PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
Narcyzm a depresyjność oraz poczucie szczęścia. Mediacyjna rola samooceny i neurotyczności.
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Psychologii, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 
 
Data nadesłania: 28-12-2020
 
 
Data ostatniej rewizji: 24-03-2021
 
 
Data akceptacji: 25-03-2021
 
 
Data publikacji: 31-05-2021
 
 
Autor do korespondencji
Adam Łojan   

Instytut Psychologii, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2021;15(1):20-29
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Streszczenie: Artykuł skupia się na zależnościach pomiędzy narcyzmem wielkościowym i nadwrażliwym a depresyjnością oraz poczuciem szczęścia. Tematyka ta w ostatnich latach zyskuje na uwadze i popularności z uwagi na wieszczoną przez wielu badaczy epidemię narcyzmu wśród współczesnych społeczeństw, a także na rosnącą świadomość dotyczącą niejednorodności tego konstruktu. Materiał i metody: Zebrana próba wyniosła 122 osoby (65 mężczyzn i 57 kobiet), w wieku od 18 do 35 lat. Wyniki: Narcyzm wielkościowy, zgodnie z oczekiwaniami, okazał się być dodatnim predyktorem poczucia szczęścia. Analizy wykazały, że samoocena jest mediatorem nie tylko tej zależności, ale także może powodować efekt supresji w związku narcyzmu z depresyjnością. Typ nadwrażliwy był predyktorem depresyjności, choć jak sugerowała analiza modeli mediacyjnych, za ten dodatni związek odpowiedzialna była neurotyczność, która mediowała również ujemny związek tego typu narcyzmu z poczuciem szczęścia. Wnioski: Wydaje się, że samoocena i neurotyczność są bardzo ważnymi elementami dla dwóch typów narcyzmów, co potwierdziły analizy mediacji.
 
REFERENCJE (23)
1.
Bazińska, R., Drat-Ruszczak, K. (2000). Struktura narcyzmu w polskiej adaptacji kwestionariusza NPI Raskina i Halla. Czasopismo Psychologiczne, 6 (3-4), 171-188.
 
2.
Cast, A. D., Burke, P. J. (2002). A theory of self-esteem. Social Forces, 80(3), 1041-1068.
 
3.
Cichocka, A., Bilewicz, M. (2010). Co się kryje w nieistotnych efektach statystycznych? Możliwości zastosowania analizy supresji w psychologii społecznej. Psychologia Społeczna, (2-3 (14), 191-198.
 
4.
Dickinson, K. A., Pincus, A. L. (2003). Interpersonal analysis of grandiose and vulnerable narcissism. Journal of Personality Disorders, 17(3), 188-207.
 
5.
Egan, V., Chan, S., Shorter, G. W. (2014). The Dark Triad, happiness and subjective well-being. Personality and Individual Differences, 67, 17-22.
 
6.
Erkoreka, L., Navarro, B. (2017). Vulnerable narcissism is associated with severity of depressive symptoms in dysthymic patients. Psychiatry Research, 257, 265-269.
 
7.
Hendin, H. M., Cheek, J. M. (1997). Assessing hypersensitive narcissism: A reexamination of Murray's Narcism Scale. Journal of Research in Personality, 31(4), 588-599.
 
8.
Jauk, E., Weigle, E., Lehmann, K., Benedek, M., Neubauer, A. C. (2017). The Relationship between Grandiose and Vulnerable (Hypersensitive) Narcissism. Frontiers in Psychology, 8, 1600.
 
9.
Kołodziej, A., Przybyła-Basista, H. (2013). Oksfordzki Kwestionariusz Szczęścia–polska adaptacja narzędzia do badania dobrostanu: wyniki wstępne. Oxford Happiness Questionnaire–Polish adaptation of well-being measure: initial results]. Ist International Conference on Positive Psychology in Poland.
 
10.
Łaguna, M., Lachowicz-Tabaczek, K., Dzwonkowska, I. (2007). Skala samooceny SES Morrisa Rosenberga-polska adaptacja metody. Psychologia Społeczna, 2(4), 164-176.
 
11.
Łopuszańska, M., Szklarska, A., Jankowska, E. A. (2013). Ocena nasilenia objawów depresyjnych z zastosowaniem polskiej wersji IA Inwentarza Depresji Becka u zdrowych mężczyzn, mieszkańców Wrocławia. Psychiatria Polska, 47(6), 1001-1009.
 
12.
Maples, J., Collins, B., Miller, J. D., Fischer, S., Seibert, A. (2011). Differences between grandiose and vulnerable narcissism and bulimic symptoms in young women. Eating Behaviors, 12(1), 83-85.
 
13.
Miller, J. D., Dir, A., Gentile, B., Wilson, L., Pryor, L. R., Campbell, W. K. (2010). Searching for a vulnerable dark triad: Comparing factor 2 psychopathy, vulnerable narcissism, and borderline personality disorder. Journal of Personality, 78(5), 1529-1564.
 
14.
Miller, J. D., Price, J., Campbell, W. K. (2012). Is the Narcissistic Personality Inventory still relevant? A test of independent grandiosity and entitlement scales in the assessment of narcissism. Assessment, 19(1), 8-13.
 
15.
Miller, J. D., Lynam, D. R., Vize, C., Crowe, M., Sleep, C., Maples Keller, J. L., Campbell, W. K. (2018). Vulnerable narcissism is (mostly) a disorder of neuroticism. Journal of Personality, 86(2), 186-199.
 
16.
Pilch, I., Górnik-Durose, M. E. (2017). Grandiose and vulnerable narcissism, materialism, money attitudes, and consumption preferences. The Journal of Psychology, 151(2), 185-206.
 
17.
Rauthmann, J. F. (2012). The Dark Triad and interpersonal perception: Similarities and differences in the social consequences of narcissism, Machiavellianism, and psychopathy. Social Psychological and Personality Science, 3(4), 487-496.
 
18.
Rose, P. (2002). The happy and unhappy faces of narcissism. Personality and individual differences, 33(3), 379-391.
 
19.
Sedikides, C., Rudich, E. A., Gregg, A. P., Kumashiro, M., Rusbult, C. (2004). Are normal narcissists psychologically healthy?: self-esteem matters. Journal of Personality and Social Psychology, 87(3), 400.
 
20.
Weikel, K. A., Avara, R. M., Hanson, C. A., Kater, H. (2010). College adjustment difficulties and the overt and covert forms of narcissism. Journal of College Counseling, 13(2), 100-110.
 
21.
Wink, P. (1991). Two faces of narcissism. Journal of Personality and Social Psychology, 61(4), 590.
 
22.
Zawadzki, B., Strelau, J., Szczepaniak, P., Śliwińska, M. (1998). Inwentarz osobowości NEO-FFI Costy i McCrae. Adaptacja polska. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.
 
23.
Zhang, H., Luo, Y., Zhao, Y., Zhang, R., Wang, Z. (2017). Differential relations of grandiose narcissism and vulnerable narcissism to emotion dysregulation: Self esteem matters. Asian Journal of Social Psychology, 20(3-4), 232-237.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top