PL EN
REVIEW ARTICLE
SILVER ECONOMY IN THE CONDITIONS OF DEMOGRAPHIC CHANGES ON WARMII AND MASURIA
 
More details
Hide details
1
Katedra Aksjologicznych Podstaw Edukacji, Uniwersytet Warmńsko-Mazurski w Olsztynie, Polska
 
2
Katedra Pedagogiki Opiekuńczej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska
 
 
Submission date: 2019-08-26
 
 
Acceptance date: 2019-10-17
 
 
Publication date: 2020-02-29
 
 
Corresponding author
Majka Łojko   

Katedra Aksjologicznych Podstaw Edukacji, Uniwersytet Warmńsko-Mazurski w Olsztynie, Polska
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2019;13(4):96-111
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Abstract: The subject of the article is the silver economy sector in Warmia and Mazury, and the purpose is an attempt to answer the question about its role and place in the face of the ongoing process of population aging. Material and methods: The study was prepared on the basis of selected literature on the subject matter, as well as the analysis of the entries of key documents. Results: The decrease in the number of people in the pre-working age, with the simultaneous increase in the share of people in the post-working age testifies to the progressing phenomenon of aging in the Warmian-Masurian Voivodeship. Conclusions: The consequences of aging constitute a significant barrier to the activity of older people. Building an innovative economy based on the concept of silver economy will allow to curb current demographic weaknesses and develop the region.
 
REFERENCES (30)
1.
Analiza sytuacji społeczno-ekonomicznej województwa warmińsko-mazurskiego w obszarach oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego (2018). Olsztyn: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
2.
Coulmas, F. (2008). Looking at the Bright Side of Things, W: F. Kohlbacher, C. Herstatt (eds.), The Silver Market Phenomenon. Business Opportunities in an Era of Demographic Change (s. 5-6). Heidelberg: Springer.
 
3.
Demografia i aktywność ekonomiczna ludności województwa warmińsko-mazurskiego (2017). Olsztyn: Wojewódzki Urząd Pracy.
 
4.
Fedorowski, J.J. (2015). Kierunki rozwoju srebrnej gospodarki – prognozy dla Polski w kontekście tendencji światowych. Warszawa: Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej. Pobrane z: www.euromonitor.com/, 28.04.2015.
 
5.
Gałązka, A., Potrykowska, A. (2017). Sytuacja demograficzna województwa warmińsko-mazurskiego na tle kraju, W: J. Hrynkiewicz, A. Potrykowska (red.), Sytuacja demograficzna Warmii i Mazur jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarcze, (s.73). Warszawa: Rządowa Rada Ludności.
 
6.
Golinowska, S. (2012a), Srebrna gospodarka i miejsce w niej sektora zdrowotnego. Koncepcja i regionalne przykłady zastosowania, Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, vol. 1, 76-85. DOI 10.4467/20842627OZ.11.005.0342.
 
7.
Golinowska, S. (2012b). Srebrna gospodarka – ekonomiczny wymiar procesu starzenia się populacji, W: Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje, (s. 141). Warszawa: Rzecznik Praw Obywatelskich.
 
8.
Klimczuk, A. (2013). Srebrna gospodarka w dokumentach strategicznych państwa, W: J. Osiński, M. Pachocka (red.), Zmieniający się świat. Perspektywa demograficzna, społeczna i gospodarcza (s. 461-472). Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.
 
9.
Konecko, A. (2018). Ekonomia społeczna przyjazna seniorom, Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach (biuletyn), 34-36.
 
10.
Leszczyńska-Rejchert, A. (2019). Wbrew stereotypom – pomyślna starość „wyjątkowych’ seniorów. Studium z pedagogiki społecznej. Olsztyn: Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
 
11.
Miszczak, E. (2015). Starość i starzenie się społeczeństw – przyczyny, uwarunkowania oraz prognozy na przyszłość, Edukacja Etyczna, nr 9, 5-16.
 
12.
Morze, M. (2017). Sytuacja demograficzna województwa warmińsko-mazurskiego - stan obecny i perspektywy, W: J. Hrynkiewicz, A. Potrykowska (red.), Sytuacja demograficzna Warmii i Mazur jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej (s. 18). Warszawa: Rządowa Rada Ludności.
 
13.
Nowicka, A. (2012). Raport dotyczący udziału seniorów w życiu publicznym województwa warmińsko-mazurskiego. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
 
14.
Ocena zasobów pomocy społecznej województwa warmińsko-mazurskiego za 2017 rok i 2018 rok. Olsztyn: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
15.
Peterson, P.G. (1999). Grey Down. How the Coming Age Wave will Transform America – and the World. New York: Random House.
 
16.
Pogodna i bezpieczna jesień życia na Warmii i Mazurach. Wojewódzki program na rzecz osób starszych na lata 2009-2013 (2008). Olsztyn: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.
 
17.
Polityka senioralna województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020 (2013). Olsztyn: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego (FOSa).
 
18.
Raport z monitoringu wdrażania w latach 2015-2016 programu Polityka senioralna województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020 (2017). Olsztyn: Biuro ds. pomocy i integracji społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Pobrane https://www.warmia.mazury.pl/i.... (data dostępu: 22.08.2019).
 
19.
Rudnicka, M., Surdej, A. (2013). Gospodarka senioralna. Nowy sektor gospodarki narodowej w Polsce. Warszawa: Wyd. Centrum im. Adama Smitha.
 
20.
Stańczak, J., Szałtys, D. (2016). Sytuacja demograficzna Polski na tle Europy, W: J. Hrynkiewicz, A. Potrykowska (red.), Perspektywy demograficzne jako wyzwanie dla polityki ludnościowej Polski (s. 49). Warszawa: Rządowa Rada Ludności.
 
21.
Sytuacja demografi¬czna województwa warmińsko-mazurskiego w 2017 r. (2018). Olsztyn: Urząd Statystyczny.
 
22.
The Silver Economy – final report (2018), Publications Office of the European Union, Luxemburg.
 
23.
Tracz-Dral, J. (2018). Starzenie się ludności w Unii Europejskiej – stan obecny i prognoza. Opracowania tematyczne OT–662. Warszawa: Kancelaria Senatu Biuro Analiz, Dokumentacji i Korespondencji.
 
24.
Trwanie życia w Polsce w 2013 r. (2014). GUS.
 
25.
Walkowska, W. (2017). Starzenie się społeczeństw – problem demograficzny czy wezwanie współczesności?. Pobrane z: https://epale.ec.europa.eu/pl/....
 
26.
Zalega, T (2016). Segment osób w wieku 65+ w Polsce. Jakość życia – Konsumpcja – Zachowania konsumenckie. Warszawa: Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 
27.
Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014–2020. Załącznik do uchwały nr 238 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. (poz. 118).
 
28.
Zielińska-Szczepkowska, J., Źróbek-Różańska, A. (2014). Aktywność władz samorządowych w obliczu zmian demograficznych kształtujących sektor turystyczny. Przykład województwa warmińsko-mazurskiego. Uniwersytet Szczeciński: Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, nr 37, t. 3, 315-323.
 
29.
www 1. http://gazetaolsztynska.pl/531... (data dostępu: 13.08.2019).
 
30.
www. 2. http://2012.seniorgames.pl/31,... (data dostępu: 22.08.2019).
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top