PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
WYBRANE POGLĄDY JANA PAWŁA II O SENIORACH
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 
 
Data publikacji: 23-07-2019
 
 
Autor do korespondencji
Aldona Molesztak   

Aldona Molesztak, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ul. K. Chodkiewicz 30, 85-064 Bydgoszcz, e-mail: amoleszt@uke.edu.pl
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2015;9(4):48-56
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest odniesienie rozważań o starości Jana Pawła II do aktualnych tendencji w gerontologii społecznej. Zmaganie się Jana Pawła II z własną chorobą, cierpieniem i wiekiem solidaryzuje papieża z ludźmi niedołężnymi, starymi, ubogimi, którzy znoszą swoje troski i udręki ciała każdego dnia. Tym samym zwraca się do lekarzy, polityków, duszpasterzy, jaki i samych wiernych w celu zabezpieczenia godnego życia seniorom, łagodzenia bólu, wsparcia w cierpieniu. W swoich wypowiedziach podejmuje problemy ludzi w podeszłym wieku w wymiarze indywidualnym i ogólnoświatowym. Przedstawiona perspektywa przyczyna się z jednej strony do podejmowania działań na rzecz grupy osób w podeszłym wieku a z drugiej do sprecyzowania problemów związanych z jej wzrostem. W nauczaniu Jana Pawła II występują zagadnienia związane ze starzeniem się społeczeństwa na świecie w obydwu sformułowanych obszarach.
 
REFERENCJE (51)
1.
Bednarski L. (2014), Zachowania suicydalne człowieka w okresie starości, W: A. Wilk, M. Gołowkin-Hudała (red.), Prawne aspekty starości. Difin. Warszawa s. 47-66.
 
2.
Chechelski D. (2014), Starość w eksplikacji listu Jana Pawła II do osób w podeszłym wieku. Studia teologiczne, tom 15, s. 52-62.
 
3.
Czapiński J., Błędowski P. (2014), Aktywność społeczna osób starszych w kontekście percepcji Polaków. Diagnoza społeczna 2013. Raport tematyczny, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 
4.
Czekanowski P. (1993), Aktywność ludzi starszych w czasie wolnym. ,Zeszyty Problemowe PTG, nr 5, s. 130-140.
 
5.
Czerniawska O. (2011), Nowe drogi w andragogice i gerontologii. Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź.
 
6.
Dubas E., Stelmaszczyk J. (2015)(red.), Biografie i uczenie się. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 
7.
Dziedzic J. ( 2015), Kościół wobec starości. Polonia Sacra ,nr 1 (38), s. 95–113 DOI: http:dx.doi.org/10.15633/ps.731 (dostęp: 4 maja 2015).
 
8.
Erikson E. (2004), Tożsamość a cykl życia, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
 
9.
Glemp J. (1988), Nauczanie Pastoralne 1981-1982. Tom 1. Pallottinum, Poznań.
 
10.
Glemp J. (1989), Nauczanie Pastoralne 1985. Tom 4. Pallottinum, Poznań.
 
11.
Glemp J. (1994), Nauczanie Pastoralne 1988. Tom 7. Pallottinum, Poznań.
 
12.
GUS (2014), Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014-2050, Warszawa, http:www..stat.gov.pl (dostęp: 4 maja 2015).
 
13.
Halicka M, Halicki J. (2002), Integracja społeczna a aktywność ludzi starszych, W: B. Synak (red.), Polska starość. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk. 189-218.
 
14.
Halicka M, Pędich W. (1996), Wpływ działalności grupy samopomocowej na zmianę świadomości seniorów – studium w Białymstoku. Gerontologia Polska, nr 3, s. 47-51.
 
15.
Jan Paweł II (1980), Szczególna misja starszych w życiu rodziny ludzkiej, W: E. Weron, A. Jaroch, Nauczanie papieskie. Tom III, cz. 2. (przygotowanie do druku). Pallottinum. Poznań 1986, s. 291-293.
 
