PL EN
ORIGINAL ARTICLE
SELF-PORTRAIT OF MODERN TEENAGER AS A DIRECTION INDICATOR FOR EDUCATIONAL ACTIVITIES
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 
 
Publication date: 2019-07-23
 
 
Corresponding author
Izabela Gątarek   

Izabela Gątarek, 05-816 Michałowice, ul. Spacerowa 35, tel.: 660-351-630, e-mail: izagatarek@wp.pl
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2015;9(1):57-63
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The starting point of the designed analysis was the conviction and an assumption stemming from it that commonsense knowledge of the tested youth concerning self-perception and identifying the issues related to the idea of what kind of persons they wish to become is of functional nature, undoubtedly related to the surface on which a young person’s bases the process of building his or her own identity. The basis of the presented research process was a free written answer of information-reflection nature. The research participants developed the topic and explained it by presenting their own views. The intention was to reveal the way in which a young person perceives his or her own future and thus, to show the perspectives of one of the aspects of their identity
 
REFERENCES (23)
1.
Bagrowicz J. (2005), Godność osoby fundamentem wychowania, W: Adamski F. (red.), Wychowanie personalistyczne. Wybór tekstów. Wydawnictwo WAM, Kraków.
 
2.
Bardziejewska M. (2005), Okres dorastania. Jak rozpoznawać potencjał nastolatków, W: Brzezińska A. (red.), Psychologiczne portrety człowieka. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 
3.
Bielska E. (2001), Konteksty społeczeństwa globalnego a perspektywy tożsamości, Tożsamość osobowa a tożsamości społeczne. Trans Humana, Białystok.
 
4.
Bokszański Z. (2006), Tożsamości zbiorowe. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
5.
Brzezińska A. (2004), Tożsamość jako podstawowy obszar i cel rozwoju, www.psychologia.amu.edu.pl, data dostępu: 23.06.2005.
 
6.
Cialdini R.B., Kenrick D.T., Neuberg S.L. (2006), Psychologia społeczna. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 
7.
Danilewicz W. (2008), Przestrzenie życia współczesnego dziecka, W: Muchacka B. Kraszewski K. (red.), Dziecko w świecie współczesnym. Oficyna Wydawnicza „IMPULS”, Kraków.
 
8.
Dolata E.M. (2002), Wychowanie ku wartościom w dobie kryzysu kultury, w: Kojs W. (red.), Wartości-Edukacja-Globalizacja, Uniwersytet Śląski Filia w Cieszynie, Cieszyn.
 
9.
Filipczuk H. (19870, Rodzice i dzieci dorastające. Nasza Księgarnia, Warszawa.
 
10.
Folkierska A. (1998), Wychowanie i pedagogika w perspektywie hermeneutycznej, W: Wołoszyn S. (red.), Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej. T III, ks. II, Dom Wydawniczy STRZELEC, Kielce.
 
11.
Frączek Z. (2006), Inwestować w człowieka – w poszukiwaniu wartościowej edukacji, W: Frączek Z., Szluz B. (red.), Koncepcje pomocy człowiekowi w teorii i praktyce. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 
12.
Grzybowski P. (2001), Tożsamość globalna, W: Bajkowski T. (red.), Tożsamość osobowa a tożsamości społeczne, Trans Humana, Białystok.
 
13.
Ilg F.L., Betes-Ames L., Baker S.M. (1998), Rozwój psychiczny dziecka. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 
14.
Jaworski R. (2000), Problemy człowieka w świetle psychologii. Wydawnictwo Naukowe Novum, Płock.
 
15.
Jusiak J. (2008), Samowychowanie w kulturze chrześcijańskiej, W: Wawro F.W. (red.), Młodzież a kultura życia w kontekstach społecznych. Wydawnictwo KUL, Lublin.
 
16.
Kupisiewicz C.(2000) (red.), Myśliciele – o wychowaniu. Oficyna Wydawnicza Graf Punkt, Warszawa.
 
17.
Łaciak B. (1998), Świat społeczny dziecka. Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
 
18.
Nikitorowicz J. (2005), Kreowanie tożsamości dziecka. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 
19.
Nikitorowicz J. (2005), Mikroświat dziecka w ustawicznym procesie kreowania tożsamości. Problemy Wczesnej Edukacji, 2005, Nr 2 (2), s. 8-9.
 
20.
Nowy Słownik Języka Polskiego (2003), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
21.
Toffler A. (1998), Szok przyszłości. Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
 
22.
Obuchowska I. (1996), Drogi dorastania. Psychologia rozwojowa okresu dorastania dla rodziców i wychowawców. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
 
23.
Postman N. (1995), Technopol. Triumf techniki nad kulturą, PIW, Warszawa.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top