PL EN
ECOLOGICAL CRISIS AS A WARNING TO THE MODERN WORLD AND TO HUMANS
 
More details
Hide details
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Publication date: 2019-07-24
 
 
Corresponding author
Sebastian Sobczuk   

Sebastian Sobczuk Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, e-mail: s.sobczuk@dydaktyka.pswbp.pl
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2013;7(2):25-41
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of this article is to present the situation of a global environmental crisis and the accompanied threats as an indication of the crisis of a human being, i.e. the disappearance of such human features thanks to which they can be present in the natural environment in the specific humanly way. The work concentrates on modern ecological threats dividing them into those resulting from external (environmental) influence on humans and threats being the consequence of direct (internal) interference in the processes occurring in the human body.
 
REFERENCES (57)
1.
Adamek i in. (2007), Środowiskowe zagrożenia zdrowia populacji zamieszkującej rejony miejskie i pozamiejskie powiatu poznańskiego, „Problemy Higieny i Epidemiologii”, t. 88(2), s. 200- 205.
 
2.
Alloway B.J., Awers D.C. (1999), Chemiczne podstawy zanieczyszczenia środowiska, PWN, Warszawa, s. 24.
 
3.
Bidzan M. (2010), Niepłodność w ujęciu bio-psychiczno-społecznym, „Impuls”, Kraków.
 
4.
Budner A., Współczesne problemy niepłodności, w: http://www.ciazowy.pl/artykul,... (05.07.2011).
 
5.
Cekiera Cz. (1992), Zagrożenia dzieci i młodzieży w środowisku wychowawczym, w: T. Kukołowicz (red.), Szkoła – Nauczyciel – Uczeń, Powielarnia Filii Wydziału Nauk Społecznych KUL, Stalowa Wola, s. 41-42.
 
6.
Chazan B., Ciemna strona in vitro, w: http://www.kosciol.pl/article.... (04.07.2011).
 
7.
Czaja S., Becla A. (2007), Ekologiczne podstawy procesów gospodarowania, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław, s. 134.
 
8.
Daniluk J.C. (2009), Niepłodność. Szkoła przetrwania, One Press, Gliwice.
 
9.
Diamond J. (1996), Trzeci szympans, PIW, Warszawa, s. 481.
 
10.
Dobrzańska B., Dobrzański G., Kiełczewski D. (2008), Ochrona środowiska przyrodniczego, PWN, Warszawa, s. 92-271.
 
11.
Dutkiewicz J. i in. (2002), Klasyfikacja szkodliwych czynników biologicznych występujących w środowisku pracy oraz narażonych na nie grup zawodowych, Ad Punctum, Lublin.
 
12.
Dutkowski M. (1995), Konflikty w gospodarowaniu dobrami środowiskowymi, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 12.
 
13.
Dziewulska-Łosiowa A. (1989), Ozon w atmosferze, PWN, Warszawa, s. 350-363.
 
14.
Evans T. (2004), World Health Report 2004 – changing history, World Health Organization, Geneva, s. 1-4.
 
15.
Fijałkowski W. (2001), Ekologia rodziny, Rubikon, Kraków.
 
16.
Gabryelak T. (1991), Źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych, „Kosmos”, t. 40, nr 4, s. 399-410.
 
17.
Gertig H., Gawęcki J. (2001), Słownik terminów żywieniowych, PWN, Warszawa, s. 69.
 
18.
Gleick S.H. (2003), Water use, „Annula Review on Environment and Resources”, t. 28, s. 275-314.
 
19.
Global Forest Resources Assessment 2005. Progres towards sustainable forest management, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, s. 14-94.
 
20.
Gocko J. (2003), Podstawy i kształtowanie świadomości ekologicznej, „Seminare”, nr 19, 2003, s. 250-252.
 
21.
Górska L. (2008), Podmiot i podmiotowość w wychowaniu. Studium w perspektywie poznawczej pedagogiki integralnej, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 51-53.
 
22.
Hilgers T. (2003), Creighton model. Fertilitycare System - Fertilitycare and Naprotechnology, Pope Paul VI Institute Press, Omaha.
 
23.
Hillbricht-Ilkowska A. (1998), Różnorodność biologiczna siedlisk słodkowodnych, w: M. Kraska (red.), Bioróżnorodność w środowisku wodnym, „Idee ekologiczne”, seria „Szkice”, t. 13, nr 7, Sorus, Poznań, s. 13-14.
 
