PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
NASILENIE ZABURZEŃ DEPRESYJNYCH WŚRÓD PACJENTÓW ONKOLOGICZNYCH
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Nauk o Zdrowiu, Zakład Patologii i Rehabilitacji Mowy
 
 
Data publikacji: 19-07-2019
 
 
Autor do korespondencji
Olga Dąbska   

Olga Dąbska, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Wydział Nauk o Zdrowiu, Zakład Patologii i Rehabilitacji Mowy, ul. Staszica 4-6 p. 212, 20-081 Lublin, e-mail: olga.dabska@umlub.pl, tel.: 81 448 67 92
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2018;12(3):55-63
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp: W pracy dokonano oceny występowania depresji wśród osób leczonych z powodu choroby nowotworowej w zależności od uzyskiwanego wsparcia społecznego i realizowanego stylu życia. Materiał i metody: Grupę badaną stanowiło 63 pacjentów onkologicznych. Posłużono się metodą sondażu diagnostycznego, techniką ankietową. Obecność i stopień nasilenia objawów depresji badano Inwentarzem Objawów Depresyjnych Becka, który uzupełniono autorskim kwestionariuszem analizującym sytuację socjo-demograficzną i rodzinną ankietowanych, uzyskiwane wsparcie i realizowany styl życia. Wyniki: Wykazano występowanie depresji umiarkowanej u ponad połowy respondentów (54%), a u blisko 1/10 ciężką formę tego zaburzenia. Tylko 1/3 badanych nie doświadczała objawów depresji i uskarżała się wyłącznie na obniżenie nastroju. Wnioski: Nasilenie objawów depresyjnych łączyło się z doświadczaniem przykrych emocji, pesymistyczną wizją przyszłości, trudnościami w porozumieniu z bliskimi na płaszczyźnie emocjonalnej. Badani w niewielkim stopniu deklarowali korzystanie ze specjalistycznej pomocy psychologa czy psychiatry. Z racji częstego współwystępowania depresji i chorób nowotworowych pacjenci onkologiczni powinni być objęci holistyczną opieką, uwzględniającą sytuację emocjonalną chorych.
 
REFERENCJE (37)
1.
Adamczyk, N., Makara-Studzińska, M., Sidor, K., Pucek, W., Wdowiak, A. (2014). Problemy psychiczne i społeczne występujące u osób z rozpoznaniem nowotworowym, po zabiegach chemioterapii. European Journal of Medical Technologies, 3(4), 67-75.
 
2.
Amirifard, N., Payandeh, M., Aeinfar, M., Sadeghi, M., Sadeghi, E., Ghafarpor, S. (2017). A Survey on the Relationship between Emotional Intelligence and Level of Depression and Anxiety among Women with Breast Cancer. International Journal of Hematology-Oncology and Stem Cell Research, 11(1), 54-57.
 
3.
Baczewska, B., Kropornicka, B., Drozd, C., Olszak, C. (2013). Ocena bólu, lęku i depresji u pacjentów hospitalizowanych z powodu choroby nowotworowej. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XIV(10), 7–21.
 
4.
Cepuch, G., Wordliczek, J. (2006). Ocena zależności pomiędzy natężeniem bólu a występowaniem lęku i depresji u młodych pacjentów hospitalizowanych z powodu choroby nowotworowej i reumatycznej. Polska Medycyna Paliatywna, 5(2), 44–53.
 
5.
de Walden-Gałuszko, K., Majkowicz, M., Zdun-Ryżewska, A. (2013). Zaburzenia przystosowania do choroby nowotworowej – trudności diagnostyczne zespołów depresyjnych. Psychoonkologia, 1, 10–15.
 
6.
Dębski, R., Kulik, R. (2004). Rozpoznanie i leczenie depresji towarzyszącej nowotworom narządu rodnego. Ginekolog jako lekarz „pierwszego” kontaktu. Wektory Ginekologii, 1, 3-9.
 
7.
Dudek, D., Siwek, M. (2007). Współistnienie chorób somatycznych i depresji. Psychiatria, 4(1), 17-24.
 
8.
Grabińska, K., Szewczyk-Cisek, I., Hernik, P., Mykała-Cieśla, J., Kaziród, D. (2011). Problemy i potrzeby psychosocjalne pacjentów poddanych chemioterapii onkologicznej. Psychoonkologia, 2, 39–47.
 
9.
Jabłoński, M., Furgał, M., Dudek, D., Zięba, A. (2008). Miejsce psychoonkologii we współczesnej psychiatrii. Psychiatria Polska, XLII(5), 749–765.
 
10.
Jarema, M., Rabe-Jabłońska, J. (2011). Psychiatria. Podręcznik da studentów medycyny. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
 
11.
Jarosz, M. (1971). Elementy psychologii lekarskiej i psychopatologii ogólnej. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.
 
12.
Kieszkowska-Grudny, A. (2012). Dystres i depresja u chorych na nowotwory – diagnostyka i leczenie. OncoReview, 2(4), 246-252.
 
13.
Kopczyńska–Tyszko, A. (1999). Reakcje emocjonalne chorujących na nowotwór. W: D. Kubacka-Jasiecka, W. Łosiak (red.), Zmagając się z chorobą nowotworową (s. 125-141). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
14.
Krawczyk, A. (2013). Zmęczenie i strategie zmagania się z chorobą nowotworową na różnych etapach leczenia. Sztuka Leczenia, 1-2, 21-30.
 
