PL EN
HUMAN CAPITAL AS A COMPETITIVENESS FACTOR FOR A PRIVATE UNIVERSITY
 
More details
Hide details
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
2
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2019-07-24
 
 
Corresponding author
Michalina Apelska   

Michalina Apelska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, ul.Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, e-mail: mapelska@interia.pl
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2013;7(2):205-232
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article presents the reflections on the importance of human capital in a specific area of human activity - education. The author has attempted to analyze the conception of human capital in relation to the private university example. This thesis possesses two final objectives. The first objective is to present theoretical side of human capital as a factor for competitiveness of academic education organization in new, difficult conditions, during growing insecurity and risk period. The second objective is to become acquainted with the competitiveness formation conception of a specific university, paying particular attention to human capital resources formation and, consequently, its conscious management. The article aims to answer the question, which immaterial values are most significant in relation to the studied organization. At the beginning the human capital issue was presented, and so was the process of building educational institution’s competitive advantage. Subsequently, the strategic human capital elements determining the private university strength, like the Pultusk Academy of Humanities were discussed.
 
REFERENCES (21)
1.
Apelska M. (2013), Kapitał ludzki a konkurencyjność organizacji. Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. M. Adamowicza na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie.
 
2.
Dobija D. (2004), Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, Warszawa.
 
3.
Domański S. (1993), Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy. PWN, Warszawa.
 
4.
Domański S. (1998), Kapitał ludzki. Stan i perspektywy. W: Kapitał ludzki, RSSG przy Radzie Ministrów, Warszawa,.
 
5.
Dzieńdziora J., Smolarek M. (2010), Kapitał ludzki w kreowaniu kapitału intelektualnego organizacji. Zeszyty Naukowe Zarządzanie, Nr 2/2010, Instytut Zarządzania i Ekonomii Wyższej Szkoły Humanitas, Sosnowiec.
 
6.
Edvinnson L., Malone M.S (2001), Kapitał intelektualny. PWN, Warszawa.
 
7.
Fitz-Enz J. (2001), Rentowność inwestycji w kapitał ludzki. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 
8.
Gaweł–Brudkiewicz K., Kapitał intelektualny uczelni wyższej – identyfikacja, pomiar i sprawozdawczość. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
 
9.
Geryk M. (2010), Kapitał intelektualny uczelni źródłem jej przewagi konkurencyjnej. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 99, Warszawa.
 
10.
Geryk Ż. (2010), Strategia personalna uczelni niepublicznej w obliczu zmian na rynku edukacyjnym. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 99, Warszawa.
 
11.
Janowska Z. (2002), Zarządzanie zasobami ludzkimi. PWE, Warszawa.
 
12.
Jarugowa A, Fijałkowska J. (2002), Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym. Koncepcje i praktyka. Wydawnictwo ODiDK, Gdańsk.
 
13.
Kotarba W.(red.) (2006), Ochrona wiedzy a kapitał intelektualny organizacji. PWE, Warszawa.
 
14.
Król H., Ludwiczyński A. (red.) (2006), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. PWN, Warszawa.
 
15.
Nogalski B., Apanowicz J., Rutka R., Czermiński A, Czerska M. (2002), Zarządzanie organizacjami. TNOiK „Dom Organizatora”, Toruń.
 
16.
Pocztowski A. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie – procesy – metody. PWE, Warszawa.
 
17.
Rybak M. (red.) (2003), Kapitał ludzki a konkurencyjności przedsiębiorstwa. Poltext, Warszawa.
 
18.
Rzempała J. (2007), Kapitał intelektualny jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Innowacje, przedsiębiorczość i gospodarka oparta na wiedzy, Zeszyty Naukowe Nr 453 z serii Ekonomiczne problemy usług Nr 8, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 
19.
Sokołowska A. (2005), Zarządzanie kapitałem intelektualnym w małym przedsiębiorstwie. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa.
 
20.
Walczak W. (2010), Analiza czynników wpływających na konkurencyjność przedsiębiorstw. E-mentor, nr 5 (37), SGH, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa.
 
21.
Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top