PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
Etos pracy i znaczenie kapitału ludzkiego dla rozwoju gospodarczego
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Metodologii i Diagnostyki, Instytut Psychologii UMCS, Polska
 
 
Data nadesłania: 11-09-2020
 
 
Data akceptacji: 06-10-2020
 
 
Data publikacji: 02-03-2021
 
 
Autor do korespondencji
Adam Biela Biela   

Zakład Metodologii i Diagnostyki, Instytut Psychologii UMCS, Pl. Litewski 5, 20-980, Lublin, Polska
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2020;14(4):1-16
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Streszczenie: Opracowanie to zamierza odpowiedzieć na pytanie: Na ile etos pracy oraz kapitał ludzki mogą stanowić szansę rozwoju gospodarczego w skali państwa lub regionu? W związku z tym najpierw zostaną omówione pojęcia: kapitał ludzki wraz z pojęciami pokrewnymi (kapitał społeczny, kapitał intelektualny, potencjalny rynek pracy) oraz koncepcja pracy ludzkiej, której rdzeniem jest etos pracy. Na tle tych analiz zostaną przedstawione dwie strategie aktualizacji potencjalności, którą jest kapitał ludzki absolwentów szkół ponadpodstawowych, którzy chcą rozpocząć swoją pierwszą pracę: (1) strategia nauki pracy według zasad programu sponsorowanego przez państwo; (2) strategia rozwoju przedsiębiorczości w społecznościach lokalnych absolwentów szkół. Oczekiwany jest efekt w postaci wartości dodanej do rozwoju gospodarczego w tych regionach, gdzie zostanie wprowadzona eksperymentalnie jedna lub druga strategia dla absolwentów szkół z tego regionu. Materiał i metody: nie dotyczy Wyniki: nie dotyczy Wnioski: nie dotyczy
 
REFERENCJE (21)
1.
Becker, G.S. (1990). Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich. Warszawa: PWN.
 
2.
Biela, A. (1986). Psychologiczna aktualność tez encykliki „Laborem exercens”. W: J. Gałkowski (red.). Jan Paweł II Laborem exercens: tekst i komentarze (s.187-201). Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
 
3.
Biela, A. (2001). Metodologia wyceny kapitału ludzkiego w kontekście koncepcji zrównoważonego rozwoju. W: F. Piontek (red.), Ekonomia a zrównoważony rozwój (s. 208-228) . Białystok: Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko.
 
4.
Biela, A. (2007). Kapitał ludzki i kapitał intelektualny, jako dobro gospodarcze i moralne. W: B. Piątek, W. Piątek (red.), Rozwój – godność człowieka – gospodarowanie-poszanowanie przyrody (s. 93-106). Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
5.
Biela, A. (2007a). Nauka pracy absolwentów szkół jako strategia alternatywna wobec emigracji zarobkowej polskiej młodzieży. W: A. Biela (red.), Nauka pracy, doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość młodzieży (35-50). Warszawa: Kancelaria Senatu.
 
6.
Biela, A. (2018). European Questionnaire for Job Analysis (EQJA). Berlin: Peter Lang Verlag.
 
7.
Biela, A. (2019). Psychologia oczami filozofów. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 
8.
Ingarden, I. (1981). Spór o istnienie świata. Warszawa: PWN.
 
9.
Jan Paweł II (1997). Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 
10.
Jan Paweł II (1999). Pielgrzymki do Ojczyzny. Przemówienia, homilie. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 
11.
Kornas-Biela, D. (2001). Współ¬czes¬ny kry¬zys oj¬co¬stwa, W: D. Kornas-Biela (red.), Ob¬li-cza oj¬co¬stwa (s. 171¬192). Lub¬lin: To¬wa¬rzy¬stwo Na¬u¬ko¬we KUL.
 
12.
Marks, K. (1970). Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej. Warszawa: Książka i Wiedza.
 
13.
Raport: Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań, kwiecień (2019) przygotowany przez Instytut Analiz Rynku Pracy w Warszawie, https://iarp.edu.pl/.
 
14.
Rechulicz, M. (2006). Organizacje pozarządowe – alternatywa dla przedsiębiorczości czy przedsiębiorczość?, Trzeci Sektor, 7, 36–41.
 
15.
Schumacher, E. F. (1973). Small is Beautiful: A Study of Economics as it People Mattered. London: Blond and Briggs.
 
16.
Stanzani, S. (2001). Tożsamość i rola stowarzyszeń rodzinnych w ponowoczesnych społeczeństwach . Społeczeństwo 11(2), 277-292.
 
17.
Tischner J. (2006). Filozofia dramatu. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 
18.
Tischner J. (2011). Spór o istnienie człowieka. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 
19.
Thurow, L. (1970). Investment In Human Capital. Belmont: Wadsworth Publishing.
 
20.
Tomasz z Akwinu (1975-1986). Człowiek. Suma teologiczna. T.7, część I i II. London: Katolicki Ośrodek Wydawniczy Veritas.
 
21.
Wachtel, H.M. (1984). Labor and the Economy. Orlando: Academic Press.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top