PL EN
ORIGINAL ARTICLE
REALIZATION OF THE MATHEMATICS COURSE FOR HIGH SCHOOL GRADUATES AS AN ELEMENT OF EDUCATIONAL SAFETY
 
More details
Hide details
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Publication date: 2019-07-23
 
 
Corresponding author
Agnieszka Smarzewska   

Agnieszka Smarzewska, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, e-mail: a.smarzewska@pswbp.pl, tel. 83 344 99 44
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2015;9(3):101-108
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The diagnosis of educational needs among persons preparing for final high school examination is a necessary element of educational safety policy. Through this, the School joins the ongoing process of educating young people in accordance with the legislator’s intent. The purpose of the article is to present the outcome of research in the scope of participation of the preparation course in mathematics for final high school examination organized by college within the process of extramural education. The realization of research target occurred by means of creating author’s questionnaire directed at 350 course participants. The effect of the conducted research is a statement noting that the undertaken initiative strengthens the feeling of safety in case of over 70% of high school graduates and constitutes the main form within the process of extramural education in mathematics next to selfstudy at home, extra lessons in school and paid private lessons.
 
REFERENCES (12)
1.
Brzezińska A.I. (2008), Nauczyciel jako organizator społecznego środowiska uczenia się, W: E. Filipiak (red.), Rozwijanie zdolności uczenia się. Wybrane konteksty i problemy. Wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego UKW, Bydgoszcz, s. 35–50.
 
2.
Brzezińska A.I., Jabłoński S., Ziółkowska B. (2014), Specyficzne i specjalne potrzeby edukacyjne. Edukacja 2014, nr 2 (127), s. 37–52.
 
3.
Fischhoff B., Crowell N.A., Kipke M.D. (1999), Adolescent decision making: implications for prevention programs: summary of a workshop. National Research Council (U.S.), Board on Children, Youth, and Families, National Academies Press.
 
4.
Główny Urząd Statystyczny, Szkoły wyższe i ich finanse 1990-2011, za: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2013), Szkolnictwo wyższe w Polsce.
 
5.
Główny Urząd Statystyczny (2014), Szkoły wyższe i ich finanse w 2013 r.
 
6.
Główny Urząd Statystyczny (2015), Dane wstępne dotyczące szkolnictwa wyższego 2014 r., www.stat.gov.pl, (30.04.2015).
 
7.
Jakubowska-Baranek J. (2003), Czasy transformacji ustrojowej a motywy podejmowania nauki na uniwersytecie oraz wyboru kierunku studiów przez młodzież, W: B. Idzikowski, E. NarkiewiczNiedbalec, M. Zielińska, E. Papiór (red.), Młodzież polska w nowym ładzie społecznym. Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra.
 
8.
Klim-Klimaszewska A. (2011), Podstawy edukacyjne na przełomie XX i XXI wieku w świetle raportów oświatowych. Rozprawy Społeczne, nr 1 (V), s. 3–10.
 
9.
Najwyższa Izba Kontroli (2014), Efekty kształcenia w szkołach publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.
 
10.
Smarzewska A., Melaniuk E. (2013), Bezpieczeństwo edukacyjne absolwentów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu bialskiego i miasta Biała Podlaska zapewniane przez PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej w latach 2010-2012. Rozprawy Społeczne, nr 2 (VII), s. 181–192.
 
11.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, (Dz.U. nr 83, poz. 562, z późn. zm.).
 
12.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, Załącznik 4, (Dz.U. 2012 poz. 977 z późn. zm.).
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top