16.
Jan Paweł II (1980), W doświadczeniach starości łączcie się z Chrystusem na krzyżu, W: E. Weron, A. Jaroch, Nauczanie papieskie. Tom III, cz.2. (przygotowanie do druku) Pallottinum. Poznań 1986, s. 699-704.
 
17.
Jan Paweł II (1982), Chrześcijański sens cierpienia i starości. W: E. Weron, A. Jaroch, Nauczanie papieskie. Tom V, cz.1. (przygotowanie do druku). Pallottinum. Poznań 1993, s. 186-187.
 
18.
Jan Paweł II (1982a), Środki przekazu społecznego a problemy ludzi starych. Tekst opracowany przez Papieską Komisję Środków Przekazu Społecznego. L’osservatore Romano (wyd. pol.), nr 5, s. 28-29.
 
19.
Jan Paweł II (1994), List do Rodzin Ojca Świętego Jana Pawła II z okazji Roku Rodziny 1994. L’Osservatore Romano (wyd. pol.), nr 3, s. 13-14.
 
20.
Jan Paweł II (1999), List Ojca Świętego Jana Pawła II , Do moich braci i sióstr – ludzi w podeszłym wieku. http:// www. voxdomini.vom.p.inne/list.html (dostęp: 4 maja 2015).
 
21.
Jan Paweł II (2000), Dar długiego życia. 17 IX – Jubileusz Ludzi Starszych. L’Osservatore Romano (wyd. pol.,) nr 11-12, s. 13-14.
 
22.
Jan Paweł II (2002), Ludzie starsi w życiu społeczeństwa. List papieski do uczestników II Światowego Zgromadzenia poświęconego problemom starzenia się ludności. 3 kwietnia 2002 Watykan. L’Osservatore Romano (wyd. pol.), nr 6, s. 8-9.
 
23.
Jan Paweł II (2002a), Bądźcie świadkami miłosierdzia! Homilia podczas Mszy św. na krakowskich Błoniach, 18 sierpnia 2002.
 
24.
Jan Paweł II (2004), Środki społecznego przekazu a problemy ludzi starszych. Orędzie Papieża Jana Pawła II na 16 Światowy Dzień Środków Masowego Przekazu. L’Osservatore Romano (wyd. pol.), nr 4, s. 12-14.
 
25.
Jan Paweł II (2005), Rodzina jest instytucją naturalna i niezastąpiona. Przemówienie Papieża do uczestników zgromadzenia plenarnego Papieskiej rady ds. Rodziny 20.XI.2004. L’Osservatore Romano (wyd. pol.), nr 2, s. 35.
 
26.
Jan Paweł II (2005b), W obronie wspólnoty miłości i życia. Przemówienie Ojca Świętego do przedstawicieli Włoskiego Forum Stowarzyszeń Rodzinnych 18.XII.2004. L’Osservatore Romano (wyd. pol.), nr 2, s. 36.
 
27.
Jan Paweł II (2005c), Nietykalność życia każdej istoty ludzkiej. Przesłanie Jana Pawła II do XXIII Krajowego Kongresu Stowarzyszenia Włoskich Lekarzy Katolickich 11.XI.2004. L’Osservatore Romano (wyd. pol.), nr 2, s. 37.
 
28.
Jan Paweł II (2005d), Towarzyszyć choremu aż do końca. Przemówienie Papieża do uczestników konferencji Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia. 12.XI.2004. L’Osservatore Romano (wyd. pol.) nr 2, s.38-39.
 
29.
Jan Paweł II (2006), Encyklika Evangelium vitae, W: Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II. Wydawnictwo ZNAK. Kraków.
 
30.
Jan Paweł II (2006a), Vita Consecrata. Adhortacje Apostolskie Ojca Świętego Jana Pawła II. Tom II 1996-2003, Wydawnictwo ZNAK, Kraków.
 
31.
Kilian M. (2011), Idea aktywnej późnej dorosłości. Modelowa organizacja OASIS w USA. Edukacja ustawiczna dorosłych, nr 2, s. 24-34.
 
32.
Kluz M. (2012) Starość wyzwaniem dla współczesnej cywilizacji. Redemptorist Studies, 10 s. 315-332, www.ceeol.co, (dostęp 15 maja 2015).
 
