PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
WYBORY EDUKACYJNE STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ W KONTEKŚCIE BEZPIECZEŃSTWA SPOŁECZNEGO
 
Więcej
Ukryj
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Data publikacji: 23-07-2019
 
 
Autor do korespondencji
Agnieszka Smarzewska   

Agnieszka Smarzewska, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, e-mail: a.smarzewska@pswbp.pl, tel.: 83 344 99 44
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2016;10(3):54-63
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem bezpieczeństwa społecznego jest tworzenie warunków do rozwoju i umożliwienie uczestnictwa w życiu społecznym. W odniesieniu do uczelni wyższej z obszaru bezpieczeństwa społecznego schodzi się na poziom bezpieczeństwa edukacyjnego, w ramach którego prowadzone są badania w zakresie wyborów edukacyjnych studentów oraz stopnia zaspokojenia ich potrzeb kształcenia i rozwoju. W artykule podjęto próbę pozyskania informacji na temat oczekiwań i motywów wyboru uczelni, by zapewnić możliwość ich realizacji poprzez tworzenie właściwych warunków do nauki oraz adekwatną ofertę edukacyjną. Prowadzone analizy odniesiono do kierunku studiów celem poznania skali dywersyfikacji odpowiedzi 576 respondentów we wskazanym przedmiocie badań. Uzyskano zależności istotne statystycznie w zakresie planów na przyszłość, powodów podjęcia studiów, a także jednego z motywów wyboru uczelni. Efektem końcowym jest sformułowanie postulatów usprawniających proces kształcenia na uczelni.
 
REFERENCJE (26)
1.
Alves H., Raposo M. (2007), Conceptual model of student satisfaction in higher education. Total Quality Management, 18(5), s. 571–588.
 
2.
Armstrong M. (2011), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 
3.
Bratnicki M., Strużyna J. (2001), Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 
4.
Browne B. A., Kaldenberg D. O., Browne W. G., Brown D. J. (1998), Student as customer: Factors affecting satisfaction and assessments of institutional quality. Journal of Marketing for Higher Education, 8(3), s. 1–14.
 
5.
Buckley P. G., Mahaffey T., Turner R. E. (1996), Educational choices of adult learners. Journal of Marketing for Higher Education, 7(3), s. 1–15.
 
6.
Chapman R. G. (1996), Auditing Educational Program Performance: A Multi-Stage Analysis of Current Student Satisfaction. Journal of Marketing for Higher Education, 7(3), s. 17–37.
 
7.
De Brouwer P. J. S. (2009), Maslovian portfolio theory, an alternative formulation of the Behavioral Portfolio Theory. Journal of Assets Management, vol. 9, nr 6, s. 359–365.
 
8.
Elliott K. M., Healy M. A. (2001), Key factors influencing student satisfaction related to recruitment and retention. Journal of Marketing for Higher Education, 10(4), s. 1–11.
 
9.
Fitz-en J. (2001), Rentowność inwestycji w kapitał ludzki. Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 
10.
Inchauste M. G. (2000), Educational choices and educational constraints: evidence from Bolivia. International Monetary Fund., Nr 0-42.
 
11.
Jeruszka U. (2011), Efektywność kształcenia w szkołach wyższych. Polityka Społeczna, nr 1/2011, s. 1–7.
 
12.
Leszczyński M. (2011), Bezpieczeństwo społeczne Polaków wobec wyzwań XXI wieku. Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa.
 
13.
Mai L. W. (2005), A comparative study between UK and US: The student satisfaction in higher education and its influential factors. Journal of Marketing Management, 21(7-8), s. 859–878.
 
14.
Thi Ngoc Dao M., Thorpe A. (2015), What factors influence Vietnamese students’ choice of university?. International Journal of Educational Management, Vol. 29 Iss. 5, s. 666–681.
 
15.
Maslow A. H. (1990), Motywacja i osobowość. PAX, Warszawa, s. 72–92.
 
16.
Moosmayer D. C., Siems F. U. (2012), Values education and student satisfaction: German business students’ perceptions of universities’ value influences. Journal of Marketing for Higher Education, 22(2), s. 257–272.
 
17.
Roos J., Roos G., Dragonetti N. C. (1997), Intellectual Capital – Navigating in the New Business Landscape. Macmillian Press.
 
18.
Schertzer C. B., Schertzer S. M. (2004), Student satisfaction and retention: A conceptual model. Journal of Marketing for Higher Education, 14(1), s. 79–91.
 
19.
Skrabacz A. (2012), Bezpieczeństwo społeczne. Podstawy teoretyczne i praktyczne. Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.
 
20.
Smarzewska A., Melaniuk E., Szepeluk A. (2015), Bezpieczeństwo edukacyjne w ocenie absolwentów. Edukacja Ustawiczna Dorosłych, 4, s. 133– 142.
 
21.
Smarzewska A. (2015), Analiza preferencji wyboru uczelni oraz kierunku studiów bezpieczeństwo narodowe przez studentów I roku studiów stacjonarnych jako efekt zaspokojenia potrzeb w zakresie bezpieczeństwa edukacyjnego, W: A. Polak, K. Krakowski (red.), Obronność jako dyscyplina naukowa. Akademia Obrony Narodowej, Warszawa, s. 210–218.
 
22.
Smarzewska A., Melaniuk E., Szepeluk A., Dymicka A. (2015), Bezpieczeństwo edukacyjne studentów PSW. Rozprawy Społeczne, t. 9, nr 2, s. 71–80.
 
23.
Smarzewska A., Melaniuk E. (2013), Bezpieczeństwo edukacyjne absolwentów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu bialskiego i miasta Biała Podlaska zapewniane przez PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej w latach 2010-2012. Rozprawy Społeczne, t. 7, nr 2, s. 181–192.
 
24.
Wiers-Jenssen J., Stensaker B. R., Grogaard J. B. (2002), Student satisfaction: Towards an empirical deconstruction of the concept. Quality in higher education, 8(2), s. 183–195.
 
25.
Wilkinson J. W., Mahara A., Quester P. G. (1996), Asian students: their experiences and perceptions of Australian universities. Journal of Marketing for Higher Education, 7(3), s. 65–80.
 
26.
Uchwała nr 87/2015 Senatu Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej z dnia 29.09.2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmian i przyjęcia tekstu jednolitego Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Załącznik 33.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top