PL EN
ORIGINAL ARTICLE
SOCIAL ADAPTATION BASED ON THE VALUES OF THE CATHOLIC FAITH AS AN AID TO PARENTS AFTER THE TRAUMA OF THE BIRTH OF A DISABLED CHILD
 
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 
 
Publication date: 2019-07-24
 
 
Corresponding author
Marcin Białas   

Marcin Białas, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, e-mail: bialasmarcin@o2.pl, tel. (41) 349 72 94
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2014;8(1):5-11
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The utopian thinking, whose equivalent is “Hollywood”, pushes a lot of people in the false trap of understanding the essence of life combined only with the happiness. Such a situation makes impossible the true assessment of the reality, that is not only consisted of happiness but also of suffering. This suffering may cause many other traumatic events. One of them is the birth of a disabled child that confront the parents with the transition. Disturbing and even sometimes destroying completely the family life. Very often the parents, who gave birth to the disabled child, have the feeling that now all is finished that “the world has fallen down”. They need the support to get out of this deadlock, the support of the practical activity by the social work. This support, though essential and invaluable, aids the family in adjusting to the new life “only outside”. The parents, who gave birth to the disabled child, need some help too, they need some help in explaining what has happened to them in the transcendental sense. It seems that the catholic faith, in this respect, explains the essence of the cross, it enables, especially in the time of suffering, that touch them.
 
REFERENCES (21)
1.
Chardin de T. P. (2001), O szczęściu, cierpieniu, miłości, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa.
 
2.
Chudy W. (1988), Sens filozoficzny kondycji człowieka niepełnosprawnego. W: Osoba niepełnosprawna i jej miejsce w społeczeństwie, RW KUL, Lublin.
 
3.
Chudy W. (2006), Wartości i świat ludzi niepełnosprawnych (Przyczynek do aksjologii osób niesłyszących). W: „Nie głos, ale słowo …”. Przekraczanie barier w wychowaniu osób z uszkodzeniami słuchu, Wyd. KUL, Lublin.
 
4.
Derdziuk A. (2006), Formacja moralna a formacja sumienia. W: Formacja moralna sumienia, Wyd. KUL, Lublin.
 
5.
Gajdamowicz H. (2007), Wychowanie chrześcijańskie w perspektywie obiektywnych teorii wartości. W: Wychowanie chrześcijańskie. Między tradycją a współczesnością, Lublin.
 
6.
Gawęcka M. (2011), Niepełnosprawność dziecka wiktymizacją rodziny. Perspektywa dialektyki współuzależnienia. W: Specjalne potrzeby niepełnosprawnych, Wyd. ARSON, Kraków.
 
7.
Gawęcka M. (2013), Praca socjalna z perspektywy twórczej readaptacji osób, grup i społeczności, w rękopisie.
 
8.
Karczawska J. (2007), Ewangeliczny ideał życia w refleksji Stefana Kunowskiego. W: Wychowanie chrześcijańskie, Wyd. KUL, Lublin.
 
9.
Kowalczyk S. (1996), Filozofia kultury, RW KUL, Lublin.
 
10.
Kornas-Biela D. (2001), Wprowadzenie. W: Rodzina źródło życia i szkoła miłości, Wyd. Towarzystwa Naukowego KUL, Lublin.
 
11.
Krakowiak K. (2003), Kim jest moje niesłyszące dziecko. Rozważania o ukrytych założeniach antropologicznych współczesnych koncepcji surdopedagogiki i audiofonologii, Wyd. Gaudium, Lublin.
 
12.
Krakowiak K. (2010), Nowe obszary potrzeb specjalnych osób z uszkodzonym słuchem w zakresie opieki duszpasterskiej. W: Specjalne potrzeby niepełnosprawnych, Wyd. ARSON, Kraków.
 
13.
Leszka J. (2013), Pedagogika społeczna i pomoc społeczna w Polsce, w rękopisie.
 
14.
Majewski T. (1995), Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych, Wyd. Centrum Badawczo-Rozwojowe, Warszawa.
 
15.
Milerski B. (2006), Pedagogika religii. W: Podręcznik akademicki. Tom I, Wyd. PWN, Warszawa 2006.
 
16.
Nowak M. (2001), Podstawy pedagogiki otwartej. Ujecie dynamiczne w inspiracji chrześcijańskiej, RW KUL, Lublin.
 
17.
Pokrywka M. (2006), Posłannictwo uniwersytetu w integralnej formacji człowieka. W: Formacja moralna sumienia, Wyd. KUL, Lublin.
 
18.
Poradnik dla rodziców dzieci niepełnosprawnych, (2001) , Wyd. MPiPS, Warszawa.
 
19.
Rynio A. (2001), Wychowanie człowieka w duchu „Zmysłu religijnego”. W: Wychowanie człowieka otwartego, Wyd. JEDNOŚĆ, Kielce.
 
20.
Swieżawski S. (1978), Człowiek i tajemnica, Wyd. ZNAK, Kraków.
 
21.
Tarnowski K. (2007), Człowiek i transcendencja, Wyd. ZNAK, Kraków.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top