33.
Kowalik S. (2005), Pedagogiczne problemy funkcjonowania i opieki osób w starszym wieku, W: W. Dykcik (red.), Pedagogika specjalna. Wydawnictwo Uniwersytet Adama Mickiewicza. Poznań.
 
34.
Kowalik S. (2007). Motywacja do rehabilitacji niepełnosprawnych seniorów. Próba nowego spojrzenia, W: J. Twardowska-Rajewska (red.), Senior w domu. Poznań, UAM, s. 131-151.
 
35.
Krzyżanowski Ł., Kowalik W., Suwada K., Pawlina A. (2014), Młodzi emeryci w Polsce. Między biernościa a aktywnością. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 
36.
Nowak-Starz G., Markowska M., Zboina B., Grzywa T. (2009), Społeczny obraz starości XXI wieku, W: B. Zboina, G. Nowak-Starz. (red.), Starość – obawy, nadzieje, oczekiwania. Wybrane zagadnienia z gerontologii. Wydawnictwo Diecezjalne. Ostrowiec Świętokrzyski, s. 21-34.
 
37.
Nowicka A. (2006), Starość jako faza życia człowieka, W: A. Nowicka (red.),Wybrane problemy osób starszych. Impuls, Kraków.
 
38.
Pikuła N. (2011), Etos starości w aspekcie społecznym. Gerontologia dla pracownikow socjalnych. Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna, Ignatianum, Wydawnictwo WAM, Kraków.
 
39.
Przygoda W. (2015), Wyzwania duszpasterskie wobec osób w podeszłym wieku. Polonia Sacra 19, nr 31 s. 71-94. Http:dx.doi,org.10.15633/ps.730 (dostęp 15 maja 2015).
 
40.
Richard L., Laforest S., Dufresne F., Sapinski J.P., (2004), The quality of life of older adults living in an urban environment: Professional and lay perspectives, Canadion Journal of Aging, nr 24, s. 19-30.
 
41.
Szarota Z. (2011), Jakość przestrzeni życiowej emerytów – wybrane wskaźniki, W: S. Rogala (red.), Pamiętaj o swojej starości. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji, Opole, ss. 23-36.
 
42.
Szatur-Jaworska B. (2006), Jakość życia w fazie starości – próba diagnozy, W: M. Halicka, J. Halicki (red.), Zostawić ślad na ziemi. Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku. Białystok s. 303- 316.
 
43.
Szatur-Jaworska B., Błędowski P., Dzięgielewska M. (2006), Podstawy gerontologii społecznej, ASPRA-JR. Warszawa.
 
44.
Trafiałek E. (2003), Polska starość w dobie przemian, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice.
 
45.
Uzar K. (2011), Wychowanie w perspektywie starości. Personalistyczne podstawy geragogiki. Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.
 
46.
Uzar K. (2015), Jana Pawła pedagogia starości, W: M. Parzyszek, D. Opozda, B. Kiereś (red.), Wartość życia a wychowanie. W XX rocznicę encykliki Jana Pawła II „Evangelium vitae”, Wyd. KUL, Lublin, 2015, s. 241-260.
 
47.
Wieczorkowska-Tobis K., Grześkowiak E. (2008), Czy wielolekowość w geriatrii jest zawsze błędem? Geriatria, nr 1, s. 45-54.
 
48.
Wnuk W. (2013), Potencjał osób starszych, W: P. Błędowski, A. Stogowski, K. Wieczorowska-Tobis (red.), Wyzwania współczesnej gerontologii. Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, Poznań.
 
49.
Zając L. (2002), Psychologiczna sytuacja człowieka starszego oraz jej determinanty, W: K. Obuchowski (red.), Starość i osobowość, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.
 
50.
Zych A.A. (2001), Słownik Gerontologii Społecznej, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa.
 
51.
Zych A.A. (2010), Dramat starzenia się a starość w dramacie, W: S. Rogala (red.), Starość i jej konsekwencje społeczno-rodzinne. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji, Opole, s. 11-18.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top