ARTYKUŁ ORYGINALNY
STRUKTURA SEKTORA POMOCY SPOŁECZNEJ W KONCEPCJI CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Finansów i Zarządzania, Wyższa Szkoła Bankowa Wrocław, Polska
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Monika Budnik   

Wydział Finansów i Zarządzania, Wyższa Szkoła Bankowa Wrocław, Wrocław, Polska
Data nadesłania: 03-03-2020
Data ostatniej rewizji: 27-04-2020
Data akceptacji: 04-05-2020
Data publikacji: 16-10-2020
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2020;14(2):27–43
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Streszczenie: Artykuł podejmuje aktualny temat zmian legislacyjnych, inicjujący przekształcenia w strukturze publicznego sektora pomocy społecznej. Materiał i metody: akty prawne, literatura, metoda porównawcza Wyniki: Potencjalne zmiany w ośrodkach pomocy społecznej wraz z ustawą z dnia 19 lipca 2019r., o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz.U. 2018, poz.1818) wnoszą zmiany dla struktury sektora pomocy społecznej. Wnioski: Zmiany prawne wpływające na zmianę struktury instytucjonalnej pomocy społecznej, mogą pociągać za sobą zmiany w dostępności usług socjalnych dla klientów. Zmiana struktury nie jest be znaczenia dla środowiska zawodowego pomocy społecznej ( niezbędność osób o określonym doświadczeniu zawodowym oraz specjalizacji zawodowej w zakresie pracy socjalnej ze społecznością lokalną) jako kadry CUS, wprowadza wymagania formalne dla kadry zatrudnianej w CUS.
 
REFERENCJE (13)
1.
Barszczewski T., Durasiewicz A. (2013). Dylematy usług społecznych. Warszawa: Wyd. Centrum Aktywności Lokalnej.
 
2.
Bauman Z., (2012). Straty uboczne. Nierówności społeczne w epoce globalizacji. Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
3.
Golinowska S. (2018). Modele polityki społecznej w Polsce i Europie na początku XXI wieku. Warszawa: Wyd. Fundacja im. S. Batorego.
 
4.
Grewiński M. (2006). Wielosektorowa polityka społeczna-w kierunku welfare pluralism, Polityka społeczna, nr 5-6, s.8-16.
 
5.
Kusiak-Winter R. (2019). Odpowiedzialność administracji publicznej. Struktura odpowiedzialności z perspektywy determinantów prawnych. Wrocław: Wyd. Uniwersytet Wrocławski.
 
6.
Moroń D. (2019). Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych jako forma wsparcia podmiotów ekonomii społecznej. Studia Oeconomica Posnaniensa, vol.7, nr 8, s.80-97.
 
7.
Olech A., Sobczak A.K. (2011). Komunikat z badań: Jakość i organizacja pracy w ośrodkach pomocy społecznej. Praca socjalna tom 1 nr 3, s.1-71.
 
8.
Woźniak W.(2009). Kultura a polityka społeczna. O skomplikowanych współzależnościach i potrzebie ich badania, [w:] Problemy Polityki Społecznej, nr 12, s. 57-73.
 
9.
Ustawa z dnia 12 marca 2004r., o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019r.poz.1507,1622,1690 ze zm.).
 
10.
Ustawa z dnia 19 lipca 2019r., o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz. U. 2018, poz.1818).
 
11.
Ustawa z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2019r.,poz.473).
 
12.
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. 2018, poz. 896).
 
13.
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dz. U. 2012, poz. 486).
 
eISSN:2657-9332
ISSN:2081-6081