PL EN
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
Zawody związane ze sferą usług socjalnych w systemie pieczy zastępczej – bariery w ich funkcjonowaniu
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Nauk Społecznych Katedra Pedagogiki Społecznej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska
 
 
Data nadesłania: 08-11-2019
 
 
Data ostatniej rewizji: 21-11-2019
 
 
Data akceptacji: 04-12-2019
 
 
Data publikacji: 29-02-2020
 
 
Autor do korespondencji
Magdalena Julita Zmysłowska   

Wydział Nauk Społecznych Katedra Pedagogiki Społecznej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Oczapowskego 2, 10-719, Olsztyn, Polska
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2019;13(4):58-69
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Streszczenie: Artykuł dotyczy problematyki zawodów związanych ze sferą usług socjalnych w systemie pieczy zastępczej. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 roku wprowadziła zmiany mających udoskonalić wpieranie rodzin w pokonywaniu trudności, zobowiązując jednostki samorządu terytorialnego do powołania organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz wprowadzając nowe zawody: asystenta rodziny mającego za zadanie pomaganie rodzinom doświadczającym trudności w wypełnianiu swoich funkcji i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, powołanego do wspomagania rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka. Analiza przytoczonych w tekście badań pozwala stwierdzić, że funkcjonowanie tych zawodów napotyka na liczne bariery wynikające zarówno z organizacji systemu pomocy społecznej, jak i bezpośredniej pracy z rodzinami. Materiał i metody: Analiza literatury dotyczącej zawodu asystenta rodziny, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz rodzin zastępczych. Wyniki: Bariery wynikają zarówno z organizacji systemu pomocy społecznej, jak i bezpośredniej pracy z rodzinami. Wnioski: Doskonalenie współpracy pomiędzy instytucjami pomocy społecznej a osobami tworzącymi rodziny zastępcze lub prowadzącymi rodzinne domy dziecka.
 
REFERENCJE (23)
1.
Basiaga J. (2015).Zawodowe rodziny zastępcze w lokalnym systemie opieki nad dzieckiem i wsparcia społecznego. Praca Socjalna, nr 2, s. 59-72.
 
2.
Błażejewska K. (2014). Rola opiekunów sprawujących funkcję rodziny zastępczej w wychowaniu dzieci. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, nr 1, s. 52-56.
 
3.
Borowiec S. (2014) .Rola koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w świetle zmian w pomocy społecznej. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, nr 9, s. 33-39.
 
4.
Informacja Rady Ministrów o realizacji w roku 2018 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998, z późn. zm.). https://www.gov.pl/web/rodzina... , dostęp 10.10.2019.
 
5.
Kaczmarek M. (2012). Szanse i bariery realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, nr 2, s. 3-13.
 
6.
Krasiejko I. (2015). Rola i zdania asystentów rodziny oraz postulaty zmian w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Częstochowa: Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej.
 
7.
Krasiejko I. (2016). Asystentura rodziny. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 
8.
Lewin A. (1983). System wychowania a twórczość pedagogiczna. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe .
 
9.
Matejek J. (2015). Dziecko w środowisku rodzinnej pieczy zastępczej. W: T. Biernat, J. Malinowski, K. Wasilewska-Ostrowska (red.), Rodzina w pracy socjalnej – aktualne wyzwania i rozwiązania (s. 195-26). Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.
 
10.
Mickiewicz K. (2015). Problemy wychowania w rodzinach zastępczych. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, nr 5, s. 37-43.
 
11.
Mickiewicz K., Głogowska K. (2014). Wspieranie rodziny źle funkcjonującej z perspektywy asystenta rodziny i psychologa. Praca Socjalna, nr 4, s. 15-33.
 
12.
Napiórkowska K. (2014). Realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w świetle danych statystycznych za rok 2013. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, nr 8, s. 3-15).
 
13.
Napiórkowska K. (2013). Realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w świetle danych statystycznych. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, nr 8, s. 3-15.
 
14.
Patela-Owczarczyk A. (2014). Organizacja rodzinnej pieczy zastępczej w Warszawie. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, nr 1, s. 3-16.
 
15.
Racław M., Trawkowska D. (2015). „Zależność od szlaku” – społeczne i prawne konteksty uchwalenia ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Praca Socjalna, nr 2, s. 20-58.
 
16.
Rodzinne formy pieczy zastępczej w województwie warmińsko-mazurskim – analiza wieloaspektowa, Pracownia badań „Soma”, Toruń 2013.
 
17.
Ruszkowska M. (2013).Rodzaje wsparcia dla rodzin zastępczych przez instytucje pomocy społecznej. Praca Socjalna, nr 5, s. 67-75.
 
18.
Ruszkowska M. (2014). Wpływ zmian w regulacjach prawnych na liczebność rodzinnych form pieczy zastępczej – analiza danych statystycznych. Praca Socjalna, nr 4, s. 73-79.
 
19.
Sałsutowicz P. (2015). Czy warto inwestować w asystenturę rodzinną?. Praca Socjalna, nr 4, s. 115-132.
 
20.
Skoczylas-Namielska E. (2015). Wybrane problemy funkcjonowania rodzin zastępczych w opinii rodziców zastępczych oraz przedstawicieli profesji społecznych. W: T. Biernat, J. Malinowski, K. Wasilewska-Ostrowska (red.), Rodzina w pracy socjalnej – aktualne wyzwania i rozwiązania (s. 217-230). Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.
 
21.
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Dz. U. 2011 Nr 149 poz. 889 z późn. zm.
 
22.
Wszołek J. (2014). Dwudziestopięciolecie przemian. Opieka nad dzieckiem i pomoc rodzinie po roku 1989. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, nr 5, s. 3-10.
 
23.
Zaraś-Wieczorek I. (2013). Wnioski z rocznej współpracy asystenta rodziny z klientami. Praca Socjalna, nr 6, s. 6-104.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top