PL EN
REVIEW ARTICLE
LIFESTYLES OF YOUTHS MANIFESTING RISKY BEHAVIOUR IN SOCIAL AND CULTURAL CONSIDERATIONS
 
More details
Hide details
1
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 
 
Publication date: 2019-07-19
 
 
Corresponding author
Joanna Dworakowska   

Joanna Dworakowska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Wydział Nauk Społecznych, Katedra Pedagogiki Społecznej i Pedagogiki Opiekuńczej, Instytut Pedagogiki, ul. Droga Męczenników Majdanka 70, 20-325 Lublin, e-mail: asiadworakowska@o2.pl, tel.: 81 454 53 19
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2018;12(2):16-22
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The presented paper refers to the lifestyles of youths manifesting risky behaviour. Lifestyle in this paper is understood as a category of evaluative and cultural orientations of the respective group of youths. The first part presents the understanding of the concept of lifestyle available in the subject-matter literature. In further considerations, the perspective of values accepted and pursued by socially maladjusted youths or those at the risk of maladjustment have been selected and discussed. The following paper is of an analytical and descriptive character.
 
REFERENCES (27)
1.
Bauman, Z. (1993). Ponowoczesne wzory osobowe. Studia Socjologiczne, 2(129), 7-31.
 
2.
Bourdieu, P. (2005). Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
3.
Czapów, Cz. (1978). Wychowanie resocjalizujące. Elementy metodyki i diagnostyki. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 
4.
Czerwiński, M. (1976). Pojęcie stylu życia i jego implikacje. W: A. Siciński (red.), Styl życia. Koncepcje i propozycje (s. 33-71). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 
5.
Dobrychłop, A., Jędrzejko, M. Z., Kania, S., Kasprzak, K., Matejek, J., Prufer, P., Sarzała, D., Sieroń, R. B., Szwedzik, A., Taper, A. (2017). Zachowania ryzykowne nastolatków. Nowa jakość ryzyka-ryzyka wielowymiarowe. Ujęcie socjopedagogiczne. Warszawa-Milanówek: Oficyna Wydawnicza Aspra.
 
6.
Dyczewski, L. (1995). Kultura polska w procesie przemian. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 
7.
Gdula, M., Sadura, P. (2012). Style życia i porządek klasowy w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
8.
Gros, F. (1992). Tolerancja i pluralizm. Warszawa: Polska Akademia Nauk.
 
9.
Jawłowska, A. (1976). Styl życia a wartości, W: A. Siciński (red.), Styl życia. Koncepcje i propozycje (s. 205-241).Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 
10.
Jessor, R. (1991). Risk behavior in adolescence. A psychosocial framework for understanding and action. Journal of Adolescent Health, 12, 597-605. https://doi.org/10.1016/1054-1....
 
11.
Konopczyński, M. (2014). Pedagogika resocjalizacyjna. W stronę działań kreujących. Kraków: Impuls.
 
12.
Konopczyński, P. (2016). Wartości, cele i plany życiowe młodzieży nieprzystosowanej społecznie. Kraków: Impuls.
 
13.
Kozaczuk, F. (1990). Styl życia nieletnich i jego wpływ na młodzież szkolną. W: Z. Sobolewski, F. Kozaczuk (red.), Zapobieganie demoralizacji nieletnich (s. 93-106). Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie.
 
14.
Kozaczuk, F. (1998). Hierarchiczny układ wartości nieletnich. W: F. Kozaczuk (red.), Wybrane zagadnienia profilaktyki i resocjalizacji dzieci i młodzieży (s. 53-64). Rzeszów: Centrum Doskonalenia Pedagogicznego.
 
15.
Kozaczuk, F. (2005). Świat wartości nieletnich z symptomami niedostosowania społecznego. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 
16.
Merton, R. (1957). Social Theory and Social Structure. Glencoe, Illinois: The Free Press.
 
17.
Ponczek, D., Olszowy, I. (2012). Styl życia młodzieży i jego wpływ na zdrowie. Problemy Higieny i Epidemiologii, 93(2), 260-268.
 
18.
Pytka, L. (1993). Pedagogika resocjalizacyjna. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
 
19.
Siciński, A. (1976). Styl życia – problemy pojęciowe i teoretyczne. W: A. Siciński (red.), Styl życia. Koncepcje i propozycje (s. 15-33). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 
20.
Siciński, A. (1988). Styl życia w miastach polskich. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 
21.
Siciński, A. (2002). Styl życia. Kultura. Wybór. Szkice. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 
22.
Strzelecki, A., Siciński, A. (1976). Styl życia a jakość życia. Przyczynek do problemów polityki społecznej. W: A. Siciński (red.), Styl życia. Koncepcje i propozycje (s. 241-263). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 
23.
Szałański, J. (1993). Przeobrażenia w spostrzeganiu ludzi u wychowanków zakładów poprawczych i wychowawczych. Warszawa: WSPS.
 
24.
Tyszka, Z. (1971). Uczestnictwo w kulturze. O różnorodności stylów życia. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 
25.
Wawro, F.W. (2008). Wybory wartościujące polskiej młodzieży na emigracji. W: F. W. Wawro (red.), Młodzież a kultura życia w kontekstach społecznych (s. 143-162). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 
26.
Zaleski, Z. (1991). Psychologia zachowań celowych. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 
27.
Znaniecki, F. (1971). Nauki o kulturze: narodziny i rozwój. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top