ARTYKUŁ ORYGINALNY
Efektywne zarządzanie kadrami w bibliotece szkoły wyższej
 
Więcej
Ukryj
1
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Małgorzata Bańkowska   

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, ul. Nowy Świat 4, 62-800 Kalisz
Data publikacji: 23-10-2019
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2019;13(2):81–96
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Wstęp: Celem artykułu jest omówienie zasadniczych determinant skutecznego zarządzania kadrami w sektorze bibliotek szkół wyższych. Analizie poddano zależności między kulturą organizacyjną uczelni a przyjętymi stylami zarządzania oraz wpływ polityki kadrowej na postawy pracowników. Materiał i metody: Badania przeprowadzono przy wykorzystaniu metody swobodnej (nieskategoryzowanej) obserwacji uczestniczącej, prowadzonej przez autorkę podczas dziewięcioletniej pracy na stanowisku dyrektora biblioteki szkoły wyższej. Uzyskane dane uzupełnione i zweryfikowane zostały na podstawie rozmów z dyrektorami szkół wyższych, w tym zwłaszcza państwowych wyższych szkół zawodowych (dalej: pwsz-ty) oraz w oparciu o polską i zagraniczną literaturę przedmiotu. Wnioski: Kultura organizacyjna uczelni, w tym przyjęty system wartości i norm oraz cechy i umiejętności przywódcze kierownictwa wyższego i średniego szczebla oddziałują na postawy i zaangażowanie pracowników biblioteki, zarówno w wymiarze pozytywnym, jak i negatywnym. Styl zarządzania kształtuje także wizerunek biblioteki oraz wpływa bezpośrednio na rodzaj i poziom oferowanych przez nią usług.
 
REFERENCJE (13)
1.
Brusch, H., Ghoshal, S. (2006). (przekł. E. Zbrońska). Efektywne zarządzanie: jak skutecznie podejmować decyzje, budować strukturę firmy i wykorzystywać czas. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
2.
Cempel, Cz. (2013). Inżynieria kreatywności w projektowaniu innowacji. Poznań-Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB.
 
3.
Ciekanowski, Z., Nowicka, J., Wyrębek, H. (2017). Zarządzanie zasobami ludzkimi w sytuacjach kryzysowych. Warszawa: CeDeWu.
 
4.
Goleman, D. (2006). (tłum. E. Borówka). Co czyni cię przywódcą?. W: D. Goleman (red.), Atrybuty przywódcy, s. 7-29. Gliwice: Wydawnictwo. HELION.
 
5.
Goleman, D. (2006). (tłum. E. Borówka). Przywództwo, które przynosi efekty, W: D. Goleman (red.), Atrybuty przywódcy, s. 59-95. Gliwice: Wydawnictwo. HELION.
 
6.
Benton, D. (2004). (przekł. Ewa Jusewicz-Kalter). Menadżer z charyzmą. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
7.
Kodeks etyki pracowników Politechniki Wrocławskiej (2006). Politechnika Wrocławska. Wrocław. Pobrane z: http://pwr.edu.pl/pracownicy/k....
 
8.
Król, H, Ludwiczyński, A. (red.). (2011). Zarządzanie zasobami ludzkimi: tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
9.
Pękaty, W. (2008). Rola kadry zarządzającej w kształtowaniu kultury organizacyjnej biblioteki, s. 64-75. W: J. Kamińska, B. Żołędowska-Król (red.), Zarządzanie kadrami w bibliotece. Warszawa: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.
 
10.
Rącka, I., Zawadzki, J. (2013). Podstawy zarządzania. Kalisz: Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu.
 
11.
Szymańska, K. (2015). Wprowadzenie do metod i technik zarządzania. W: K. Szymańska (red.), Kompendium metod i technik zarzadzania. Teoria i ćwiczenia, s 13-36. Warszawa: Wolters Kluwer SA.
 
12.
Walecka, A. (2015). Zarządzanie przez delegowanie. W: K. Szymańska (red.), Kompendium metod i technik zarządzania. Teoria i ćwiczenia, s 391-404. Warszawa: Wolters Kluwer SA.
 
13.
Wieczorek, J. (2008). Efektywne zarządzanie kompetencjami: tworzenie przewagi konkurencyjnej firmy. Gdańsk: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr.
 
eISSN:2657-9332
ISSN:2081-6081