15.
Kulpa, M., Owczarek, K., Stypuła-Ciuba, B. (2013). Przystosowanie psychiczne do choroby nowotworowej a jakość Życia uwarunkowana stanem zdrowia u chorych onkologicznych. Medycyna Paliatywna, 3, 106-113.
 
16.
Malicka, I., Szczepańska, J., Anioł, K., Rymaszewska, J., Woźniewski, M. (2009). Zaburzenia nastroju i strategie przystosowania do choroby u kobiet leczonych operacyjnie z powodu nowotworu piersi i narządów rodnych. Współczesna Onkologia, 13(1), 41–46.
 
17.
Mansano-Schlosser, T.C., Ceolim, M.F., Valerio, T.D. (2017). Poor sleep quality, depression and hope before breast cancer surgery. Applied Nursing Research, 34, 7-11. https://doi.org/10.1016/j.apnr....
 
18.
Massie, M.J. (2004). Prevalence of depression in patients with cancer. Journal of the National Cancer Institute, 32, 57-71. https://doi.org/10.1093/jncimo....
 
19.
Nmeth, K., Kállai, J., Tiringer, I., Mangel, L., Farkas, S., Dér, A., Balázs, P., Szabó, I., Pakai, A. (2011). The relationship of coping mechanisms and social support among Hungarian women suffering from malignant breast cancer. New Medicine, 15(1), 26-29.
 
20.
Nowicki, A., Ostrowska, Ż. (2008). Akceptacja choroby przez chore po operacji raka piersi w trakcie leczenia uzupełniającego. Polski Merkuriusz Lekarski, 24(143), 403-407.
 
21.
Nowicki, A., Rządkowska, B. (2005). Depresja i lęk u chorych z nowotworami złośliwymi. Współczesna Onkologia, 9(9), 396–403.
 
22.
Ohnishi, H. (2011). Mental distress in cancer patients. Masui, 60(9), 1024-1031.
 
23.
Olszewski, W. (2006). Badania przesiewowe w kierunku nowotworów. W: M. Krzakowski (red.), Onkologia Kliniczna (s. 53-60). Warszawa: Borgis.
 
24.
Orońska, A. (2004). Dobra kontrola objawów nadrzędnym zadaniem opieki paliatywnej. Polska Medycyna Rodzinna, 6(3), 849-855.
 
25.
Pawlik, M., Karczmarek-Borowska, B. (2013). Akceptacja choroby nowotworowej u kobiet po mastektomii. Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie, 2, 203–211.
 
26.
Rolińska, A., Furmaga, O., Kwaśniewski, W., Makara-Studzińska, M. (2011). Zaburzenia psychiczne w przebiegu choroby nowotworowej. Current Problems of Psychiatry, 12(4), 546-549.
 
27.
Rymaszewska, J. (2008). Reakcja adaptacyjna, lęk, depresja. W: K. Krzemieniecki (red.), Leczenie wspomagające w onkologii (s. 235-243). Poznań: Termedia Wydawnictwa Medyczne.
 
28.
Sęk, H., Cieślak, R. (2004). Wsparcie społeczne, stres i zdrowie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
29.
Sharpe, M., Strong, V., Allen, K. (2004). Major depression in outpatients attending a regional cancer center: screening and unmet treatment needs. British Journal of Cancer, 90, 314-320. https://doi.org/10.1038/sj.bjc....
 
30.
Sobieralska-Michalak, K., Kowalska, J., Tudorowska, M. (2016). Rodzaje zabiegu a lęk, depresja i przystosowanie do choroby u kobiet z rozpoznanym rakiem piersi. Polskie Forum Psychologiczne, 21(3), 432-446.
 
31.
Stępień, A., Trypka, E. (2012). Zaburzenia psychicznie u chorych na nowotwory w wieku podeszłym. Onkologia w Praktyce Klinicznej, 8(2), 45–51.
 
32.
Stutzman, H., Abraham, S. (2017). ACorrelational Study of Spiritual Well-being and Depression in the Adult Cancer Patient. Health Care Manager, 36(2), 164-172. https://doi.org/10.1097/HCM.00....
 
33.
Szwat, B., Słupski, W., Krzyżanowski, D. (2011). Sposoby radzenia sobie z chorobą nowotworową a poczucie depresji i nasilenie bólu u chorych objętych opieką paliatywną. Pielęgniarstwo Zdrowie Publiczne, 1(1), 35–41.
 
34.
Ślubowska, M., Ślubowski, T. (2008). Problemy psychosocjalne w raku piersi. Psychoonkologia, 12, 14-25.
 
35.
Zając, T. (2014). Struktura agresji i kontrola emocji u osób z rozpoznaniem depresji. Psychiatria i Psychoterapia, 10(4), 16-29.
 
36.
Zawadzki, B., Popiel, A., Pragłowska, E. (2009). Charakterystyka psychometryczna polskiej adaptacji Kwestionariusza Depresji BDI-II Aarona T. Becka. Psychologia-Etiologia-Genetyka, 19, 71-95.
 
37.
Zielińska-Więczkowska, H., Betłakowski, J. (2010). Jakość życia pacjentów z chorobą nowotworową poddanych chemioterapii. Współczesna Onkologia, 14, 276-280. https://doi.org/10.5114/wo.201....
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top