PL EN
INTEGRATION OF PERSONS WITH DISABILITY – POSSIBILITIES AND BARRIERS
 
 
More details
Hide details
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Publication date: 2019-07-24
 
 
Corresponding author
Beata Wołosiuk   

Beata Wołosiuk, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, e-mail: beata@wolosiuk.com
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2013;7(1):69-78
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Integration provides a worthy life for persons with disability. The presented article depicts the definition of integration that is a chance for normalization of life of disabled persons. The idea of integration of disabled persons has been shown. Also the conditions of process of integrative education have been presented taking into consideration the characteristic of a special pedagogue’s personality. While discussing the social integration, the significance of professional activity of disabled persons has been pointed out. Job plays not only an occupational but also a rehabilitating and psychological role. In the article the attention has also been paid to the barriers of disable persons’ participation in social life.
 
REFERENCES (19)
1.
Dykcik W. (2003), Problemy autonomii i integracji społecznej osób niepełnosprawnych w środowisku życia. W: W. Dykcik (red.), Pedagogika specjalna. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, s. 355-378.
 
2.
Flis R.(2005), Praca w klasie integracyjnej. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 
3.
Garbat M. (2007), Aktywność i aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych – czynniki, bariery i uwarunkowania. „Aktywizacja Zawodowa Osób Niepełnosprawnych”, 2-3 (10-11), s. 66-72.
 
4.
Gołubiew-Konieczna M. (2006), Rodzina i szkoła w edukacji ucznia niepełnosprawnego w systemie integracyjnym. W: Cz. Kossakowski, A. Krause, S. Przybyliński (red.), Dyskursy pedagogiki specjalnej. Pomiędzy teoria a praktyką. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn, s. 339-347.
 
5.
Hulek A. (red.), (1997), Pedagogika rewalidacyjna. PWN, Warszawa.
 
6.
Jan Paweł II (1987), Laborem Exercens. Tekst i komentarze. Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin.
 
7.
Kirenko J. (2004), Dylematy wsparcia społecznego osób z niepełnosprawnością. W: Z. Palak, Z. Bartkowicz (red.), Wsparcie społeczne w rehabilitacji i resocjalizacji. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 11-18.
 
8.
Kirenko J. (2006), Oblicza niepełnosprawności. Wydawnictwo Akademickie Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie, Lublin.
 
9.
Korzon A. (2006), Społeczeństwo wobec autonomii osób niesłyszących. W: Z. Palak (red.), Jakość życia niepełnosprawnych i nieprzystosowanych społecznie. Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 131-138.
 
10.
Maciarz A. (1999), Bariery społecznej integracji. W: A Maciarz (red.), Z teorii i badań społecznej integracji dzieci niepełnosprawnych. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków, s. 40-50.
 
11.
Majewski T.(2006), Praca zawodowa – ważny wyznacznik jakości życia osób niepełnosprawnych. W: Z. Palak (red.), Jakość życia osób niepełnosprawnych i nieprzystosowanych społecznie. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 51-55.
 
12.
Mihilewicz S. (2003), Postrzeganie integracji przez rodziców dzieci sprawnych i niepełnosprawnych. W: Z. Kazanowski, D. Osik- Chudowolska (red.), Integracja osób niepełnosprawnych w edukacji i interakcjach społecznych. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 333-340.
 
13.
Minczakiewicz E. M. (2004), Nauczyciel i jego rola w integracyjnym systemie kształcenia. W: G. Dryżałowska, H. Żuraw (red.), Integracja społeczna osób niepełnosprawnych. Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa, s. 225-240.
 
14.
Olszewska B. (2004), Integracja dzieci i młodzieży szansą na normalizację życia społecznego. W: G. Dryżałowska, H. Żuraw (red.), Integracja społeczna osób niepełnosprawnych. Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa, s. 107-115.
 
15.
Plutecka K. (2005), Obraz pedagoga specjalnego w aspekcie nowoczesnych paradygmatów pedeutologicznych. „Szkoła Specjalna”, 1, s. 113-119.
 
16.
Sowa J. (2003), Integracja osób niepełnosprawnych. W: T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa, s. 356-360.
 
17.
Szczepaniak R. (2007), Elementy pedagogiki specjalnej. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź.
 
18.
Wiącek G.(2008), Efektywna integracja szkolna. Systemowy model uwarunkowań powodzenia w kształceniu integracyjnym. Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin.
 
19.
Wołosiuk B. (2006), Problemy integracji dziecka niesłyszącego w środowisku wiejskim. W: J. Bergier, Z. Kubińska, (red.), Kultura i rekreacja ruchowa w integracji osób niepełnosprawnych. Wydawnictwo PWSZ w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska, s. 40-45.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top