PL EN
INTEGRACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ – MOŻLIWOŚCI I BARIERY
 
 
Więcej
Ukryj
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Data publikacji: 24-07-2019
 
 
Autor do korespondencji
Beata Wołosiuk   

Beata Wołosiuk, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, e-mail: beata@wolosiuk.com
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2013;7(1):69-78
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Integracja pozwala na godne życie osób z niepełnosprawnością. Prezentowany artykuł przedstawia pojęcie integracji, która jest szansa na normalizację życia osób z niepełnosprawnością. Ukazano ideę integracji osób z niepełnosprawnością. Przedstawiono uwarunkowania procesu edukacji integracyjnej z uwzględnieniem charakterystyki osobowości pedagoga specjalnego. Omawiając integrację społeczną wskazano na znaczenie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych. Praca pełni w tym przypadku rolę nie tylko zawodową, ale rewalidacyjną i psychologiczną. W artykule zwrócono uwagę na bariery uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym.
 
REFERENCJE (19)
1.
Dykcik W. (2003), Problemy autonomii i integracji społecznej osób niepełnosprawnych w środowisku życia. W: W. Dykcik (red.), Pedagogika specjalna. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, s. 355-378.
 
2.
Flis R.(2005), Praca w klasie integracyjnej. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 
3.
Garbat M. (2007), Aktywność i aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych – czynniki, bariery i uwarunkowania. „Aktywizacja Zawodowa Osób Niepełnosprawnych”, 2-3 (10-11), s. 66-72.
 
4.
Gołubiew-Konieczna M. (2006), Rodzina i szkoła w edukacji ucznia niepełnosprawnego w systemie integracyjnym. W: Cz. Kossakowski, A. Krause, S. Przybyliński (red.), Dyskursy pedagogiki specjalnej. Pomiędzy teoria a praktyką. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn, s. 339-347.
 
5.
Hulek A. (red.), (1997), Pedagogika rewalidacyjna. PWN, Warszawa.
 
6.
Jan Paweł II (1987), Laborem Exercens. Tekst i komentarze. Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin.
 
7.
Kirenko J. (2004), Dylematy wsparcia społecznego osób z niepełnosprawnością. W: Z. Palak, Z. Bartkowicz (red.), Wsparcie społeczne w rehabilitacji i resocjalizacji. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 11-18.
 
8.
Kirenko J. (2006), Oblicza niepełnosprawności. Wydawnictwo Akademickie Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie, Lublin.
 
9.
Korzon A. (2006), Społeczeństwo wobec autonomii osób niesłyszących. W: Z. Palak (red.), Jakość życia niepełnosprawnych i nieprzystosowanych społecznie. Wydawnictwo UMCS, Lublin, s. 131-138.
 
10.
Maciarz A. (1999), Bariery społecznej integracji. W: A Maciarz (red.), Z teorii i badań społecznej integracji dzieci niepełnosprawnych. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków, s. 40-50.
 
11.
Majewski T.(2006), Praca zawodowa – ważny wyznacznik jakości życia osób niepełnosprawnych. W: Z. Palak (red.), Jakość życia osób niepełnosprawnych i nieprzystosowanych społecznie. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 51-55.
 
12.
Mihilewicz S. (2003), Postrzeganie integracji przez rodziców dzieci sprawnych i niepełnosprawnych. W: Z. Kazanowski, D. Osik- Chudowolska (red.), Integracja osób niepełnosprawnych w edukacji i interakcjach społecznych. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 333-340.
 
13.
Minczakiewicz E. M. (2004), Nauczyciel i jego rola w integracyjnym systemie kształcenia. W: G. Dryżałowska, H. Żuraw (red.), Integracja społeczna osób niepełnosprawnych. Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa, s. 225-240.
 
14.
Olszewska B. (2004), Integracja dzieci i młodzieży szansą na normalizację życia społecznego. W: G. Dryżałowska, H. Żuraw (red.), Integracja społeczna osób niepełnosprawnych. Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa, s. 107-115.
 
15.
Plutecka K. (2005), Obraz pedagoga specjalnego w aspekcie nowoczesnych paradygmatów pedeutologicznych. „Szkoła Specjalna”, 1, s. 113-119.
 
16.
Sowa J. (2003), Integracja osób niepełnosprawnych. W: T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa, s. 356-360.
 
17.
Szczepaniak R. (2007), Elementy pedagogiki specjalnej. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź.
 
18.
Wiącek G.(2008), Efektywna integracja szkolna. Systemowy model uwarunkowań powodzenia w kształceniu integracyjnym. Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin.
 
19.
Wołosiuk B. (2006), Problemy integracji dziecka niesłyszącego w środowisku wiejskim. W: J. Bergier, Z. Kubińska, (red.), Kultura i rekreacja ruchowa w integracji osób niepełnosprawnych. Wydawnictwo PWSZ w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska, s. 40-45.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top