PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
WPŁYW SYMULACJI MARKETPLACE NA KOMPETENCJE PRZEDSIĘBIORCZE STUDENTÓW
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Nauk Ekonomicznych, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II, Polska
 
 
Data nadesłania: 04-12-2019
 
 
Data ostatniej rewizji: 05-02-2020
 
 
Data akceptacji: 07-02-2020
 
 
Data publikacji: 29-02-2020
 
 
Autor do korespondencji
Mariusz Pyra   

Wydział Nauk Ekonomicznych, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II, Sidorska 95/97, 21-500, Biała Podlaska, Polska
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2019;13(4):112-125
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Streszczenie: Celem pracy jest identyfikacja roli i wpływu symulacji komputerowej Marketplace na kompetencje studentów z zakresu przedsiębiorczości, nabyte w procesie edukacji na uczelni wyższej. Praca została osadzona w literaturze poświęconej teorii kompetencji przedsiębiorczych i zawiera prezentację badań empirycznych przeprowadzonych w toku nauczania. Materiał i metody: Analiza statystyczna testów kompetencji (przed szkoleniem i po szkoleniu). Wyniki: Badania wskazały na istotny wpływ wykorzystanej symulacji na wzrost wiedzy z zakresu przedsiębiorczości i kompetencji zarządczych wśród badanych studentów. Wnioski: Badania empiryczne wpływu symulacji komputerowych na kompetencje powinny uwzględniać ograniczenia, przede wszystkim pewien stopień subiektywizmu samooceny kompetencji przedsiębiorczych badanych, a także stosowanie krótkiej listy pytań merytorycznych.
 
REFERENCJE (25)
1.
Białasiewicz, M. (2008). Przedsiębiorczość – pożądana kompetencja. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, 1, 7-16.
 
2.
Bojewska, B. (2002). Przedsiębiorczość w zarządzaniu i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. W: Strużycki M. (Red.), Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem. Uwarunkowania europejskie. Warszawa: Difin.
 
3.
Boyatzis, R.E. (1982). The competent manager: a model for effective performance. London: Wiley.
 
4.
Buchner-Jeziorska, A. (2008). System edukacji wobec wyzwań społeczeństwa wiedzy. Przykład Polski. W: Sadowska-Kowalska E. (Red.), Przedsiębiorczość i innowacyjność w Polsce w kontekście europejskim – ocena dystansu, 133-158, Łódź: Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 
5.
Buchta. K., Jakubiak, M., (2014). Determinanty postaw przedsiębiorczych studentów jako element innowacyjności w procesie kształcenia. Zeszyty Naukowe WSEI seria: Ekonomia, 9(2), 167-179.
 
6.
Czekaj, J., Jabłoński, M. (2011). Współczesne podejścia do identyfikacji kompetencji pracowniczych. Zeszyty Naukowe UE w Krakowie, 854, 7-22.
 
7.
Deschoolmeester, D., Izquierdo, E. (2010). What Entrepreneurial Competencies should be emphasized in Entrepreneurship and Innovation Education at the Undergraduate Level?. W: Fayolle A. (Red.), Handbook of Research on Entrepreneurship Education: International Perspectives, 3. Gheltenham: Edward Elgar Publishing.
 
8.
Drucker, P. (1992). Innowacje i przedsiębiorczość. Warszawa: PWE.
 
9.
Gaweł, A. (2014). Gry strategiczne w edukacji przedsiębiorczej. Horyzonty Wychowania, 13, 26, 306-307 https://web5.marketplace-live.....
 
10.
Jabłoński, M. (2011). Koncepcje i modele kompetencji pracowniczych w zarządzaniu. Warszawa: CeDeWu.
 
11.
Kusio, T. (2017). Podnoszenie kompetencji przedsiębiorczych przed wejściem na rynek pracy. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 50, 2, 403-412. DOI: 10.15584/nsawg.2017.2.27.
 
12.
Lokhande, M., Cadotte E.R., Agrawal B. (2019). Molding Conscious Leaders. South Asian Journal of Business and Management Cases, Vol. 8, Issue 3, 262-275. DOI: 10.1177/2277977919860282.
 
13.
Marszałek, A. (2012). Analiza postaw przedsiębiorczych wśród studentów. E-mentor, 3 (45). http://www.e-mentor.edu.pl/art....
 
14.
Metera, A., Pańków, J., Wach, T. (1983). Teoretyczne i metodyczne zagadnienia symulacyjnych gier kierowniczych. Warszawa: Instytut Organizacji, Zarządzania i Doskonalenia Kadr.
 
15.
Maxwell, J.R., Westerfield, D.L. (2002). Technological entrepreneurism: characteristics related to the adoption of innovative technology. SAM Advanced Management Journal, 67(1), 9-21.
 
16.
McMillan, J., Woodruff, Ch. (2002). The central role of entrepreneurs in transition economies. Journal of Economics Perspectives, 16(3), 153-170. DOI: 10.1257/089533002760278767.
 
17.
Mikuła, B., Pietruszka-Ortyl, A. (2007). Kompetencje pracowników w perspektywie strategicznego zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 747, 52.
 
18.
Mitchelmore, S., Rowley, J. (2010). Entrepreneurial competencies: a literature review and development agenda. International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, 16(2), 92-111.
 
19.
Moczydłowska, J. (2009). Kompetencje przedsiębiorcze mikroprzedsiębiorcy. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 540, Ekonomiczne Problemy Usług, 34, 388-394.
 
20.
Otoka, M., Wasilewska, J. (2007). Przedsiębiorczość a ubóstwo. W: Perło D. (Red.) Ekonomiczne i społeczne aspekty ubóstwa w województwie podlaskim, 97. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 
21.
Parris, D.L., McInnis-Bowers C. (2017). Business Not as Usual: Developing Socially Conscious Entrepreneurs and Intrapreneurs. Journal of Management Education, Vol. 41, Issue 5, 687-726. DOI: 10.1177/1052562917720709.
 
22.
Piróg D. (2015). Kompetencje z zakresu przedsiębiorczości: rozważania teoretyczne i ich ilustracje w obszarze szkolnictwa wyższego. Przedsiębiorczość – Edukacja, 11, 364-376.
 
23.
Więcek – Janka, E. (2011). Games&Decisions. Poznań: University of Technology.
 
24.
Woodham, O.P. (2018). Testing the Effectiveness of a Marketing Simulation to Improve Course Performance. Marketing Education Review, Vol. 28, Issue 3, 203-216. DOI: 10.1080/10528008.2017.1369356.
 
25.
Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/962/WE z dnia 18.12.2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (Dz.U. L 394 z dnia 30.12.2006, s. 10-18).
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top