PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
SREBRNA GOSPODARKA W WARUNKACH ZMIAN DEMOGRAFICZNYCH NA WARMII I MAZURACH
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Aksjologicznych Podstaw Edukacji, Uniwersytet Warmńsko-Mazurski w Olsztynie, Polska
 
2
Katedra Pedagogiki Opiekuńczej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska
 
 
Data nadesłania: 26-08-2019
 
 
Data akceptacji: 17-10-2019
 
 
Data publikacji: 29-02-2020
 
 
Autor do korespondencji
Majka Łojko   

Katedra Aksjologicznych Podstaw Edukacji, Uniwersytet Warmńsko-Mazurski w Olsztynie, Polska
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2019;13(4):96-111
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Streszczenie: Przedmiotem artykułu jest sektor srebrnej gospodarki na Warmii i Mazurach, a celem próba odpowiedzi na pytanie o jej rolę i miejsce w obliczu postępującego procesu starzenie się ludności. Materiał i metody: Opracowanie przygotowano na podstawie wybranej literatury z zakresu podjętej tematyki, jak również wykorzystano analizę zapisów kluczowych dokumentów. Wyniki: Zmniejszanie się liczby osób w wieku przedprodukcyjnym, przy jednoczesnym wzroście udziału osób w wieku poprodukcyjnym świadczy o postępującym zjawisku starzenia się województwa warmińsko-mazurskiego. Wnioski: Konsekwencje starzenia się stanowią istotną barierę aktywności ludzi starszych.Budowanie innowacyjnej gospodarki opartej na koncepcji silver economy pozwoli na zahamowanie obecnych słabości demograficznych i rozwój regionu.
 
REFERENCJE (30)
1.
Analiza sytuacji społeczno-ekonomicznej województwa warmińsko-mazurskiego w obszarach oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego (2018). Olsztyn: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
2.
Coulmas, F. (2008). Looking at the Bright Side of Things, W: F. Kohlbacher, C. Herstatt (eds.), The Silver Market Phenomenon. Business Opportunities in an Era of Demographic Change (s. 5-6). Heidelberg: Springer.
 
3.
Demografia i aktywność ekonomiczna ludności województwa warmińsko-mazurskiego (2017). Olsztyn: Wojewódzki Urząd Pracy.
 
4.
Fedorowski, J.J. (2015). Kierunki rozwoju srebrnej gospodarki – prognozy dla Polski w kontekście tendencji światowych. Warszawa: Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej. Pobrane z: www.euromonitor.com/, 28.04.2015.
 
5.
Gałązka, A., Potrykowska, A. (2017). Sytuacja demograficzna województwa warmińsko-mazurskiego na tle kraju, W: J. Hrynkiewicz, A. Potrykowska (red.), Sytuacja demograficzna Warmii i Mazur jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarcze, (s.73). Warszawa: Rządowa Rada Ludności.
 
6.
Golinowska, S. (2012a), Srebrna gospodarka i miejsce w niej sektora zdrowotnego. Koncepcja i regionalne przykłady zastosowania, Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, vol. 1, 76-85. DOI 10.4467/20842627OZ.11.005.0342.
 
7.
Golinowska, S. (2012b). Srebrna gospodarka – ekonomiczny wymiar procesu starzenia się populacji, W: Strategie działania w starzejącym się społeczeństwie. Tezy i rekomendacje, (s. 141). Warszawa: Rzecznik Praw Obywatelskich.
 
8.
Klimczuk, A. (2013). Srebrna gospodarka w dokumentach strategicznych państwa, W: J. Osiński, M. Pachocka (red.), Zmieniający się świat. Perspektywa demograficzna, społeczna i gospodarcza (s. 461-472). Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.
 
9.
Konecko, A. (2018). Ekonomia społeczna przyjazna seniorom, Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach (biuletyn), 34-36.
 
10.
Leszczyńska-Rejchert, A. (2019). Wbrew stereotypom – pomyślna starość „wyjątkowych’ seniorów. Studium z pedagogiki społecznej. Olsztyn: Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
 
11.
Miszczak, E. (2015). Starość i starzenie się społeczeństw – przyczyny, uwarunkowania oraz prognozy na przyszłość, Edukacja Etyczna, nr 9, 5-16.
 
12.
Morze, M. (2017). Sytuacja demograficzna województwa warmińsko-mazurskiego - stan obecny i perspektywy, W: J. Hrynkiewicz, A. Potrykowska (red.), Sytuacja demograficzna Warmii i Mazur jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej (s. 18). Warszawa: Rządowa Rada Ludności.
 
13.
Nowicka, A. (2012). Raport dotyczący udziału seniorów w życiu publicznym województwa warmińsko-mazurskiego. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
 
14.
Ocena zasobów pomocy społecznej województwa warmińsko-mazurskiego za 2017 rok i 2018 rok. Olsztyn: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 
15.
Peterson, P.G. (1999). Grey Down. How the Coming Age Wave will Transform America – and the World. New York: Random House.
 
16.
Pogodna i bezpieczna jesień życia na Warmii i Mazurach. Wojewódzki program na rzecz osób starszych na lata 2009-2013 (2008). Olsztyn: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.
 
17.
Polityka senioralna województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020 (2013). Olsztyn: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego (FOSa).
 
18.
Raport z monitoringu wdrażania w latach 2015-2016 programu Polityka senioralna województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020 (2017). Olsztyn: Biuro ds. pomocy i integracji społecznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Pobrane https://www.warmia.mazury.pl/i.... (data dostępu: 22.08.2019).
 
19.
Rudnicka, M., Surdej, A. (2013). Gospodarka senioralna. Nowy sektor gospodarki narodowej w Polsce. Warszawa: Wyd. Centrum im. Adama Smitha.
 
20.
Stańczak, J., Szałtys, D. (2016). Sytuacja demograficzna Polski na tle Europy, W: J. Hrynkiewicz, A. Potrykowska (red.), Perspektywy demograficzne jako wyzwanie dla polityki ludnościowej Polski (s. 49). Warszawa: Rządowa Rada Ludności.
 
21.
Sytuacja demografi¬czna województwa warmińsko-mazurskiego w 2017 r. (2018). Olsztyn: Urząd Statystyczny.
 
22.
The Silver Economy – final report (2018), Publications Office of the European Union, Luxemburg.
 
23.
Tracz-Dral, J. (2018). Starzenie się ludności w Unii Europejskiej – stan obecny i prognoza. Opracowania tematyczne OT–662. Warszawa: Kancelaria Senatu Biuro Analiz, Dokumentacji i Korespondencji.
 
24.
Trwanie życia w Polsce w 2013 r. (2014). GUS.
 
25.
Walkowska, W. (2017). Starzenie się społeczeństw – problem demograficzny czy wezwanie współczesności?. Pobrane z: https://epale.ec.europa.eu/pl/....
 
26.
Zalega, T (2016). Segment osób w wieku 65+ w Polsce. Jakość życia – Konsumpcja – Zachowania konsumenckie. Warszawa: Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 
27.
Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014–2020. Załącznik do uchwały nr 238 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. (poz. 118).
 
28.
Zielińska-Szczepkowska, J., Źróbek-Różańska, A. (2014). Aktywność władz samorządowych w obliczu zmian demograficznych kształtujących sektor turystyczny. Przykład województwa warmińsko-mazurskiego. Uniwersytet Szczeciński: Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, nr 37, t. 3, 315-323.
 
29.
www 1. http://gazetaolsztynska.pl/531... (data dostępu: 13.08.2019).
 
30.
www. 2. http://2012.seniorgames.pl/31,... (data dostępu: 22.08.2019).
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top