PL EN
ORIGINAL ARTICLE
PEDAGOGICAL AXIOLOGY OF JOHN PAUL II AS A REMEDY FOR AN ECOLOGICAL CRISIS
 
More details
Hide details
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Publication date: 2019-07-23
 
 
Corresponding author
Ewa Pawłowicz   

Ewa Pawłowicz, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, e-mail: e.pawlowicz@dydaktyka.pswbp.pl, tel.: 669-372-141
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2015;9(4):91-96
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Pedagogical axiology in pro-ecological reflection is included in numerous encyclicals, apostolic exhortations and addresses of John Paul II known as „Ecologia humana” - “real ecology of man” becoming one big appeal to the humankind for the victory of civilization of life and love over civilization of death. Protection of life should be an important vocation of man. Saving the environment centers on man’s responsibility for their health and life as well as pro-ecological attitude towards nature. It is also protection of future generations against the effects of environmental pollution and conservation of man’s habitat especially through protection of family.
 
REFERENCES (34)
1.
Bołoz W. (2010), Kościół i ekologia, W obronie człowieka i środowiska naturalnego. Wydawnictwo Redemptorystów „Homo Dei”.
 
2.
Dołęga J.M. (2003), Troska Jana Pawła II o środowisko, w: S. Urbański (red.), Duchowość współczesnego człowieka w świetle globalizacji i edukacji. Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, s. 135-147.
 
3.
Jan Paweł II (1979), Encyklika Redemptor hominis. 15.
 
4.
Jan Paweł II (1979), Przemówienie na 169 Konferencję Episkopatu Polski w dn. 5 czerwca 1979 r. na Jasnej Górze, w: I. Makowicz (wybór), Bardzo pragnę przybyć do was. Fragmenty przemówień, listów oraz wyjątki z encykliki Redemptor hominis” Ojca Świętego Jana Pawła II. Częstochowa, Kuria Diecezjalna, s. 101.
 
5.
Jan Paweł II (1984), Musicie od siebie wymagać, „W drodze”, Poznań, s. 301-309.
 
6.
Jan Paweł II (1990), Orędzie na XXIII Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 1990 roku, w: Z. Świerczek, Ekologia – Kościół i św. Franciszek. Kraków, Wyższe Seminarium Duchowne OO. Franciszkanów, s. 194.
 
7.
Jan Paweł II (1991), Dekalog. Przemówienia i homilie Jana Pawła II – IV pielgrzymka do Ojczyzny. Pelplin, Wydawnictwo Diecezjalne, s. 100-116.
 
8.
Jan Paweł II (1991), Do młodych całego świata, Orędzie Jana Pawia II na VI Światowy Dzień Młodzieży. Lublin, Edycja Paulińska, s. 6.
 
9.
Jan Paweł II (1994), Sollicitudo rei socialis. Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, Wrocław, s. 107.
 
10.
Jan Paweł II (1995), Encyklika Evangelium Vitae. Rzym, 42.
 
11.
Jan Paweł II (1996), Centesimus Annus, w: Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II. T. II, Kraków, s. 504-508.
 
12.
Jan Paweł II (1998), Encyklika Fides et ratio, Tarnów, 1998.
 
13.
Jan Paweł II (2007), Dzieła Zebrane, T. V, Orędzia, przesłania, przemówienia okolicznościowe. (zespół red. P. Ptasznik et al.) Kraków, Wydawnictwo „M”.
 
14.
Jan Paweł II, Encyklika Sollicitudo rei socialis, w: http://www.opoka.org.pl/ biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/encykliki/sollicitudo.html, data dostępu: 10.10.11.
 
15.
Jaromi S. (2004), Ecologia humana – chrześcijańska odpowiedź na kryzys ekologiczny. Kraków, Wydawnictwo Ojców Franciszkanów „Bratni Zew”, s. 166-173.
 
16.
Jaromi S. (2005) (red.), „Zielony Zeszyt REFA” 2005 Pismo Ruchu Ekologicznego Św. Franciszka z Asyżu. Sandomierz, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia Diecezjalna w Sandomierzu, s. 4-12.
 
17.
Kasprzak S. (2003), Normatywny wymiar ekologicznych i sozologicznych idei w systemie prawa państwowego i kościelnego. „BRAMKA” Studio Komputerowo – Wydawnicze, Lublin,.
 
18.
Kozłowski S. (1997), W drodze do ekorozwoju. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 53.
 
19.
Niziński S. (2009) (red.), Ekologia a duchowość chrześcijańska. Biblioteka Zeszytów Karmelitańskich nr 9, Flos Carmeli, Poznań.
 
20.
Nowak M. (2000), Podstawy pedagogiki otwartej. Ujęcie dynamiczne w inspiracji chrześcijańskiej, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 
21.
Nowak M. (2000), Znaczenie ‘normy personalistycznej’ w działalności wychowawczej, W: J. Kostkiewicz J. (red.), Wprowadzenie do pedagogiki ogólnej, wybór tekstów. Oficyna Wydawnicza Fundacji Uniwersyteckiej, Stalowa Wola, s. 187-215.
 
22.
Nowak M. (2008), Teorie i koncepcje wychowania. Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 
23.
Nowak M. (2010), Osoba i wartość w pedagogice ogólnej, W: M. Nowak, P. Magier, I. Szewczak (red.), Antropologiczna pedagogika ogólna. Wydawnictwo Gaudium, Lublin, s. 41-56.
 
24.
Nowak M. (2012), Pedagogiczny profil nauk o wychowaniu. Studium z odniesieniami do pedagogiki pielęgniarstwa. Wydawnictwo KUL, Lublin.
 
25.
Pawłowicz E., Sobczuk S., Waszczuk J. (2005), Potrzeba wychowania proekologicznego w nauczaniu Jana Pawła II, W: M. Nowak, C. Kalita (red.), Pedagogiczna inspiracja w nauczaniu Jana Pawła II. PWSZ im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska, s. 469-476.
 
26.
Skinder N.W. (2005) (red.), Postawy proekologiczne u progu XXI wieku. Materiały VII Sympozjum, Sułów k/Milicza 1 października, ZP Tomasz Kuliński, Brzeg Dolny, s. 1-3.
 
27.
Urbański S. (red.) (2000), Wychowanie w nauczaniu Jana Pawła II (1978-1999). Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, Warszawa.
 
28.
Wojtyła K. (1991), Człowiek w polu odpowiedzialności. Instytut Jana Pawła II KUL, Rzym – Lublin, s. 11-86.
 
29.
Wojtyła K. (1991), Zagadnienie podmiotu moralności. Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin.
 
30.
Wojtyła K. (2000), Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne. Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin.
 
31.
Wojtyła K. (2001), Miłość i odpowiedzialność. Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin.
 
32.
Wojtyła K. (2008), Elementarz etyczny. Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium”, Lublin.
 
33.
Wyrostkiewicz M. (2007), Ekologia ludzka. Osoba i jej środowisko z perspektywy teologicznomoralnej. Wydawnictwo KUL, Lublin.
 
34.
Zięba S. (2007), Perspektywy ekologii człowieka, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top