PL EN
ORIGINAL ARTICLE
The future of the television market. Potential, expectations, possibilities
 
More details
Hide details
1
Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, Uniwersytet Warszawski, Polska
 
2
doktorant, AKADEMIA MAZOWIECKA W PŁOCKU, Polska
 
These authors had equal contribution to this work
 
 
Submission date: 2023-12-08
 
 
Final revision date: 2024-01-25
 
 
Acceptance date: 2024-02-02
 
 
Publication date: 2024-03-05
 
 
Corresponding author
Aleksandra Maria Chmielewska   

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, Uniwersytet Warszawski, Bednarska 2/4, 00-310 Warszawa, Warszawa, Polska
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2024;18(1):111-130
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Abstract: Complexities in the mass MM system and changes in the way media content is consumed are impacting the traditional TV market and identifying opportunities and challenges. Material and methods: The article uses non-reactive research methods, a critical analysis of the available literature on the subject and a scenario method regarding the future of TV on the video market. Results: TV content consumption is becoming increasingly mobile, and people often use social media while watching television, a practice known as multitasking. This is a challenge for broadcasters who must adapt their content to this changing way of consumption. Legislation also influences the television market, protecting both broadcasters and consumers of video content. European broadcasters have the opportunity to introduce new business models. Conclusions: The main conclusions from a analysis of the tv market areas concern traditional broadcasters, which should adapt to this trend and invest in original content to attract viewers.
 
REFERENCES (28)
1.
Artz, L. (2007). The Corporate Model From National to Transnational. In The Media Globe: Trends in International Mass Media.
 
2.
Borowiec, L. (2007). Controlling w realizacji usług publicznych gminy. Kraków: Wolters Kluwer.
 
3.
Briggs, M. (2012). Telewizja i jej odbiorcy w życiu codziennym. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
4.
Chmielewska, A., Zawilińska, I. (2020). Analiza rynku telewizyjnego – aspekt finansów nadawców. Czasopisma Mazowiecka Tom 32/2020, DOI: 10.19251/ne/2020.32(3).
 
5.
Digital Strategy, (2023). The Digital Services Act package. Pobrane z: https://digital-strategy.ec.eu.... eu/en/policies/digital-services-act-package (dostęp 13.11.2023).
 
6.
Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204.
 
7.
Dz. U. 2018 poz. 1000.
 
8.
Dz.U. z 2022 r. poz. 1648.
 
9.
Dz.U. z 2022 r. poz. 1722.
 
10.
Eur-Lex. (2023). Europejski kodeks łączności elektronicznej. Pobrane z: https://eur-lex.europa. eu/PL/legal-content/summary/european-electronic-communications-code.html (data dostępu: 13.11.2023).
 
11.
Fidler, R. (2001). Mediamorphosis: Understanding New Media, Pine Forge Press, Thousand Oaks.
 
12.
Grece, Ch. (2021). Trends in the VOD market in EU28, European Audiovisual Observatory.
 
13.
Gudsho. (2023)., Difference between vod and ott platfomrms. Pobrane z: https://www.gudsho.com/blog/di....
 
14.
Jasiński A.H (1999)., Metodyka badań rynku, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 
15.
KIM, Badanie Założycielskie, https://kim.gov.pl/badanie-zal... (dostęp 13.11.2023).
 
16.
Kreft, J. (2011). Problemy z konwergencją. „Studia Medioznawcze” 3.
 
17.
KRRiT. (2022), Ustawa o radiofonii i telewizji z 29 grudnia 1992 r. - tekst ujednolicony z 2022 r. Pobrane z: https://www.gov.pl/web/krrit/p... (data dostępu: 15.11.2023).
 
18.
Mączyńska, E. (2007). Gospodarka przełomu. Wyzwania dla ekonomistów, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Opole.: Opolskie Roczniki Ekonomiczne, nr 17.
 
19.
Schiller, D. (1999). Digital Capitalism: Networking the Global Market System, Mass: MIT Press.
 
20.
Skorus, J. (2015). Rozregulowany zegar telewizji, czyli w jaki sposób współczesne media zarządzają naszym czasem, Zarządzanie Mediami, tom 3(1), Katowice: WSZOPwK.
 
21.
Słownik one. (2023). Telewizja. Pobrane z: https://www.slownik.one/telewi....
 
22.
Sobocińska, M (2023). Konsument czy ma jeszcze wybór?, (red) A. Chmielewska, J. Snopkiewicz, Nowe Supermedium współczesne oblicza telewizji i scenariusze przyszłości. Warszawa-Łódź: Elipsa, Łódzka Szkoła Filmowa.
 
23.
Styś, S. (2003). Marketing usług. Warszawa: PWE.
 
24.
Toffler, A. (2023). Zmiana władzy. Wiedza, bogactwo i przemoc u progu XXI stulecia. Poznań: Zysk i S-ka.
 
25.
Uchma, M. (2020). Technologia i technika produkcji. Kraków.
 
26.
Ventuno (2022), What are FAST channels? Pobrane z: https://blog.ventunotech.com/2... (dostęp 13.11.2023).
 
27.
Wasilczuk, J.E. (2005). Wzrost małych i średnich przedsiębiorstw. Aspekty teoretyczne i badania empiryczne. Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej.
 
28.
Wolters. Kluwer. (2023). Zakres tajemnicy telekomunikacyjnej. Pobrane z: https://sip.lex.pl/akty-prawne... (dostęp 13.11.2023).
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top