PL EN
ORIGINAL ARTICLE
Effectiveness of the didactic project "Between university and employment"
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Wydział Nauk Ekonomicznych, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Submission date: 2020-08-19
 
 
Final revision date: 2021-04-06
 
 
Acceptance date: 2021-04-12
 
 
Publication date: 2021-08-31
 
 
Corresponding author
Mariusz Pyra   

Wydział Nauk Ekonomicznych, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2021;15(2):55-69
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Abstract: The aim is to determine the effectiveness of the teaching activities carried out as part of the teaching project. The conducted research shows a significant improvement in the competence level indicator. Material and methods: The material for the research was the balance of competences in the form of tests, which students were subjected to as part of the ex ante evaluation, and then as part of the ex post evaluation, using the statistical analysis of competence tests. Results: The results of the central tendency and distraction measures indicate high effectiveness of the implemented measures. On average, the level of the competence index increased more than twice, and sometimes tripled. Conclusions: The standard study program should be enriched with additional training and workshops. Both traditional forms of training and the more innovative ones brought very good results in generating new or improving existing competences, which then resulted in a greater chance of finding a job.
 
REFERENCES (23)
1.
Bobancu, S. (2005). Creativitate Si inventica. Brasov: Universitatea „ Transilvania” din Brasov.
 
2.
Bourdeau, L. (2000). Praxiology as the science of functions. W: V. Alexandre, W. W. Gasparski (red.), The roots of praxiology. French action theory from Bourdeau and Espinas to present days (s. 21-43). New Brunswick–London: Transaction Publishers.
 
3.
Boyatzis, R.E. (1982). The competent manager: a model for effective performance. London: Wiley.
 
4.
Bukłacha, E. (2012). Sukces, skuteczność I efektywność w zarządzaniu projektami. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, Zeszyt naukowy 113, s. 24-35.
 
5.
Cutt, J., Murray, V. (2003). Accountability and Effectiveness Evaluation in Non-Profit Organizations. London-New York: Routledge.
 
6.
Drapińska, A. (2013). Zarządzanie relacjami na rynku usług edukacyjnych szkół wyższych. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 
7.
Drucker, P. (1963). Managing for Business Effectiveness. Harvard Business Review, Vol. 41, No. 3, pp. 53-60.
 
8.
Gilbert, D. R., Stoner, J. A. F., Freeman, E. R. (2011). Kierowanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
9.
Jabłoński, M. (2011). Koncepcje i modele kompetencji pracowniczych w zarządzaniu. Warszawa: CeDeWu.
 
10.
Jakubowska, A., Rosa, A. (2011). Problemy dopasowania oferty kształcenia szkół wyższych do potrzeb rynku pracy w Polsce. W: J. Dworak, J. Jaworski (red.), Zarządzanie szkołą wyższą. Dylematy i wyzwania (s. 29-44). Gdańsk: Wyższa Szkoła Bankowa.
 
11.
Klincewicz, K. (red.). (2016). Zarządzanie, organizacje i organizowanie – przegląd perspektyw teoretycznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Warszawskiego.
 
12.
Kotarbiński, T. (1975). Traktat o dobrej robocie. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum.
 
13.
Lisiecki, M. (2003). Metody oceny współczesnych organizacji. Ekonomika i organizacja współczesnych przedsiębiorstw, nr 6, s.14-25.
 
14.
Marszałek, A. (2010). Rola uczelni w regionie. Warszawa: Difin.
 
15.
Mikuła, B., Pietruszka-Ortyl, A. (2007). Kompetencje pracowników w perspektywie strategicznego zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 747, s. 52.
 
16.
Niculescu, A., Iovanas, R. (2012). Research of the Effectiveness and Efficiency in Quality Management. Brasov: International Conference of Scientific Paper AFASES.
 
17.
Piróg, D. (2015). Kompetencje z zakresu przedsiębiorczości: rozważania teoretyczne i ich ilustracje w obszarze szkolnictwa wyższego. Przedsiębiorczość – Edukacja, 11. Kraków: Wyd. Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej.
 
18.
Pyra, M. (2020). Oddziaływanie państwowych wyższych szkół zawodowych na rozwój lokalny w regionie lubelskim. Monografie i rozprawy nr 10. Biała Podlaska: Wydawnictwo PSW JP II.
 
19.
Słowiński, B. (2008). Podstawy sprawnego działania. Koszalin: Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej.
 
20.
Sułkowski, M., Wolniak, R. (2013). Przegląd stosowanych metod oceny skuteczności i efektywności organizacji zorientowanych na ciągłe doskonalenie. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie, z. 67, s. 63-74.
 
21.
von Mises, L. (1996). Ludzkie działanie: Traktat o ekonomii. Prakseologia 3-4. Warszawa: Polska Akademia Nauk.
 
22.
Zieleniewski, J. (1969). Organizacja i zarządzanie. Warszawa: PWN.
 
23.
Zimny, A. (2017). Publiczne uczelnie zawodowe w procesie rozwoju społeczno – gospodarczego w Polsce. Warszawa: CeDeWu.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top