PL EN
ORIGINAL ARTICLE
Illegal migration and trafficking in human beings in the European Union after 2012
 
More details
Hide details
1
Wydział Nauk Społecznych Instytut Nauk o Bezpieczeństwie, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Polska
 
 
Submission date: 2021-02-12
 
 
Final revision date: 2021-05-14
 
 
Acceptance date: 2021-05-14
 
 
Publication date: 2021-08-31
 
 
Corresponding author
Marta Magdalena Hołdyńska   

Wydział Nauk Społecznych Instytut Nauk o Bezpieczeństwie, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ul. Żytnia 39, 08-110, Siedlce, Polska
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2021;15(2):70-83
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Abstract: The article attempts a preliminary assessment of the conditions, scale and trends of illegal migration to the European Union after 2012 and its criminal exploitation, including trafficking in human beings. Material and methods: The article refers to publicly available documents and data of EUROPOL, FRONTEX and the European Commission. The research on the criminal exploitation of migration and trafficking in human beings used quantitative and qualitative analysis methods. Results: The number of victims of trafficking in human beings detected in the European Union after 2012 has remained relatively stable despite an increase in the number of illegal migrants. Conclusions: The effectiveness of the European Union's fight against illegal migration and related trafficking in human beings is not fully satisfactory.
 
REFERENCES (28)
1.
Council of the European Union (2020), EU Policy Cycle to tackle organised and serious international crime 2018/2021 – EMPACT - Implementation monitoring – Factsheets of results 2019. Pobrane z: https://data.consilium.europa.....
 
2.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępująca decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW. Pobrane z: https://eur-lex.europa.eu/lega....
 
3.
Dyrektywa Rady 2004/81/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r w sprawie dokumentu pobytowego wydawanego obywatelom państw trzecich, którzy są ofiarami handlu ludźmi lub wcześniej byli przedmiotem działań ułatwiających nielegalną imigrację, którzy współpracują z właściwymi organami. Pobrane z: http://orka.sejm.gov.pl/Drekty....
 
4.
European Commission (2018), Data collection on trafficking in human beings in the EU. Pobrane z: https://ec.europa.eu/anti-traf....
 
5.
European Commission (2012-2016). The EU Strategy towards the Eradication of Trafficking in Human Beings 2012-2016. Pobrane z: https://ec.europa.eu/anti-traf....
 
6.
Europol (2020), European Migrant Smuggling Centre 4th Annual Report. Pobrane z: https://www.europol.europa.eu/....
 
7.
Europol (2013), Serious and Organised Crime Threat Assessment. Pobrane z: https://www.europol.europa.eu/....
 
8.
Europol (2017), Serious and Organised Crime Threat Assessment. Pobrane z: https://www.europol.europa.eu/....
 
9.
Europol (2020). The challenges of countering human trafficking in the digital era. Pobrane z: https://www.europol.europa.eu/....
 
10.
Eurostat (2015), Statistical working papers, Trafficking in human beings. Pobrane z: https://ec.europa.eu/eurostat/....
 
11.
Frontex (2014). Annual Risk Analysis. Pobrane z: https://frontex.europa.eu/asse....
 
12.
Frontex (2015). Annual Risk Analysis. Pobrane z: https://frontex.europa.eu/asse....
 
13.
Frontex (2016). Annual Risk Analysis. Pobrane z: https://frontex.europa.eu/asse....
 
14.
Frontex (2017). Annual Risk Analysis. Pobrane z: https://frontex.europa.eu/asse....
 
15.
Frontex (2018). Annual Risk Analysis. Pobrane z: https://frontex.europa.eu/asse....
 
16.
Frontex (2019). Annual Risk Analysis. Pobrane z: https://frontex.europa.eu/asse....
 
17.
Frontex (2020). Annual Risk Analysis. Pobrane z: https://frontex.europa.eu/asse....
 
18.
Gębska M. (2018), Migracje i handel ludźmi-ujęcie globalne i regionalne. W: P. Łabuz, I. Malinowska, M. Michalski, T. Safjański (red.), Nielegalna imigracja w aspekcie kryminalistycznym, kryminologicznym i bezpieczeństwa państwa (s. 139-159). Warszawa: Difin.
 
19.
International Organization for Migration – IOM (2018), Trafficking in Human Beings and Smuggling of Migrants in ACP Countries: Key Challenges and Ways Forward, Informing discussions of the ACP-EU Dialogue on Migration and Development. Pobrane z : https://publications.iom.int/s....
 
20.
Jasiński F., Krasznicki K. (2003), Walka z handlem ludźmi z perspektywy Unii Europejskiej, Państwo i Prawo.
 
21.
Lercel J. (2014). Przeciwdziałanie nielegalnej imigracji w Unii Europejskiej. Stan prawny po wejściu w życie traktatu lizbońskiego. Poliarchia. Studenckie czasopismo naukowe Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagielońskiego, nr 1(2), 103-126.
 
22.
Łabuz P., Michalski M. (2018), Przemyt i Handel Ludźmi w Unii Europejskiej. W: I. Malinowska, H. Marek, D. Myślińska, M. Pinkowicka (red.), Społeczne i Prawne Aspekty Handlu Ludźmi (s. 25-33). Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa.
 
23.
Łabuz P., Michalski M. (2018a), Zwalczanie nielegalnego przemytu ludzi i nielegalnej imigracji w prawie i praktyce państw. W: P. Łabuz, I. Malinowska, M. Michalski, T. Safjański (red.), Nielegalna imigracja w aspekcie kryminalistycznym, kryminologicznym i bezpieczeństwa państwa (s. 76-84). Warszawa: Difin.
 
24.
Protokół o zapobieganiu, zwalczaniu oraz handlu ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi, uzupełniający Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, przyjęty przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 15 listopada 2000 r. (UNTOC)(Dz. U. 2005 nr 18 poz. 160). Pobrane z : http://isap.sejm.gov.pl/isap.n....
 
25.
Rubio Grundell L. (2015), EU Anti-Trafficking Policies: from Migration and Crime Control to Prevention and Protection. The Migration Policy Centre at the European University Institute - EUI. https://doi.org/10.2870/188504.
 
26.
Safjański T. (2018), Europol w walce z grupami przestępczymi organizującymi przerzut imigrantów do UE. W: P. Łabuz, I. Malinowska, M. Michalski, T. Safjański (red.), Nielegalna imigracja w aspekcie kryminalistycznym, kryminologicznym i bezpieczeństwa państwa (s. 85-100). Warszawa: Difin.
 
27.
United Nations Office on Drugs and Crime (2018). Global Report in Trafficking in Persons 2018. Pobrane z: https://www.unodc.org/document....
 
28.
Wojnicz P. (2010), Handel ludźmi jako czarna strefa ekonomii w procesie migracji. Białostockie Studia Prawnicze, z. 8, s. 294-304.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top