PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
REALIZACJA KURSU Z MATEMATYKI DLA MATURZYSTÓW JAKO ELEMENT BEZPIECZEŃSTWA EDUKACYJNEGO
 
Więcej
Ukryj
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Data publikacji: 23-07-2019
 
 
Autor do korespondencji
Agnieszka Smarzewska   

Agnieszka Smarzewska, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, e-mail: a.smarzewska@pswbp.pl, tel. 83 344 99 44
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2015;9(3):101-108
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Diagnoza potrzeb edukacyjnych osób przygotowujących się do egzaminu maturalnego jest niezbędnym elementem polityki w zakresie bezpieczeństwa edukacyjnego. Uczelnia tym samym włącza się w trwający już proces kształcenia młodych ludzi, zgodnie z zamierzeniem ustawodawcy. Celem artykułu jest prezentacja wyników badań w zakresie udziału kursu przygotowującego do matury z matematyki, zorganizowanego przez szkołę wyższą, w procesie dokształcania pozaszkolnego. Realizacja celu badawczego nastąpiła poprzez stworzenie autorskiego kwestionariusza ankiety skierowanego do 350 uczestników kursu. Efektem prowadzonych badań jest stwierdzenie, iż podjęta inicjatywa wzmacnia poczucie bezpieczeństwa u ponad 70% maturzystów i stanowi główną formę w procesie dokształcania z matematyki obok samodzielnej nauki w domu, dodatkowych lekcji w szkole oraz płatnych korepetycji.
 
REFERENCJE (12)
1.
Brzezińska A.I. (2008), Nauczyciel jako organizator społecznego środowiska uczenia się, W: E. Filipiak (red.), Rozwijanie zdolności uczenia się. Wybrane konteksty i problemy. Wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego UKW, Bydgoszcz, s. 35–50.
 
2.
Brzezińska A.I., Jabłoński S., Ziółkowska B. (2014), Specyficzne i specjalne potrzeby edukacyjne. Edukacja 2014, nr 2 (127), s. 37–52.
 
3.
Fischhoff B., Crowell N.A., Kipke M.D. (1999), Adolescent decision making: implications for prevention programs: summary of a workshop. National Research Council (U.S.), Board on Children, Youth, and Families, National Academies Press.
 
4.
Główny Urząd Statystyczny, Szkoły wyższe i ich finanse 1990-2011, za: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2013), Szkolnictwo wyższe w Polsce.
 
5.
Główny Urząd Statystyczny (2014), Szkoły wyższe i ich finanse w 2013 r.
 
6.
Główny Urząd Statystyczny (2015), Dane wstępne dotyczące szkolnictwa wyższego 2014 r., www.stat.gov.pl, (30.04.2015).
 
7.
Jakubowska-Baranek J. (2003), Czasy transformacji ustrojowej a motywy podejmowania nauki na uniwersytecie oraz wyboru kierunku studiów przez młodzież, W: B. Idzikowski, E. NarkiewiczNiedbalec, M. Zielińska, E. Papiór (red.), Młodzież polska w nowym ładzie społecznym. Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra.
 
8.
Klim-Klimaszewska A. (2011), Podstawy edukacyjne na przełomie XX i XXI wieku w świetle raportów oświatowych. Rozprawy Społeczne, nr 1 (V), s. 3–10.
 
9.
Najwyższa Izba Kontroli (2014), Efekty kształcenia w szkołach publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.
 
10.
Smarzewska A., Melaniuk E. (2013), Bezpieczeństwo edukacyjne absolwentów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu bialskiego i miasta Biała Podlaska zapewniane przez PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej w latach 2010-2012. Rozprawy Społeczne, nr 2 (VII), s. 181–192.
 
11.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, (Dz.U. nr 83, poz. 562, z późn. zm.).
 
12.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, Załącznik 4, (Dz.U. 2012 poz. 977 z późn. zm.).
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top