PL EN
PEDAGOGY OF INTEGRATION AND A MANY-SIDED PROBLEM OF LONELINESS
 
 
More details
Hide details
1
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 
 
Publication date: 2019-07-24
 
 
Corresponding author
Mariusz Sztaba   

Mariusz Sztaba, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, e-mail: sztabowy@gmail.com
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2013;7(1):52-68
 
KEYWORDS
ABSTRACT
A many-sided problem of loneliness is a challenging issue for the pedagogy of integration. Frequently, it is a reason, a result or a symptom of social exclusion. The goal of this article is to analyze and describe different kinds of loneliness and reasons of it so as to note some pedagogical postulates on counteracting of negative kinds of loneliness in the last part of the article. In the article I use phenomenological and hermeneutic method to analyze the phenomenon of loneliness with the aid of selected literature on the subject. On the basis of this analysis it may be stated that loneliness has both a negative and a positive aspect. Pedagogical work should help a person with a loneliness syndrome change their loneliness into a creative kind of loneliness, enabling a person to form authentic relations with oneself and with others. Pedagogical love, active participation and mastery of a pedagogue help the pupil cope with a loneliness syndrome.
 
REFERENCES (31)
1.
Chałas K. (2003), Samotność a osiągnięcia edukacyjne wychowanka, W: A. Karpińska (red.), U podstaw dialogu o edukacji. WU Trans Humana, Białystok, s. 181-196.
 
2.
Chrobak S. (2009), Podstawy pedagogiki nadziei. Współczesne konteksty w inspiracji personalistyczno-chrześcijańskiej. Wyd. UKSW, Warszawa.
 
3.
Chudy W. (2001), Obszary filozoficzne Jana Pawła II teologii ciała, W: T. Styczeń (red.), Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Chrystus odwołuje się do „początku”.T. I, RW KUL, Lublin, s. 217-238.
 
4.
Chudy W. (2009), Pedagogia godności. Elementy etyki pedagogicznej. TN KUL, Lublin.
 
5.
Dec I. (1994), Transcendencja człowieka w przyrodzie, Wyd. PFTW. Wrocław.
 
6.
Fiałkowski M. (2010), Formacja chrześcijańska katolików świeckich w świetle nauczania Kościoła współczesnego. Studium teologicznopastoralne. Wyd. KUL, Lublin.
 
7.
Frankl V.E. (2010), Wola sensu. Założenia i zastosowanie logoterapii, przeł. A. Wolnicka. Wyd. Czarna Owca Warszawa.
 
8.
Gadacz T. (2009), O umiejętności życia. Wyd. Znak, Kraków.
 
9.
Gajda J. (1987), Samotność i kultura. Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa.
 
10.
Guardini R. (1991), Wiarygodność wychowawcy, W: Tenże, Bóg daleki – Bóg bliski. Wyd. „W drodze” Poznań, s. 228-239.
 
11.
Guardini R. (1969), Wolność, łaska, los w końcu czasów nowożytnych. Świat i osoba. Wyd. Znak Kraków.
 
12.
Jan Paweł II (1979), Encyklika Redemptor hominis. Jezus Chrystus - Odkupiciel człowieka.
 
13.
Maryniarczyk A., K. Stepień (2003), (red.), Błąd antropologiczny. PTTzA, Lublin.
 
14.
Mastalski J. (2007), Samotność globalnego nastolatka. WN PAT Kraków.
 
15.
Niewiadomska I. (2007), Osobowościowe uwarunkowania osamotnienia intymnego u młodzieży, w: F.W. Wawro (red.), Problemy współczesnej młodzieży w ujęciu nauk społecznych. Wyd. KUL Lublin, s. 149-157.
 
16.
Nouwen H.J.M. (1994), Od osamotnienia do samotności, tłum. J. Grzegorczyk. „W drodze” nr 4, s. 51-60.
 
17.
Olearczyk T. (2010), Pedagogia ciszy. Wyd. WAM, Kraków.
 
18.
Orzelska J. (2011), W stronę pedagogiki samotności. Inspiracje Thomasem Mertonem. Wyd. Adam Marszałek, Toruń.
 
19.
Pawłowska R., E. Jundziłł (2006), Pedagogika człowieka samotnego. Wyd. Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, Gdańsk.
 
20.
Styczeń T. (2001), (red.), Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Chrystus odwołuje się do „początku”, T. I, RW KUL, Lublin.
 
21.
Sztaba M. (2011a), Troska bł. Jana Pawła II o etyczno-moralne podstawy życia społecznego. TYNIEC Wyd. Benedyktynów, Kraków.
 
22.
Sztaba M.(2011b), Wychowanie społeczne dzieci i młodzieży w rodzinie. Refleksja w świetle nauczania Jana Pawła II, W: J. Jęczeń, M.Z. Stepulak (red), Wartość i dobro rodziny, Wyd. KUL, Lublin, s. 527-531.
 
23.
Sztaba M. (2011c), Źródła ekskluzji społecznej w nauczaniu społecznym Jana Pawła II i Benedykta XVI, W: S. Nazaruk, M. Nowak, E. Konovaluk (red.), Wykluczenie społeczne. czynniki ryzyka, profilaktyka, remedia. Wyd. PSWJPII, Biała Podlaska. s. 69-105.
 
24.
Torczyńska-Jarecka M. (2005), Samotność z wyboru jako alternatywny styl życia, W: U. Kusio (red.), Kulturowe Towarzystwo Naukowe, Lublin, s. 90-102.
 
25.
Vanier J. (2001), Odkryć nasze człowieczeństwo, tłum. K.P. Wierzchosławscy, Wyd. Znak, Kraków.
 
26.
Wałejko M. (2006), Jana Pawła II rekonstrukcja pierwotnego doświadczenia człowieczego samotności i jedności osobowej, „Roczniki Nauk Społecznych”, z. 2, TN KUL, Lublin, s. 27-42.
 
27.
Wałejko M.(2007), Samotność a osamotnienie – osobowe stany egzystencjalne człowieka. Analiza etyczno- metafizyczna, „Roczniki Nauk Społecznych”, z. 2, TN KUL, Lublin, s. 45-66.
 
28.
Wilk J. (1998), Miłość wychowawcza tajemnica skuteczności, W: Tenże (red.), Współczesny Współczesny wychowawca w stylu księdza Bosko, Wyd. Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjańskiego, Kraków, s. 123-143.
 
29.
Wojtyła K.(2001), Miłość i odpowiedzialność, TN KUL, Lublin.
 
30.
Wojtyła K. (2000), Osoba: podmiot i wspólnota, W: Tenże, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, wyd. 3, TN KUL, Lublin, s. 373-414.
 
31.
Wojtyła K. (1975), Rodzicielstwo a „communio personarum”, „Ateneum Kapłańskie”, nr 84 z.1, s. 17-31.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top