PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
PRACA SOCJALNA OPARTA NA WARTOŚCIACH WIARY KATOLICKIEJ JAKO POMOC RODZICOM PO TRAUMIE NARODZIN DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 
 
Data publikacji: 24-07-2019
 
 
Autor do korespondencji
Marcin Białas   

Marcin Białas, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, e-mail: bialasmarcin@o2.pl, tel. (41) 349 72 94
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2014;8(1):5-11
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Utopijne myślenie, którego odpowiednikiem jest „Hollywood”, popycha wielu ludzi w pułapkę fałszywie pojmowanej istoty życia, złożonej wyłącznie ze szczęścia. Taka sytuacja uniemożliwia tym samym realną ocenę rzeczywistości, na którą składa się nie tylko szczęście, ale i cierpienie. Cierpienie to wywołać może wiele traumatycznych wydarzeń. Jednym z nich jest fakt narodzin niepełnosprawnego dziecka, który konfrontuje rodziców z sytuacją tranzycji. Nierzadko rodzice, którym urodziło się dziecko niepełnosprawne, mają poczucie, że wszystko jest skończone, że „świat się zawalił”. Aby wyjść z tego impasu potrzebują wsparcia udzielanego w ramach praktycznej działalności pracy socjalnej. Wsparcie to, choć niezbędne i nieocenione, pomaga rodzinie przystosować się do nowego życia „jedynie na zewnątrz”. Rodzice, którym urodziło się dziecko niepełnosprawne wymagają również pomocy w wyjaśnieniu tego, co ich spotkało w świetle wiary katolickiej wyjaśniającej istotę krzyża, zwłaszcza w sytuacji cierpienia, które ich dotyka.
 
REFERENCJE (21)
1.
Chardin de T. P. (2001), O szczęściu, cierpieniu, miłości, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa.
 
2.
Chudy W. (1988), Sens filozoficzny kondycji człowieka niepełnosprawnego. W: Osoba niepełnosprawna i jej miejsce w społeczeństwie, RW KUL, Lublin.
 
3.
Chudy W. (2006), Wartości i świat ludzi niepełnosprawnych (Przyczynek do aksjologii osób niesłyszących). W: „Nie głos, ale słowo …”. Przekraczanie barier w wychowaniu osób z uszkodzeniami słuchu, Wyd. KUL, Lublin.
 
4.
Derdziuk A. (2006), Formacja moralna a formacja sumienia. W: Formacja moralna sumienia, Wyd. KUL, Lublin.
 
5.
Gajdamowicz H. (2007), Wychowanie chrześcijańskie w perspektywie obiektywnych teorii wartości. W: Wychowanie chrześcijańskie. Między tradycją a współczesnością, Lublin.
 
6.
Gawęcka M. (2011), Niepełnosprawność dziecka wiktymizacją rodziny. Perspektywa dialektyki współuzależnienia. W: Specjalne potrzeby niepełnosprawnych, Wyd. ARSON, Kraków.
 
7.
Gawęcka M. (2013), Praca socjalna z perspektywy twórczej readaptacji osób, grup i społeczności, w rękopisie.
 
8.
Karczawska J. (2007), Ewangeliczny ideał życia w refleksji Stefana Kunowskiego. W: Wychowanie chrześcijańskie, Wyd. KUL, Lublin.
 
9.
Kowalczyk S. (1996), Filozofia kultury, RW KUL, Lublin.
 
10.
Kornas-Biela D. (2001), Wprowadzenie. W: Rodzina źródło życia i szkoła miłości, Wyd. Towarzystwa Naukowego KUL, Lublin.
 
11.
Krakowiak K. (2003), Kim jest moje niesłyszące dziecko. Rozważania o ukrytych założeniach antropologicznych współczesnych koncepcji surdopedagogiki i audiofonologii, Wyd. Gaudium, Lublin.
 
12.
Krakowiak K. (2010), Nowe obszary potrzeb specjalnych osób z uszkodzonym słuchem w zakresie opieki duszpasterskiej. W: Specjalne potrzeby niepełnosprawnych, Wyd. ARSON, Kraków.
 
13.
Leszka J. (2013), Pedagogika społeczna i pomoc społeczna w Polsce, w rękopisie.
 
14.
Majewski T. (1995), Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych, Wyd. Centrum Badawczo-Rozwojowe, Warszawa.
 
15.
Milerski B. (2006), Pedagogika religii. W: Podręcznik akademicki. Tom I, Wyd. PWN, Warszawa 2006.
 
16.
Nowak M. (2001), Podstawy pedagogiki otwartej. Ujecie dynamiczne w inspiracji chrześcijańskiej, RW KUL, Lublin.
 
17.
Pokrywka M. (2006), Posłannictwo uniwersytetu w integralnej formacji człowieka. W: Formacja moralna sumienia, Wyd. KUL, Lublin.
 
18.
Poradnik dla rodziców dzieci niepełnosprawnych, (2001) , Wyd. MPiPS, Warszawa.
 
19.
Rynio A. (2001), Wychowanie człowieka w duchu „Zmysłu religijnego”. W: Wychowanie człowieka otwartego, Wyd. JEDNOŚĆ, Kielce.
 
20.
Swieżawski S. (1978), Człowiek i tajemnica, Wyd. ZNAK, Kraków.
 
21.
Tarnowski K. (2007), Człowiek i transcendencja, Wyd. ZNAK, Kraków.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top