PL EN
ORIGINAL ARTICLE
Medical students health behaviors
 
More details
Hide details
1
Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie, Polska
 
2
Zakład Psychologii, Katedra Nauk Społecznych i Humanistycznych, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Polska
 
 
Submission date: 2019-11-03
 
 
Final revision date: 2020-04-23
 
 
Acceptance date: 2020-05-04
 
 
Publication date: 2020-10-16
 
 
Corresponding author
Paula Tomaszewska-Kumela   

Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie ul. Piotra Michałowskiego 12 31-126 Kraków
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2020;14(2):151-164
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Abstract: The aim of the thisisis to analyze the healthbehavior of medicalstudents. Material and methods: The research was conducted among 290 students of 3 fields:90 studying obstetrics,99 studying physiotherapy and 101 studying nursing. The diagnostic survey method was used, using tools such as:self-constructed questionnair and diagnostic scales (SES by M.Rosenberg, IZZ Z.Jurczyński, IPAQ). Results: The most respondents lead anaverage healthy lifestyle.A healthy lifestyle is the most common among physiotherapy students (32.3%) and unhealthy among nursing students (8.9%). As the Chi-2 test showed, there is a statistically significant relationship between the field of study and lifestyle. The most respondents assess their physical fitness level as average. High physical fitness is characterized by significantly more physiotherapy students (37.4%) than obstetrics (11.1%) and nursing (14.9%). Conclusions: The group of research students leads an average healthy lifestyle. Physiotherapy students are the largest group leading a healthyl ifestyle (32.3%). In turn,an unhealthy lifestyle can be seen in 8.9% of nursing students.
 
REFERENCES (25)
1.
Baran, A., Stocka, A. (2008). Kierunek studiów jako wyznacznik zachowań zdrowotnych. Przegląd Me­dyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, 6(4), 326-331.
 
2.
Biernat, E. (2014). Aktywność fizyczna w życiu współczesnego człowieka. E-Wydawnictwo NCBKF.
 
3.
Choi, S., Duffy, S. (2017). Analysis of Health Behavior Theories for Clustering of Health Behaviors. Journal of Addictions Nursing 28(4), 203-209.
 
4.
Ciechaniewicz, W. (2008). Edukacja zdrowotna – zadania pielęgniarki w promocji zdrowia. W: Andruszkiewicz A, Banaszkiewicz M (red.). Promocja zdrowia dla studentów studiów licencjackich kierunku pielęgniar­stwo i położnictwo. Tom I. Teoretyczne podstawy promocji zdrowia (s. 155-156). Lublin: Wydawnictwo Cze­lej.
 
5.
Dzwonkowska, I., Lachowicz-Tabaczek, K., Łaguna, M. (2007). The Rosenberg Self-Esteem Scale: Polish adaption of the scale. Psychologia Społeczna, 2(4), 164-176.
 
6.
Jurczyński, Z. (2009). Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Pracownia Testów Psycholo­gicznych. Warszawa: 110-116.
 
7.
Kluczyńska, U. (2008). Styl życia. Główne podejścia i perspektywy badawcze. W: Cylkowska-Nowak M. (red). Edukacja zdrowotna. Możliwości, problemy ograniczenia (s. 261-265). Poznań: Wyd. AM.
 
8.
Knapik, A., Rottermund, J., Myśliwiec. A., Plinta, R., Gruca, M. (2011). Aktywność fizyczna a samoocena zdrowia osób w starszym wieku. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytu­tu Leków w Warszawie, 2, 195-204.
 
9.
Kochanowicz, B., Hansdorfer-Korzon, R. (2013). Postawy studentów kierunku fizjoterapii wobec aktyw­ności fizycznej. Annales Academiae Medicae Gedanensis 43, 19-28.
 
10.
Kołłątaj, W., Kołłątaj, B., Karwat, I., Oiecewicz-Szczęsna, H. (2010). Postawy studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wobec palenia tytoniu. Problemy Higieny i Epidemiologii, 3, 495-500.
 
11.
Kosińska, M. (red.) (2006). Styl życia dla zdrowia. Żywiec: Beskidzka Szkoła Umiejętności.
 
12.
Krause, N., Hill, P., Emmons, R., Pargament, K., Ironson, G. (2017). Assessing the Relationship Between Re­ligious Involvement and Health Behaviors. Health Education & Behavior, 44(2) 278–284.
 
13.
Kropornicka, B., Baczewska, B., Dragan, W., Krzyżanowska, E., Olszak, C., Szymczuk, E. (2015). Zacho­wania zdrowotne studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w zależności od miejsca zamieszka­nia. Rozprawy Społeczne 9(2), 58-64.
 
14.
Łaszek, M., Nowacka, E., Gawron-Skarbek, A., Szatko, F. (2011). Negatywne wzorce zachowań zdrowot­nych studentów. Problemy Higieny i Epidemiologii, 9 (3), 461-465.
 
15.
Narodowy Program zdrowia. Pobrane z: https://www.gov.pl/web/zdrowie....
 
16.
Penedo, F.J., Dahn, J.R. (2005). Exercise and well-being: a review of mental and physical health benefits associated with physical activity. Current Opinion in Psychiatry, 18(2), 189-193.
 
17.
Ratkowski, W., Grabowska-Skorb, P., Bzdawski, M., Napierała, M., Zuko, W. (2013). Jakość życia osób w pierwszej dekadzie wieku emerytalnego, aktywnych i nieaktywnych fizycznie z aglomeracji trójmiej­skiej. Journal of Health Sciences 3(16), 37-56.
 
18.
Ritvanen, T., Louhevaara, V., Helin, P., Halonen, T. (2007). Effect of aerobic fitness on the physiological stress responses at work. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health 20(1), 1-8.
 
19.
Romanowska-Tołłoczko, A. (2011). Styl życia studentów oceniany w kontekście zachowań zdrowotnych. Hygeia Public Health, 46(1), 89-93.
 
20.
Sokołowska, B., Wachulak, N., Piaszczyk, D., Borzęcki, A. (2015). Problem uzależnień wśród studentów wybranych uczelni województwa lubelskiego. Forum Medycyny Rodzinnej, 9(3), 197–199.
 
21.
Spence, JC., McGannon, KR., Poon, P. (2005). The effect of exercise and global self-esteem: a quantitative review. Journal of Sport and Exercise Psychology, 27(3), 311-334.
 
22.
Ślusarska, B., Kulik, T.B., Piasecka, H., Pacian, A. (2012). Wiedza i zachowania zdrowotne studentów medycyny w zakresie czynników ryzyka sercowo-naczyniowego. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 18(1), 19-26.
 
23.
Tucker, M., Roncoroni, J., Wippold, G., Marsiske, M., Flenar, D., Hultgren, K. (2018). Health Self-Empower­ment Theory: Predicting Health Behaviors and BMI in Culturally Diverse Adults. Family & Community Health, 41(3), 168-177.
 
24.
Walentukiewicz, A., Łysak, A., Wilk, B. (2013). Styl życia studentek kierunków medycznych. Problemy Higieny i Epidemiologii 94(2), 247-252.
 
25.
Woynarowska, B. (2007). Edukacja zdrowotna. Warszawa: PWN.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top