PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
Zachowania zdrowotne studentów kierunków medycznych
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie, Polska
 
2
Zakład Psychologii, Katedra Nauk Społecznych i Humanistycznych, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Polska
 
 
Data nadesłania: 03-11-2019
 
 
Data ostatniej rewizji: 23-04-2020
 
 
Data akceptacji: 04-05-2020
 
 
Data publikacji: 16-10-2020
 
 
Autor do korespondencji
Paula Tomaszewska-Kumela   

Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie ul. Piotra Michałowskiego 12 31-126 Kraków
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2020;14(2):151-164
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Streszczenie: Celem pracy jest analiza zachowań zdrowotnych studentów kierunków medycznych. Materiał i metody: Badania przeprowadzono wśród 290 studentów 3 kierunków: 90 osób studiujących położnictwo,99 osób studiujących fizjoterapią oraz 101 osób studiujących pielęgniarstwo. Posłużono się metodą sondażu diagnostycznego, wykorzystując narzędzia takie jak: kwestionariusz ankiety własnej konstrukcji oraz skale diagnostyczne (SES M.Rosenberga, IZZ Z.Jurczyńskiego, IPAQ). Wyniki: Bez względu na kierunek studiów zdecydowanie najwięcej badanych prowadzi przeciętnie zdrowy styl życia. Zdrowy styl życia jest najczęstszy wśród studentów fizjoterapii (32,3%),a niezdrowy wśród studentów pielęgniarstwa (8,9%). Jak wykazał test Chi-2 występuje istotna statystycznie zależność pomiędzy kierunkiem studiów,a stylem życia. Bez względu na kierunek studiów zdecydowanie najwięcej badanych ocenia swój poziom sprawności jako przeciętny. Wysoką sprawnością fizyczną charakteryzuje się znacznie więcej studentów fizjoterapii (37,4%), niż położnictwa (11,1%) oraz pielęgniarstwa (14,9%). Wnioski: Grupa przebadanych studentów prowadzi przeciętnie zdrowy styl życia. Największa grupę prowadzącą zdrowy styl życia stanowią studenci fizjoterapii (32,3%). Z kolei niezdrowy styl życia można odnotować u 8,9% studentów pielęgniarstwa.
 
REFERENCJE (25)
1.
Baran, A., Stocka, A. (2008). Kierunek studiów jako wyznacznik zachowań zdrowotnych. Przegląd Me­dyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, 6(4), 326-331.
 
2.
Biernat, E. (2014). Aktywność fizyczna w życiu współczesnego człowieka. E-Wydawnictwo NCBKF.
 
3.
Choi, S., Duffy, S. (2017). Analysis of Health Behavior Theories for Clustering of Health Behaviors. Journal of Addictions Nursing 28(4), 203-209.
 
4.
Ciechaniewicz, W. (2008). Edukacja zdrowotna – zadania pielęgniarki w promocji zdrowia. W: Andruszkiewicz A, Banaszkiewicz M (red.). Promocja zdrowia dla studentów studiów licencjackich kierunku pielęgniar­stwo i położnictwo. Tom I. Teoretyczne podstawy promocji zdrowia (s. 155-156). Lublin: Wydawnictwo Cze­lej.
 
5.
Dzwonkowska, I., Lachowicz-Tabaczek, K., Łaguna, M. (2007). The Rosenberg Self-Esteem Scale: Polish adaption of the scale. Psychologia Społeczna, 2(4), 164-176.
 
6.
Jurczyński, Z. (2009). Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Pracownia Testów Psycholo­gicznych. Warszawa: 110-116.
 
7.
Kluczyńska, U. (2008). Styl życia. Główne podejścia i perspektywy badawcze. W: Cylkowska-Nowak M. (red). Edukacja zdrowotna. Możliwości, problemy ograniczenia (s. 261-265). Poznań: Wyd. AM.
 
