PL EN
ORIGINAL ARTICLE
CYBERSPACE AS A FORUM INFLUENCING T YOUNG GENERATIONS IN JOHN PAUL II REFLECTION
 
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 
 
Publication date: 2019-07-23
 
 
Corresponding author
Anna Pawiak   

Anna Pawiak, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, e-mail: pawiak@ukw.edu.pl, tel.: 694 551 478
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2015;9(4):84-90
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Internet as a contemporary and universal medium plays the role of crowded and full of life space, tempting by its mystery. This place compared by John Paul II to a ‘roman forum’ shows both the best and the worst features of human nature. As the Pope highlighted it hides in itself not only the promise of adventure but also dangers. The aim of the paper is to show how influence of the Internet on young people who were growing up in the times when the technology was developing. Cyberspace is for them an open window to the world, gives possibilities of discovering, getting to know, taking part in and experiencing in the sphere of interpersonal relationships, world views and the sphere of values. Unfortunately being in the cyberspace by young people from all over the world is still a privilege not a right. There is a real threat that the existing inequalities of poor countries and the gap in the sphere of communication and information will be getting deeper.
 
REFERENCES (24)
1.
Andrzejewska A., Bednarek J. (2009), Człowiek w obliczu zagrożeń wirtualnego świata, W: L. Jakubowska-Malicka, A. Kobylarek, M. Pryszomont-Ciesielska (red.), Audiowizualność. Cyberprzestrzeń. Hipertekstualność. Ponowoczesne konteksty edukacji. Wydawnictwo „Atut”, Wrocław, s. 42-60.
 
2.
Gazeta Wyborcza, Listy do redakcji. Nastały czasy milczków, 26 stycznia 2002.
 
3.
Hayek F. A. (2003), Droga do zniewolenia. Wydawnictwo „Arcana”, Kraków.
 
4.
Jan Paweł II (1992), Orędzie na XXVI ŚDŚSP, Niech Bóg obdarzy mocą i wsparciem katolików działających w świecie środków społecznego przekazu! http://paulus.org.pl, (dostęp: 25.04.2015).
 
5.
Jan Paweł II (1999), Orędzie na XXXIII ŚDŚSP, Środki przekazu cenną pomocą dla tych, którzy szukają Ojca, http://paulus.org.pl, (dostęp: 25.04.2015).
 
6.
Jan Paweł II (2000), Orędzie na XXXIV ŚDŚSP, Głosić Chrystusa na progu nowego tysiąclecia, http://paulus.org.pl, (dostęp: 25.04.2015).
 
7.
Jan Paweł II (2001), Orędzie na XXXV ŚDŚSP, Rozgłaszajcie to na dachach: Ewangelia w epoce globalnej komunikacji, http://paulus.org.pl, (dostęp: 25.04.2015).
 
8.
Jan Paweł II (2002), Orędzie na XXXVI ŚDŚSP. Internet: nowe forum głoszenia Ewangelii. W: „L’Osservatore Romano”, wyd. polskie, n. 4/2002, s. 5-7.
 
9.
Jan Paweł II (2003), Orędzie na XXXVII ŚDŚSP. Środki społecznego przekazu w służbie prawdziwego pokoju w świetle encykliki ‚Pacem in terris’, http://paulus.org.pl, (dostęp: 25.04.2015).
 
10.
Jan Paweł II, (1985), Orędzie na XIX ŚDŚSP. Środki społecznego przekazu w służbie chrześcijańskiej promocji młodzieży, http://www.janpawel2.org/index... pontyfikat-jp-ii/oredzia, (dostęp: 25.04.2015).
 
11.
Jan Paweł II, (1990), Orędzie na XXIV ŚDŚSP. Misja Kościoła w erze komputerów, http://www.janpawel2.org/index..., (dostęp: 25.04.2015).
 
12.
Kajdasz-Aouil M. (2007), Kwalifikacje zawodowe absolwentów ETI w opinii pracodawców – doniesienie z bada, W: M. Kajdasz-Aouil, A. Michalski, E. Podoska-Filipowicz (red.), Edukacja techniczna i informatyczna: przygotowanie zawodowe, kwalifikacje, rynek pracy. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz, s. 203-213.
 
13.
Krueger M. (1991), Artificial Reality. Reading, Mass. Addison-Wesley.
 
14.
Mayor F. (2001), Przyszłość świata. Wydawnictwo Fundacji Studiów i badań Edukacyjnych, Warszawa.
 
15.
Nowak M. (1999), Podstawy pedagogiki otwartej. Wydawnictwo KUL, Lublin.
 
16.
Pawiak A. (2014), Komunikacja międzyludzka w dobie globalizacji-za i przeciw, W: A. Karpińska, M. Zińczuk (red.), Dydaktyka refleksyjna o edukacyjnych priorytetach. Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa, s. 266-279.
 
17.
Sieńko M. (2002), Człowiek w pajęczynie. Internet jako zjawisko kulturowe. Oficyna Wydawnicza „Atut”, Wrocław.
 
18.
Sitarski P. (2002), Rozmowa z cyfrowym cieniem. Model komunikacyjny rzeczywistości wirtualnej. Wydawnictwo „Rabid”, Kraków.
 
19.
Steuer J. (1992), Defining Virtual Reality: Dimensions Determining Telepresence.”Journal of Communication”, vol. 42, nr 4, s. 73-93.
 
20.
Tomaszewska-Lipiec R. (2014), Technologie informacyjno-komunikacyjne wyzwaniem nie tylko dla młodego pokolenia, W: J. Bednarek (red.), Człowiek w obliczu szans cyberprzestrzeni i świata wirtualnego. Wydawnictwo „Difin”, Warszawa, s. 52-90.
 
21.
Wallace P. (2001), Psychologia Internetu. Dom Wydawniczy „Rebis”, Poznań.
 
22.
Woolley B. (1993), Virtual Worlds. A Iourney in Hype and Hyperreality. Penguin Books, London.
 
23.
 
24.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top