PL EN
ORIGINAL ARTICLE
Labour ethos and the importance of human capital for economic development
 
More details
Hide details
1
Zakład Metodologii i Diagnostyki, Instytut Psychologii UMCS, Polska
 
 
Submission date: 2020-09-11
 
 
Acceptance date: 2020-10-06
 
 
Publication date: 2021-03-02
 
 
Corresponding author
Adam Biela Biela   

Zakład Metodologii i Diagnostyki, Instytut Psychologii UMCS, Pl. Litewski 5, 20-980, Lublin, Polska
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2020;14(4):1-16
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Abstract: This study intends to answer the question: To what extent can the work ethos and human capital constitute an opportunity for economic development on a national or regional scale? Therefore, the concepts of human capital and related concepts (social capital, intellectual capital, potential labour market) and the concept of human work, the core of which is the work ethos, will be discussed first. Against the background of these analyses two strategies for updating the potentiality, which is human capital of secondary school graduates who want to start their first job, will be presented: (1) a strategy of learning to work according to the principles of a state-sponsored program; (2 )a strategy of developing entrepreneurship in local communities of school-leavers. An effect is expected in the form of added value to economic development in those regions where one or the other strategy will be introduced. Material and methods: not applicable Results: not applicable Conclusions: not applicable
 
REFERENCES (21)
1.
Becker, G.S. (1990). Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich. Warszawa: PWN.
 
2.
Biela, A. (1986). Psychologiczna aktualność tez encykliki „Laborem exercens”. W: J. Gałkowski (red.). Jan Paweł II Laborem exercens: tekst i komentarze (s.187-201). Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
 
3.
Biela, A. (2001). Metodologia wyceny kapitału ludzkiego w kontekście koncepcji zrównoważonego rozwoju. W: F. Piontek (red.), Ekonomia a zrównoważony rozwój (s. 208-228) . Białystok: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko.
 
4.
Biela, A. (2007). Kapitał ludzki i kapitał intelektualny, jako dobro gospodarcze i moralne. W: B. Piątek, W. Piątek (red.), Rozwój – godność człowieka – gospodarowanie-poszanowanie przyrody (s. 93-106). Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
5.
Biela, A. (2007a). Nauka pracy absolwentów szkół jako strategia alternatywna wobec emigracji zarobkowej polskiej młodzieży. W: A. Biela (red.), Nauka pracy, doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość młodzieży (35-50). Warszawa: Kancelaria Senatu.
 
6.
Biela, A. (2018). European Questionnaire for Job Analysis (EQJA). Berlin: Peter Lang Verlag.
 
7.
Biela, A. (2019). Psychologia oczami filozofów. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 
8.
Ingarden, I. (1981). Spór o istnienie świata. Warszawa: PWN.
 
9.
Jan Paweł II (1997). Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 
10.
Jan Paweł II (1999). Pielgrzymki do Ojczyzny. Przemówienia, homilie. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 
11.
Kornas-Biela, D. (2001). Współ¬czes¬ny kry¬zys oj¬co¬stwa, W: D. Kornas-Biela (red.), Ob¬li-cza oj¬co¬stwa (s. 171¬192). Lub¬lin: To¬wa¬rzy¬stwo Na¬u¬ko¬we KUL.
 
12.
Marks, K. (1970). Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej. Warszawa: Książka i Wiedza.
 
13.
Raport: Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań, kwiecień (2019) przygotowany przez Instytut Analiz Rynku Pracy w Warszawie, https://iarp.edu.pl/.
 
14.
Rechulicz, M. (2006). Organizacje pozarządowe – alternatywa dla przedsiębiorczości czy przedsiębiorczość?, Trzeci Sektor, 7, 36–41.
 
15.
Schumacher, E. F. (1973). Small is Beautiful: A Study of Economics as it People Mattered. London: Blond and Briggs.
 
16.
Stanzani, S. (2001). Tożsamość i rola stowarzyszeń rodzinnych w ponowoczesnych społeczeństwach . Społeczeństwo 11(2), 277-292.
 
17.
Tischner J. (2006). Filozofia dramatu. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 
18.
Tischner J. (2011). Spór o istnienie człowieka. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 
19.
Thurow, L. (1970). Investment In Human Capital. Belmont: Wadsworth Publishing.
 
20.
Tomasz z Akwinu (1975-1986). Człowiek. Suma teologiczna. T.7, część I i II. London: Katolicki Ośrodek Wydawniczy Veritas.
 
21.
Wachtel, H.M. (1984). Labor and the Economy. Orlando: Academic Press.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top