ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
Metodyka badań nad starszymi konsumentami – systematyczny przegląd literatury
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Handlu Zagranicznego, Uniwersytet Gdański, Polska
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Katarzyna Bałandynowicz-Panfil   

Instytut Handlu Zagranicznego, Uniwersytet Gdański, Armii Krajowej 119/121, 81-824, Sopot, Polska
Data nadesłania: 02-08-2019
Data ostatniej rewizji: 12-11-2019
Data akceptacji: 13-11-2019
Data publikacji: 29-02-2020
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2019;13(4):70–82
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Streszczenie: Proces starzenia się społeczeństwa odmienia relacje społeczne. Dynamiczne zmiany demograficzne prowadzą do istotnego wzrostu zainteresowania badaczy poszczególnymi obszarami życia seniorów, w tym konsumpcji osób starszych. Celem opracowania jest usystematyzowanie dotychczasowych badań dotyczących starszych konsumentów. Materiał i metody: Zastosowaną metodą jest systematyczny przegląd literatury. Przedmiotem badań były artykuły naukowe, dotyczące starszych konsumentów, opublikowane przez polskich autorów. W celu doboru przedmiotu badań wykorzystano bazę Google Scholar. Dodatkowo, uzupełniono zestawienie z zastosowaniem metody kuli śnieżnej. Ostatecznie do badania przyjęto 94 publikacje naukowe z bazy 1900 wyświetleń. Wyniki: Analiza frekwencyjności w dwóch obszarach: stosowanych metod badawczych oraz problemów badawczych, pozwoliła na weryfikację postawionych hipotez, które dotyczą w szczególności: interdyscyplinarnego podejścia do zagadnienia starszych konsumentów; preferowania określonych kierunków badań – opieka zdrowotna, teleopieka, farmakologia, turystyka; braku powtarzalności badań. Wnioski: Publikacje naukowe dotyczące starszych konsumentów w Polsce noszą znamiona wczesnego rozwoju badań, w szczególności dotyczy to niewystarczającej ich kumulatywności, powtarzalności i możliwości porównywania.
 
REFERENCJE (20)
1.
American Economic Association (2018). Pobrane z: www.aeaweb.org/jel/guide/jel.p....
 
2.
Badowska, S., Rogala, A. (2016). Nabywanie i użytkowanie produktów technologicznych przez konsumentów 50+ na przykładzie telefonów komórkowych − wyniki badań w Polsce. Handel wewnętrzny, nr 2(361), s. 17-30.
 
3.
Bałandynowicz-Panfil, K. (2016). Interdyscyplinarne dylematy granicy starszego wieku – wstęp do rozważań nad wiekiem granicznym starszych konsumentów. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 3(321), s. 21-33.
 
4.
Boote, D.N., Beile, P. (2005). Scholars Before Researchers: On the Centrality of the Dissertation Literature Review in Research Preparation. Educational Researcher, Vol. 34, No. 6, s. 3-15.
 
5.
Bukowska, E., Kołasiński, A. (2010). Systematyczny przegląd literatury – szczegółowy opis realizacji. Pobrane z: www.madeyski.e-informatyka.pl.
 
6.
Bylok, F. (2013). Zachowania konsumpcyjne seniorów na rynku dóbr i usług. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 291, s. 139-151.
 
7.
Cisek, R. (2010). Metoda analizy i krytyki piśmiennictwa w nauce o informacji i bibliotekoznawstwie w XXI wieku. Przegląd Biblioteczny, t. 78, z. 3, s. 273-284.
 
8.
Czakon, W. (2011). Metodyka systematycznego przeglądu literatury. Przegląd organizacji, nr 3, s. 57-61.
 
9.
Czekanowski, P. (2012). Społeczne aspekty starzenia się ludności w Polsce: perspektywa socjologii starości. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 
10.
Gunter, B. (1998). Understanding the Older Consumer: The Grey Market. New York: Routledge.
 
11.
Hart, Ch. (1998). Doing a Literature Review. Releasing the Social Science Research Imagination. London, Thousand Oaks, New Delhi: SAGE Publications.
 
12.
Kohlbacher, F., Herstatt, C. (red.). (2011). The Silver Market Phenomenon. Marketing and Innovation in the Aging Society. Berlin: Springer.
 
13.
Komisja Europejska (2015). Growing the European Silver Economy. Background Paper, 23 lutego 2015 r.
 
14.
Kowaleski, J.T. (2008). Struktura demograficzna starszego odłamu ludności (rozważania metodologiczne i elementy obrazu sytuacji w województwach i powiatach na przełomie stuleci). W: J.T. Kowaleski, P. Szukalski (red.), Starzenie się ludności Polski – między demografią a gerontologią społeczną (s. 11-25). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
15.
Matera, J., Czapska, J. (2014). Zarys metody przeglądu systematycznego w naukach społecznych. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 
16.
Meiners, N. (2014). Economics of Ageing: Research Area and Perspectives. Indian Journal of Gerontology, Vol. 28, No. 1, s. 139-68.
 
17.
Sane, S. (2017). Older consumers and their need recognition. International Journal of Business Quantitative Economics and Applied Management Research, Vol. 3, Issue 12, s. 76-81.
 
18.
Stroud, D., Walker, K. (2013). Marketing to the Ageing Consumer. The Secrets to Building and Age Friendly Business. New York: Palgrave Macmillan.
 
19.
Szmigin, I., Carrigan, M. (2001). Learning to love the older consumer. Journal of Consumer Behaviour, Vol. 1, 1, s. 22-34.
 
20.
Yoon, C., Cole, C.A., Lee, M.P. (2009). Consumer decision making and aging: Current knowledge and future directions. Journal of Consumer Psychology, 19 (2009), s. 2-16.
 
eISSN:2657-9332
ISSN:2081-6081