PL EN
REVIEW ARTICLE
THE PERSISTENT OFFENDERS’ OUTLOOK ON THEIR “OWN FUTURE” AS FACTORS FACILITATING THE RE-SOCIALISATION PROCESS
 
 
More details
Hide details
1
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 
 
Publication date: 2019-07-23
 
 
Corresponding author
Tomasz Wach   

Tomasz Wach, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Aleje Racławickie 14, 20-950 Lublin, e-mail: tomasz.wach@interia.pl, tel. 81 445 41 01
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2016;10(4):13-19
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article discusses the importance of creating ”one’s own future” by persistent offenders and its correlation with the efficiency of the re-socialisation process. It describes the risks associated with the pathologisation in the sphere of life planning and emphasises the need of shaping life plans by offenders themselves as the precondition for effective re-socialisation. Finally, it refers to the significance of efficacy of the system of all social services.
 
REFERENCES (9)
1.
Buchała K. (1997), Powrotność do przestępstwa a wymiar kary. Czasopismo Prawa Karnego, nr 1, s. 7-18.
 
2.
Ciosek M. (2003), Psychologia sądowa i penitencjarna. Lexis Nexis, Warszawa.
 
3.
Gardocki L. (2005), Prawo karne. Wyd. C.H. Beck, Warszawa.
 
4.
Szymanowski T. (2009), Recydywa w Polsce. Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa.
 
5.
Świtka J. (2004), Filozoficzne i socjologiczne ujęcie kary, W: M. Kuć, I. Niewiadomska (red.), Kara kryminalna. Analiza psychologiczno-prawna. Wyd. KUL, Lublin, s. 13-28.
 
6.
Wach T. (2009), Resocjalizacja nieletnich sprawców gwałtownych czynów zabronionych. KUL, Lublin.
 
7.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 kodeks karny. (Dz. U. 1997.88.553 z późn. zmianami).
 
8.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny wykonawczy. (Dz. U. 1997. 90. 557 z późn. zmianami).
 
9.
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 roku w sprawie sposobów prowadzenia oddziaływań penitencjarnych w zakładach karnych i aresztach śledczych (Dz. U.2012. 1409).
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top