24.
Holloway M. (1991), Splamione brzegi, „Świat Nauki”, nr 4, 1991, s. 74-85.
 
25.
Pearce F. (1996), What turns an oil spill into a disaster, „New Scientist”, nr 1858, s. 11-13.
 
26.
Miller Jr.G.T. (1996), Living in the Environment: Prinicples, Connections and Solutions, Wadsworth Publishing Company, Belmont, 1996, s. 491.
 
27.
Jan Paweł II (1984), Adhortacja apostolska Reconciliatio et paenitentia, nr 8, Wyd. Watykańskie, Rzym, s. 15-26.
 
28.
Krebs Ch.J. (2011), Ekologia. Eksperymentalna analiza rozmieszczenia i liczebności, PWN, Warszawa, s. 245.
 
29.
Lorenz K. (1983), Der Abbau des Menschlichen, Piper Verlag, München-Zürich, s. 258-261.
 
30.
Meadows D.H. i in. (1995), Przekraczanie granic, Wyd. Centrum Uniwersalizmu przy Uniwersytecie Warszawskim, Warszawa, s. 48-51.
 
31.
Michałowski S. Cz. (1998), Dziecko. Przyroda. Wartości, w: B. Dymara, S.C. Michałowski, L. Woltman-Mazurkiewicz (red.), Dziecko świecie przyrody, „Impuls”, Kraków, s. 112.
 
32.
Naess A. (1992), Rozmowy, Wyd. Pracowni na rzecz Wszystkich Istot, Bielsko-Biała, s. 13.
 
33.
Penkala J., Wiencek R. (2004), Szlachetne zdrowie, „Zdrowie”, nr 1, s. 15-16.
 
34.
Pimm S.L., Gilpin M.E. (1989), Theoretical issues in conservation biology, w: J. Roughgarden i in. (red.), Perspectives in ecological theory, Princeton University Press, Princeton, s. 116.
 
35.
Pyłka-Gutowska E. (2004), Ekologia z ochroną środowiska, Warszawa, Oświata, 2004, s. 15-136.
 
36.
Ryszka C. (1995), Papież końca czasów, Trzy Kry, Bytom, s. 177.
 
37.
Ryszkowski L. (1992), Efekt cieplarniany a zmiany w rolnictwie, w: L. Starkel (red.), Globalne zmiany środowiska naturalnego wyzwaniem dla ludzkości, „Secesja”, Kraków, s. 83-90.
 
38.
Silberstein J. (1992), Świetlana droga dehumanizacji, „Literatura na Świecie”, nr 7, s. 261.
 
39.
Siuta J. (1985), Raport z degradacji gleb, „Aura”, nr 4, s. 25.
 
40.
Szujecki A. (1992), Czy lasy muszą ginąć?, Wiedza Powszechna, 1992, Warszawa, s. 10.
 
41.
Uggla H. (1997), Gleboznawstwo rolnicze, Warszawa, PWRiL, s. 17.
 
42.
Vester F. (1992), Woda = życie. Cybernetyczna książka o środowisku z opisem 5-ciu obiegów wody, Wyd. Polskiego Klubu Ekologicznego, Kraków.
 
43.
Wasilewski T., Medyczne i etyczne aspekty programu in vitro, w: http://www.gsd.gda.pl/kakadu/d... (04.07.2013);.
 
44.
Watson R.T. i in (1999), Protecting Our Planet. Securing Our Future, National Aeronautics and Space Administration, Washington D.C., s. 11.
 
45.
Wiater E. (2009), Naprotechnologia. Ekologia płodności, ESPE, Kraków.
 
46.
Wilson E.O. (1999), Różnorodność życia, PIW, Warszawa, s. 356-491.
 
47.
Wolański N. (1990), Zdrowie w perspektywie środowiska, w: J. Kopczyński, A. Siciński (red.), Człowiek – Środowisko – Zdrowie, Ossolineum, Wrocław, s. 110.
 
48.
Wood S. i in. (2000), Pilot Analysis of Global Ecosystems, Published by World Resources Institute, Washington, s. 19.
 
49.
World Health Organization, Basic Documents, 42-nd Edition, (1999) WHO, Geneva, w: http:// www.who.int/suggestions/faq/en/index.html (2012.06.12)
 
50.
World Health Organization, Environmental health, w: http://www. who.int/topics/environmental_health/en/ (2012.06.14).
 
51.
World Resource Institute, EarthTrends. Climate and Atmosphere, w: http://earthtrends.wri.org/sea... index.php?theme=3 (2012.09.17).
 
52.
Zacharek W. (2011), Drogi ku płodności, Wyd. Zacharek, Warszawa.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top