PL EN
ORIGINAL ARTICLE
LEGAL CONDITIONS OF MODERN BIOTERRORISM
 
More details
Hide details
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Publication date: 2019-07-22
 
 
Corresponding author
Marcin Weiner   

Marcin Weiner, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, e-mail: m.weiner@dydaktyka.pswbp.pl, tel.: 83 344 99 00
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2017;11(3):22-29
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Bioterrorism is one of many forms of terrorism. Any kind of biological weapon used in a potential assault features a number of properties, such as ease and low cost of production, possibility to hide and transport, as well as its invisibility during the attack due to its lack of odour and colour. The first international legal act that addressed the issue of the use of biological weapon was the Geneva Protocol signed on June 17, 1925. The need to adapt the Protocol to the current political situation (terrorist attacks) forced the adoption of the 1972 Convention on the Prohibition of the Research, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and their Destruction. Polish law does not directly include terrorist activities in the scope of its legislation. These are mainly addressed by the provisions of the Penal Code, which indirectly describes terrorism as a crime against common security which constitutes the threat of undermining the foundations of national defence, and the National Crisis Management Plan, which establishes the division of competences between different government administration bodies. A small number of national legal regulations stems from the fact that Poland is seen as a country with a low probability of a bioterrorist attack.
 
REFERENCES (19)
1.
Aleksandrowicz T.R. (2008), Terroryzm międzynarodowy. Oficyna Wydawnicza ŁOŚGRAF, Warszawa 2008.
 
2.
Barcik J (2010), Czy wąglik pogrzebie naszą cywilizację? Bioterroryzm – nowe wyzwanie dla prawa. https://www.researchgate.net/p..., (data dostępu: 10.11.2016).
 
3.
Bińczycka-Anholcer M., Imiołek A. (2011), Bioterroryzm jako jedna z form współczesnego terroryzmu. Hygeia Public Health, 46, s. 327.
 
4.
Chomiczewski K. (2003), Zagrożenie bioterroryzmem. Przegląd Epidemiologiczny, 2, 57, s. 349-53.
 
5.
Daniszewski P. (2013), Bioterroryzm – zagrożeniem dla bezpieczeństwa regionalnego i światowego. International Letters of Social and Humanistic Sciences, 1, s. 28-34.
 
6.
Europejska konwencja o zwalczaniu terroryzmu, 27 stycznia 1977 r. (Dz.U. 1996 Nr 117 poz. 557).
 
7.
Kalenik J.M. (2003), Bioterroryzm – zagrożenie XXI wieku. Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej, Koszalin.
 
8.
Kodeks karny. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 88 poz. 553).
 
9.
Konwencja Rady Europy o praniu, ujawnianiu, zajmowaniu i konfiskacie dochodów pochodzących z przestępstwa oraz o finansowaniu terroryzmu, 16 maja 2005 r. (Dz. U. 2008 Nr 165 poz. 1028).
 
10.
Konwencja o zakazie prowadzenia badań, produkcji i gromadzenia zapasów broni bakteriologicznej (biologicznej) i toksycznej oraz o ich zniszczeniu (Dz.U. 1976 Nr 1, poz. 1).
 
11.
Lipa J.J. (2006), Agroterroryzm – wyzwaniem dla kwarantanny i ochrony roślin. Progress in Plant Protection, 1, 46, s. 162-168.
 
12.
Międzynarodowa Konwencja o Zwalczaniu Finansowania Terroryzmu przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 9 grudnia 1999 r. (Dz.U. 2004 Nr 263 poz. 2620).
 
13.
Protokół Genewski z dn. 17 czerwca 1925 r. dotyczący zakazu używania na wojnie gazów duszących, trujących lub podobnych oraz środków bakteriologicznych (Dz.U. 1929 Nr 28, poz. 278).
 
14.
Puzanowska B., Czauż-Andrzejuk A. (2001), Bioterroryzm. Przegląd Epidemiologiczny, 3, 55, str.379-86.
 
15.
Rejman A (2012), Dorobek prawny Rady Europy. www.e-Terroryzm.pl – Internetowy Biuletyn Centrum Studiów nad Terroryzmem i kwartalnika e-Studia nad Bezpieczeństwem i Terroryzmem (data dostępu: 10.11.2016).
 
16.
Resolution 1540, http://www.un.org/en/ga/search...) (data dostępu 10.11.2016).
 
17.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie współdziałania między organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Weterynaryjnej oraz Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych, które mogą być przenoszone ze zwierząt na ludzi lub z ludzi na zwierzęta (Dz.U. 2013 poz. 160).
 
18.
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2008 Nr 234 poz. 1570).
 
19.
Wojciechowski S. (2009), Terroryzm. Analiza pojęcia. Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 1, s. 57.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top