PL EN
ORIGINAL ARTICLE
PERSONALITY OF A TEACHER ACCORDING TO HENRYK ROWID’S VIEWS AND ACTIVITY
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 
 
Publication date: 2019-07-24
 
 
Corresponding author
Ewa Brodacka-Adamowicz   

Ewa Brodacka-Adamowicz, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ul. Żytnia 39, 08-110 Siedlce, e-mail: ewa.brodacka-adamowicz@wp.pl, tel. (25) 643-18-30
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2014;8(1):12-21
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This article refers to the form of Henryk Rowie and present his views on the personality of the educator. Extensive fragments are relate to his life and his ways of teaching qualifications. Were are also selected to achieve this outstanding teacher of the interwar period in the field of teacher education process of reforming public schools in Poland. Against on this background the contribution of the Rowid in the development of Polish Pedeutology and taken his practical actions at enabling teachers to improve their professional qualifications and the development of their personality. Because the impact of the Rowid is also expressly stated in the study of personality issues teacher educators, the article also referenced in the literature of contemporary, recalling the considerations Z. Mysłakowskiego, M. Kreuza, S. Baleya.
 
REFERENCES (38)
1.
Bieńkowski W., (1992-1993), Saloni Aleksander (1899-1937), PBS, t. XXXIV, Wrocław, s. 386.
 
2.
Chmaj L., (1964), Prądy i kierunki w pedagogice XX wieku, Warszawa.
 
3.
Dziennik Urzędowy Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego 1920, nr 23, poz.154.
 
4.
Dz. Urz. MWRiOP 1928, nr 8, poz. 135.
 
5.
Hulewicz J., (1934), Udział Galicji w walce o szkołę polską 1899-1914, Warszawa.
 
6.
Juśko E., (2006), Wpływ szkolnictwa ludowego autonomicznej Galicji na kształt polskiej szkoły powszechnej w latach 1918-1922, Lublin, s. 79, (tabela nr 2).
 
7.
Kosyrz Z, (1992), Osobowość wychowawcy, Warszawa 1992.
 
8.
Kozłowski J., (1968), Organizacja i doskonalenie pracy nauczyciela, Warszawa.
 
9.
Krakowski J., Morawska-Nowak B., (2011), Państwowe Pedagogium i Szkoła Ćwiczeń w Krakowie. Z tradycji kształcenia nauczycieli, Kraków.
 
10.
Krawcewicz S., (1970), Zawód nauczyciela, Warszawa.
 
11.
Krochalska-Gawrosińska E., (2005), Henryk Rowid kreator idei pedagogicznych w Polsce okresu międzywojennego, Piotrków Trybunalski.
 
12.
Kulpa J., (1963), Kształcenie nauczycieli szkół powszechnych w Polsce w latach 1918-1939, Wrocław.
 
13.
Legowicz J., (1975), O nauczycielu. Filozofia nauczania i wychowania, Warszawa 1975.
 
14.
Majorek Cz., (10 (1970)), Urzędowa koncepcja ideału nauczyciela szkoły ludowej w Galicji doby autonomicznej, „Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych”, , s. 207-221.
 
15.
Malinowski T., (1968), Nauczyciel i społeczeństwo, Warszawa.
 
16.
Meissner A., (2012}, Młodzieńcze lata Henryka Rowida, w: W kręgu dawnych i współczesnych teorii wychowania. Uczeń – szkoła – nauczyciel, seria Biblioteka Współczesnej Myśli Pedagogicznej, t. I, (red.) Katarzyna Dormus i Ryszard Ślęczka, Kraków.
 
17.
Meissner A., (1995}, Galicyjskie koncepcje reformy szkolnictwa w okresie I wojny światowej, „Kwartalnik Pedagogiczny”, nr 4, s. 161-171.
 
18.
Meissner A., (2006-2007), Stroka Henryk (1839-1896), Polski Słownik Biograficzny, t. XLIV, Warszawa-Kraków, s. 354-356.
 
19.
Michalski S., (1986), Pierwszy okres działalności, w: Związek Nauczycielstwa Polskiego. Zarys dziejów 1905-1985, oprac. Franciszek Filipowicz, Bolesław Grześ, Stanisław Michalski, Marian Walczak, Warszawa, s. 209.
 
20.
Miller R., (1963), Nauczanie łączne w: Eksperymenty pedagogiczne w Polsce w latach 1900-1939, Wrocław.
 
21.
Nawroczyński B., (1936), Współczesne prądy pedagogiczne, Warszawa.
 
22.
Nowacki T., (1966), Wychowanie przez pracę, Warszawa.
 
23.
Okoń W., (1959), Problemy osobowości nauczyciela, w: Osobowość nauczyciela. Rozprawy J. Wł. Dawida, Z. Mysłakowskiego, St. Szumana, M. Kreutza, St. Beleya, oprac. i wstęp W. Okoń, Warszawa.
 
24.
Państwowe Pedagogium w Krakowie 1919-1936. Organizacja i program nauki, (1936), Kraków .
 
25.
Podgórska E., (1973), Krajowy Związek Nauczycielstwa Ludowego w Galicji 1905-1918, Warszawa, s. 86.
 
26.
Rowid H.,(1917), Reforma kształcenia nauczycieli, „Przegląd Pedagogiczny”, nr 1-3.
 
27.
Rowid H., (1921), Stosunek szkoły powszechnej do średniej, „Ruch Pedagogiczny”, nr 6-8.
 
28.
Rowid H., (1(1921)), Współczesne prądy w dziedzinie kształcenia nauczycieli szkół powszechnych, „Rocznik Pedagogiczny”, seria 2, s. 63-65.
 
29.
Rowid H.,(1922), O kształceniu nauczycieli szkół powszechnych. Uwagi o ministerialnym programie nauki w państwowych seminariach nauczycielskich, „Ruch Pedagogiczny”, nr 3/4.
 
30.
Rowid H., (1923), Realizacja nowych metod nauczania, „Ruch Pedagogiczny”, nr 4-6.
 
31.
Rowid H., (1926), Reforma przygotowania zawodowego nauczycieli w Czechach i w Polsce, „Ruch Pedagogiczny”, nr 2.
 
32.
Rowid H.,(1938), Psychologia pedagogiczna – podręcznik dla młodzieży przygotowującej się do zawodu nauczycielskiego, wyd. III przerobione i uzupełnione, Kraków, cz. II.
 
33.
Rowid H., (1912), O przygotowaniu do zawodu nauczycielskiego, „Nowe Tory”, t. II, z. 6 i 7.
 
34.
Rowid H,(1918), Odrodzenie szkoły polskiej, „Rocznik Pedagogiczny”, nr 8-10.
 
35.
Sośnicki K., (1967), Rozwój pedagogiki zachodniej na przełomie XIX i XX w., Warszawa.
 
36.
Szumski A., (1977), W walce o postępową szkołę. Rzecz o Henryku Rowidzie, Warszawa, s. 45-49.
 
37.
K. Trzebiatowski, (1970), Szkolnictwo powszechne w Polsce w latach 1918-1932, Wrocław.
 
38.
Wołoszyn S., (1964), Dzieje wychowania i myśli pedagogicznej w zarysie, Warszawa.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top