PL EN
ORIGINAL ARTICLE
THE IMPACT OF MARKETPLACE SIMULATIONS ON STUDENTS' ENTERPRENEURIAL COMPETENCES
 
 
More details
Hide details
1
Wydział Nauk Ekonomicznych, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II, Polska
 
 
Submission date: 2019-12-04
 
 
Final revision date: 2020-02-05
 
 
Acceptance date: 2020-02-07
 
 
Publication date: 2020-02-29
 
 
Corresponding author
Mariusz Pyra   

Wydział Nauk Ekonomicznych, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II, Sidorska 95/97, 21-500, Biała Podlaska, Polska
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2019;13(4):112-125
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Abstract: The objective of this paper is to identify the role and impact of Marketplace computer simulations on students’ competences in the field of entrepreneurship acquired in the process of studying at higher-education facilities. This paper draws on the literature describing the theory of entrepreneurial competences, and contains a presentation of the empirical research carried out in the course of learning. Material and methods: Statistical analysis of competence tests (before the training and after the training). Results: The study revealed a significant impact by the applied simulation on the increase of entrepreneurship and managerial competences among the surveyed students. Conclusions: The empirical research on the impact of computer simulations on competences should involve considering its limitations, and, above all, a certain degree of subjectivism in the self-evaluation of the entrepreneurial competences of the survey participants, as well as the use of a short list of conceptual questions.
 
REFERENCES (25)
1.
Białasiewicz, M. (2008). Przedsiębiorczość – pożądana kompetencja. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, 1, 7-16.
 
2.
Bojewska, B. (2002). Przedsiębiorczość w zarządzaniu i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. W: Strużycki M. (Red.), Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem. Uwarunkowania europejskie. Warszawa: Difin.
 
3.
Boyatzis, R.E. (1982). The competent manager: a model for effective performance. London: Wiley.
 
4.
Buchner-Jeziorska, A. (2008). System edukacji wobec wyzwań społeczeństwa wiedzy. Przykład Polski. W: Sadowska-Kowalska E. (Red.), Przedsiębiorczość i innowacyjność w Polsce w kontekście europejskim – ocena dystansu, 133-158, Łódź: Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 
5.
Buchta. K., Jakubiak, M., (2014). Determinanty postaw przedsiębiorczych studentów jako element innowacyjności w procesie kształcenia. Zeszyty Naukowe WSEI seria: Ekonomia, 9(2), 167-179.
 
6.
Czekaj, J., Jabłoński, M. (2011). Współczesne podejścia do identyfikacji kompetencji pracowniczych. Zeszyty Naukowe UE w Krakowie, 854, 7-22.
 
7.
Deschoolmeester, D., Izquierdo, E. (2010). What Entrepreneurial Competencies should be emphasized in Entrepreneurship and Innovation Education at the Undergraduate Level?. W: Fayolle A. (Red.), Handbook of Research on Entrepreneurship Education: International Perspectives, 3. Gheltenham: Edward Elgar Publishing.
 
8.
Drucker, P. (1992). Innowacje i przedsiębiorczość. Warszawa: PWE.
 
9.
Gaweł, A. (2014). Gry strategiczne w edukacji przedsiębiorczej. Horyzonty Wychowania, 13, 26, 306-307 https://web5.marketplace-live.....
 
10.
Jabłoński, M. (2011). Koncepcje i modele kompetencji pracowniczych w zarządzaniu. Warszawa: CeDeWu.
 
11.
Kusio, T. (2017). Podnoszenie kompetencji przedsiębiorczych przed wejściem na rynek pracy. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 50, 2, 403-412. DOI: 10.15584/nsawg.2017.2.27.
 
12.
Lokhande, M., Cadotte E.R., Agrawal B. (2019). Molding Conscious Leaders. South Asian Journal of Business and Management Cases, Vol. 8, Issue 3, 262-275. DOI: 10.1177/2277977919860282.
 
13.
Marszałek, A. (2012). Analiza postaw przedsiębiorczych wśród studentów. E-mentor, 3 (45). http://www.e-mentor.edu.pl/art....
 
14.
Metera, A., Pańków, J., Wach, T. (1983). Teoretyczne i metodyczne zagadnienia symulacyjnych gier kierowniczych. Warszawa: Instytut Organizacji, Zarządzania i Doskonalenia Kadr.
 
15.
Maxwell, J.R., Westerfield, D.L. (2002). Technological entrepreneurism: characteristics related to the adoption of innovative technology. SAM Advanced Management Journal, 67(1), 9-21.
 
16.
McMillan, J., Woodruff, Ch. (2002). The central role of entrepreneurs in transition economies. Journal of Economics Perspectives, 16(3), 153-170. DOI: 10.1257/089533002760278767.
 
17.
Mikuła, B., Pietruszka-Ortyl, A. (2007). Kompetencje pracowników w perspektywie strategicznego zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 747, 52.
 
18.
Mitchelmore, S., Rowley, J. (2010). Entrepreneurial competencies: a literature review and development agenda. International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, 16(2), 92-111.
 
19.
Moczydłowska, J. (2009). Kompetencje przedsiębiorcze mikroprzedsiębiorcy. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 540, Ekonomiczne Problemy Usług, 34, 388-394.
 
20.
Otoka, M., Wasilewska, J. (2007). Przedsiębiorczość a ubóstwo. W: Perło D. (Red.) Ekonomiczne i społeczne aspekty ubóstwa w województwie podlaskim, 97. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 
21.
Parris, D.L., McInnis-Bowers C. (2017). Business Not as Usual: Developing Socially Conscious Entrepreneurs and Intrapreneurs. Journal of Management Education, Vol. 41, Issue 5, 687-726. DOI: 10.1177/1052562917720709.
 
22.
Piróg D. (2015). Kompetencje z zakresu przedsiębiorczości: rozważania teoretyczne i ich ilustracje w obszarze szkolnictwa wyższego. Przedsiębiorczość – Edukacja, 11, 364-376.
 
23.
Więcek – Janka, E. (2011). Games&Decisions. Poznań: University of Technology.
 
24.
Woodham, O.P. (2018). Testing the Effectiveness of a Marketing Simulation to Improve Course Performance. Marketing Education Review, Vol. 28, Issue 3, 203-216. DOI: 10.1080/10528008.2017.1369356.
 
25.
Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/962/WE z dnia 18.12.2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (Dz.U. L 394 z dnia 30.12.2006, s. 10-18).
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top