PL EN
ORIGINAL ARTICLE
PROSPECTS FOR TEACHER TRAINING EDUCATION FOR SAFETY
 
 
More details
Hide details
1
Ministerstwo Obrony Narodowej - Biuro ds. Proobronnych Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Filia w Białej Podlaskiej
 
 
Publication date: 2019-07-23
 
 
Corresponding author
Andrzej Tomczak   

Andrzej Tomczak, Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Filia w Białej Podlaskiej, Akademicka 2, 21-500 Biała Podlaska, e-mail: atomczak33@wp.pl, tel: 83 342-87-00
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2015;9(2):65-70
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Education for safety is a preparation of the society to prevent any security threats. It plays an important role in preparing for general defence. It is therefore expected that the curricula are relevant to contemporary challenges and threats to security and that teachers of education for safety are adequately prepared for the realisation of the curriculum’s content. Currently in Poland security education teachers are trained in three-semester postgraduate programmes. Participants in these classes are teachers of different subjects, often completely unrelated to security issues. The paper presents a programme of training students of the Physical Education Academy of the department of physical education in the uniformed services as an alternative form of training teachers in physical education and education for safety.
 
REFERENCES (14)
1.
Bohm T. (1995), Z dziejów naczelnych władz wojskowych II Rzeczypospolitej. Organizacja i kompetencje Ministerstwa Spraw Wojskowych w latach 1918-1939, Warszawa.
 
2.
Edukacja, Jest w niej ukryty skarb (1998), Raport dla UNESCO Międzynarodowej Komisji do spraw Edukacji dla XXI wieku pod przewodnictwem Jacques’a Delorsa, Warszawa.
 
3.
Modelowy system edukacji obronnej społeczeństwa RP (1998), Praca zbiorowa pod red. R. Stępnia, Warszawa.
 
4.
Pieczywok A. (2012), Edukacja dla bezpieczeństwa wobec zagrożeń i wyzwań współczesności. AON, Warszawa.
 
5.
Program studiów wychowania ϔizycznego II stopnia – specjalność WF w służbach mundurowych (2010), AWF WWFiS Biała Podlaska.
 
6.
Różański P., Tomczak A. (2013), Czynniki warunkujące udział w wybranych szkoleniach ekstremalnych przygotowujących do służb mundurowych. W: A. Kaiser, M. Mrozkowiak (red.) Zdrowotne i psychospołeczne aspekty służb mundurowych. Seria Monograϐie 5. PTNKF, s. 275-289.
 
7.
Rudnicki B. (1998), Edukacja dla bezpieczeństwa i jej interpretacja. W: R. Stępień (red.) Edukacja dla bezpieczeństwa. Warszawa.
 
8.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie sposobu realizacji edukacji dla bezpieczeństwa (Dz. U z 2009 r., Nr 139, poz. 1131).
 
9.
Rozporządzenie Ministra edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r. poz. 977).
 
10.
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP (2007), Warszawa.
 
11.
Tomczak A. (2013), Impact of 3–day survival training of special operations unit soldiers on selected coordination motor skills. Arch Budo, 9(3), s. 167-171.
 
12.
Tomczak A. (2014), Przygotowanie studentów akademii wychowania ϔizycznego do służby w grupach dyspozycyjnych. W: P. Bogdalski, D. Bukowiecka, R. Częścik, B. Zdrodowski. Grupy dyspozycyjne społeczeństwa w świetle potrzeb bezpieczeństwa państwa. Szczytno, tom. 1 (Teoretyczne aspekty przygotowania i funkcjonowania grup dyspozycyjnych państwa), s. 275-286.
 
13.
Tomczak A., Różański P. (2012), Związki edukacji fizycznej z edukacją dla bezpieczeństwa. BELLONA – wojskowy kwartalnik naukowy, nr 4, s. 169-177.
 
14.
Ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP z dnia 22 maja 2009 roku o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o kulturze ϔizycznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 97, poz. 801).
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top