8.
Knapik, A., Rottermund, J., Myśliwiec. A., Plinta, R., Gruca, M. (2011). Aktywność fizyczna a samoocena zdrowia osób w starszym wieku. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytu­tu Leków w Warszawie, 2, 195-204.
 
9.
Kochanowicz, B., Hansdorfer-Korzon, R. (2013). Postawy studentów kierunku fizjoterapii wobec aktyw­ności fizycznej. Annales Academiae Medicae Gedanensis 43, 19-28.
 
10.
Kołłątaj, W., Kołłątaj, B., Karwat, I., Oiecewicz-Szczęsna, H. (2010). Postawy studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wobec palenia tytoniu. Problemy Higieny i Epidemiologii, 3, 495-500.
 
11.
Kosińska, M. (red.) (2006). Styl życia dla zdrowia. Żywiec: Beskidzka Szkoła Umiejętności.
 
12.
Krause, N., Hill, P., Emmons, R., Pargament, K., Ironson, G. (2017). Assessing the Relationship Between Re­ligious Involvement and Health Behaviors. Health Education & Behavior, 44(2) 278–284.
 
13.
Kropornicka, B., Baczewska, B., Dragan, W., Krzyżanowska, E., Olszak, C., Szymczuk, E. (2015). Zacho­wania zdrowotne studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w zależności od miejsca zamieszka­nia. Rozprawy Społeczne 9(2), 58-64.
 
14.
Łaszek, M., Nowacka, E., Gawron-Skarbek, A., Szatko, F. (2011). Negatywne wzorce zachowań zdrowot­nych studentów. Problemy Higieny i Epidemiologii, 9 (3), 461-465.
 
15.
Narodowy Program zdrowia. Pobrane z: https://www.gov.pl/web/zdrowie....
 
16.
Penedo, F.J., Dahn, J.R. (2005). Exercise and well-being: a review of mental and physical health benefits associated with physical activity. Current Opinion in Psychiatry, 18(2), 189-193.
 
17.
Ratkowski, W., Grabowska-Skorb, P., Bzdawski, M., Napierała, M., Zuko, W. (2013). Jakość życia osób w pierwszej dekadzie wieku emerytalnego, aktywnych i nieaktywnych fizycznie z aglomeracji trójmiej­skiej. Journal of Health Sciences 3(16), 37-56.
 
18.
Ritvanen, T., Louhevaara, V., Helin, P., Halonen, T. (2007). Effect of aerobic fitness on the physiological stress responses at work. International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health 20(1), 1-8.
 
19.
Romanowska-Tołłoczko, A. (2011). Styl życia studentów oceniany w kontekście zachowań zdrowotnych. Hygeia Public Health, 46(1), 89-93.
 
20.
Sokołowska, B., Wachulak, N., Piaszczyk, D., Borzęcki, A. (2015). Problem uzależnień wśród studentów wybranych uczelni województwa lubelskiego. Forum Medycyny Rodzinnej, 9(3), 197–199.
 
21.
Spence, JC., McGannon, KR., Poon, P. (2005). The effect of exercise and global self-esteem: a quantitative review. Journal of Sport and Exercise Psychology, 27(3), 311-334.
 
22.
Ślusarska, B., Kulik, T.B., Piasecka, H., Pacian, A. (2012). Wiedza i zachowania zdrowotne studentów medycyny w zakresie czynników ryzyka sercowo-naczyniowego. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 18(1), 19-26.
 
23.
Tucker, M., Roncoroni, J., Wippold, G., Marsiske, M., Flenar, D., Hultgren, K. (2018). Health Self-Empower­ment Theory: Predicting Health Behaviors and BMI in Culturally Diverse Adults. Family & Community Health, 41(3), 168-177.
 
24.
Walentukiewicz, A., Łysak, A., Wilk, B. (2013). Styl życia studentek kierunków medycznych. Problemy Higieny i Epidemiologii 94(2), 247-252.
 
25.
Woynarowska, B. (2007). Edukacja zdrowotna. Warszawa: PWN.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top