PL EN
ORIGINAL ARTICLE
The perception of, and respect for, prisoners’ dignity among Prison Service officers
 
More details
Hide details
1
Instytut Socjologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska
 
 
Submission date: 2019-08-19
 
 
Final revision date: 2019-11-02
 
 
Acceptance date: 2019-11-04
 
 
Publication date: 2020-02-29
 
 
Corresponding author
Katarzyna Lenart-Kłoś   

Instytut Socjologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Polska
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2019;13(4):83-95
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Abstract: The purpose of this article is to identify the attitudes of Prison Service officers towards the dignity of imprisoned people, and in particular to explore the correlations between selected determinants and the perception of the dignity of prisoners, and their implications. Material and methods: This study was conducted between 2014 and 2015 among 475 Prison Service officers working with prisoners. The study had the form of a group-administered questionnaire and was carried out in Prison Service training centres. Results: Officers who worked in the Security Department, had longer professional experience, and were less religious, perceived prisoners as inferior to people living on the outside. Respondents who were in a relationship and were practising believers were more likely to risk their lives to defend prisoners. Conclusions: The socio-demographic characteristics that determined how Prison Service officers perceived prisoners and their dignity included the department in which they worked, their professional experience, marital status and religiosity.
 
REFERENCES (21)
1.
Bielecki, M. (2018) . Ochrona godności osoby skazanej w prawie karnym wykonawczym. Wybrane aspekty. Zeszyty Naukowe KUL, nr 2, 159-178.
 
2.
Cekiera, C. (2005). O godność i autorytet osoby w zakładach penitencjarnych – aspekt psychologiczny i historyczny. W: W. Woźniak (red.), Przestępca i skazany nie tracą godności osoby (s. 81-96). Oleśnica: Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej.
 
3.
Ciepły, F. (2013). Poszanowanie godności skazanego w kontekście zasad etyki zawodowej funkcjonariuszy Służby Więziennej. W: P. Jóźwiak, K. Opaliński (red.), Zasady etyki zawodowej w służbach mundurowych: III seminarium z cyklu "Odpowiedzialność dyscyplinarna w służbach mundurowych" (s. 30-39). Piła: Wydawnictwo Szkoły Policji.
 
4.
Dubiel, K. (2009). Krótka historia resocjalizacji penitencjarnej. W: M. Marczak (red.), Resocjalizacyjne programy penitencjarne realizowane przez Służbę Więzienną w Polsce (s. 27-33). Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 
5.
Fel, S. (2007). Prawa człowieka – rozwój idei, podstawa, treść i ochrona. W: S. Fel, J. Kupny (red.), Katolicka nauka społeczna. Podstawowe zagadnienia z życia społecznego i politycznego (s. 57-75). Katowice: Księgarnia św. Jacka.
 
6.
Haker, H. (2016). Restoring Human Rights and Dignity in Prisons – The Case of US Mass Incarceration. W: R. van Eijk, G. Loman, T. W.A. de Wit (red.), For Justice and Mercy. International Reflections on Prison Chaplaincy (s. 209-228). Oisterwijk: Wolf Legal Publishers.
 
7.
Haker, H. (2010). Die Würde des Menschen ist antastbar. W: L. Halbhuber-Gassner, W. Nickolai, C. Wichmann (red.), Achten statt ächten (Straffälligenhilfe und Kriminalpolitik) (s. 45-60). Freiburg: Lambertus Verlag.
 
8.
Hołda, Z. (1988). Ochrona godności ludzkiej skazanego w toku odbywania kary pozbawienia wolności. Palestra, t. 32/nr 7, 114-127.
 
9.
Jesse, J. (2008). Respekt, Transparenz und Konsequenz – Gedanken zur sozialen Sicherheit. Forum Strafvollzug: Zeitschrift für Strafvollzug und Straffälligenhilfe, nr 3, 114-115.
 
10.
Mariański, J. (2016). Godność ludzka jako wartość społeczno-moralna: mit czy rzeczywistość. Studium interdyscyplinarne. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
11.
Mazurek, F. J. (2001). Godność osoby ludzkiej podstawą praw człowieka. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
 
12.
Mentz, M. J. (2013). Der AVD aus der Sicht eines Anstaltsleiters, Forum Strafvollzug: Zeitschrift für Strafvollzug und Straffälligenhilfe, nr 3, 151-153.
 
13.
Migdał, J. (2005). Służba Więzienna – model a rzeczywistość. Próba oceny. Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, nr 1, 139-151.
 
14.
Regulamin nr 1/2010 Dyrektora Generalnego z dnia 18 października 2010 r. w sprawie zasad etyki zawodowej funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.
 
15.
Recommendation CM/Rec(2012) 5 of the Committee of Ministers to member States on the European Code of Ethics for Prison Staff, Komitet Ministrów Rady Europy, Pobrane z: https://search.coe.int/cm/Page..., (dostęp 14.06.2019).
 
16.
Samonek-Miazga, K. (2005). Rola etyki zawodowej funkcjonariuszy SW w pracy resocjalizacyjnej. W: J. Świtka, M. Kuć, I. Niewiadomska (red.), Rola wartości moralnych w procesie socjalizacji i resocjalizacji (s. 83-91). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 
17.
Schroven, G., Walkenhorst, P. (2013). Der AVD – Ein Berufsleben hinter Gittern. Forum Strafvollzug: Zeitschrift für Strafvollzug und Straffälligenhilfe, nr 3, 139.
 
18.
Sikorski, D. (2004). Znaczenie relacji osobowych w warunkach zakładu karnego. W: J. Świtka, M. Kuć, I. Niewiadomska (red.), Autorytet i godność służb penitencjarnych a skuteczność metod resocjalizacji (s. 89-106). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 
19.
Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz.U. Nr 79, poz. 553 z późn. zm.).
 
20.
Wódka, M. (2019). The category of freedom in Catholic social teaching. Rozprawy Społeczne, nr 13(1), 17-22, https://doi.org/10.29316/rs.20....
 
21.
Wzorcowe reguły minimalne Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczące postępowania z więźniami (Reguły Mandeli), Pobrane z: https://www.rpo.gov.pl/sites/d... (dostęp: 14.06.2019).
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top