSTRACT
At the beginning of the 21st century the following terms became widespread: globalism, terrorism, asymmetry of the modern world along with the problems concerning poverty, inequality and stratification of social income. All those threats may be fuel for terrorism acts. The author of this article is convinced that the right prevention for terrorism acts starts with the recognition and analysis of the socio-political causes and not only of its manifestation itself. This article tries to find the answer for the following question: Can the current fight against terrorism end successfully? Is the asymmetry of the terrorism acts only an internal problem of one country or does it go beyond its borders? The first part of the article presents the following definitions: fight and strategic culture of the country; whereas the second one shows the fundamental elements of terrorism along with the terrorism chain and its asymmetry. The third part of the article explains selected elements of counter-terrorism and the counter-terrorism model at the beginning of the 21st century. The research method used here is the critical analysis of documents and literature. The author hopes to start a greater discussion regarding asymmetric threats of the modern world.
 
REFERENCES (22)
1.
Jakubczak R., Marczak J. (red), (2012), Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku. Wyzwania i strategie, Wydawnictwo Bellona, Warszawa.
 
2.
Jakubczak R., Marczak J., (red), (2008), Podstawy bezpieczeństwa narodowego Polski w erze globalizacji, Wydawnictwo AON, Warszawa.
 
3.
Jakubczak R., Marczak J., red), (2012), Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku. Wyzwania i strategie, Wydawnictwo Bellona, Warszawa.
 
4.
Jakubczak R., (2005), Terroryzm a działania nieregularne, w: Terroryzm - rola sił zbrojnych w zwalczaniu zjawiska. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej 26 października 2005 roku. AON, Warszawa.
 
5.
Jałoszyński K., Wisniewski B., (red.), Terroryzm. Diagnoza, zadania administracji publicznej w przeciwdziałaniu zjawiska, Bielsko Biała, 2007.
 
6.
Jaruszewski W.K., (2011), Kapitał intelektualny w strategii bezpieczeństwa narodowego, Collegium Balticum, Szczecin.
 
7.
Jaruszewski W.K., (2012), Wpływ wybranych elementów siły narodowej na bezpieczeństwo narodowe, (Praca badawcza), Wydawnictwo Fundacja Oświatowa Europejskie Centrum Edukacji w Koszalinie.
 
8.
Kitler W.( 2011), Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie. Uwarunkowania. System. Wydawnictwo AON, Warszawa.
 
9.
Kotarbiński T., (1982), Traktat o dobrej robocie, Warszawa, s. 221.
 
10.
Koziej S. (2010), Wyzwania transformacyjne bezpieczeństwa Polski, w: „Kwartalnik Bellona” nr 2/2010.
 
11.
Koziej S. (2006), Pełzająca III Wojna Światowa: czy formułować globalna strategię i przygotowywać globalne siły przeciwdziałania? w: J. Gotowała (red. nauk.) Terroryzm – rola sił zbrojnych w zwalczaniu zjawiska. Materiały z konferencji naukowej zorganizowane 26 października 2005 roku, AON, Warszawa.
 
12.
Kunikowski J., (red.), (2000), Uwarunkowania procesu edukacji dla bezpieczeństwa, Wydawnictwo Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Instytut Pedagogiki, Siedlce.
 
13.
Kuźniar R., (2006), Międzynarodowe stosunki polityczne, W: Stosunki międzynarodowe, Geneza, struktura, dynamika. E. Haliżak, R. Kuźniar, (red.) Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 
14.
Łepkowski W. (red.) (2009), Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, Warszawa.
 
15.
Madej M., Terroryzm i inne zagrożenia asymetryczne w świetle współczesnego pojmowania bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego – próba teoretycznej konceptualizacji, w: Porządek międzynarodowy u progu XXI wieku, pod red. R. Kuźniara, Warszawa 2005.
 
16.
Marszałek M., Rola sił powietrznych w walce z terroryzmem, w: Terroryzm – rola sił zbrojnych w zwalczaniu zjawiska, Wydawnictwo AON, Warszawa 2006.
 
17.
Piskulski S., (2000), Prawne środki zwalczania terroryzmu, Olsztyn 2000.
 
18.
Rutkowski C., (2006, Terroryzm – patologia społeczna XXI wieku. Nowe wyzwania dla międzynarodowego bezpieczeństwa, w: J. Gotowała (red. nauk.) Terroryzm – rola sił zbrojnych w zwalczaniu zjawiska. Materiały z konferencji naukowej zorganizowane 26 października 2005 roku, AON, Warszawa.
 
19.
Sienkiewicz P., Oblicza terroryzmu, w: Terroryzm – rola sił zbrojnych w zwalczaniu zjawiska, Wydawnictwo AON, Warszawa 2006.
 
20.
Soros G., Nowy okropny świat. Tyrania, ignorancja, gwałt. Świat Książki, Warszawa 2006.
 
21.
Szpyra R., (2006), Terroryzm, jako zjawisko w stosunkach międzynarodowych, w: Terroryzm - rola sił zbrojnych w zwalczaniu zjawiska. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej 26 października 2005 roku. AON, Warszawa.
 
22.
Wojciechowski S., Terroryzm na początku XXI wieku. Pojecie, istota i przyczyny zjawiska. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz – Poznań 2011.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top