PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
Rola nauczyciela wychowania fizycznego w kształtowaniu postaw osób z niepełnosprawnością wobec aktywności fizycznej
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Fizjoterapii, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Polska
 
 
Data nadesłania: 20-01-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 15-07-2021
 
 
Data akceptacji: 16-07-2021
 
 
Data publikacji: 12-01-2022
 
 
Autor do korespondencji
Dominika Wysokińska   

Zakład Fizjoterapii, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Sidorska 95/97, 21-500, Biała Podlaska, Polska
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2021;15(3):131-140
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Streszczenie: Celem badań była retrospektywna ocena roli nauczyciela wychowania fizycznego przez osoby dorosłe o różnym poziomie sprawności w kontekście aktualnego poziomu ich aktywności ruchowej. Materiał i metody: Badanie przeprowadzono w województwie lubelskim w losowo wybranych ośrodkach rekreacji ruchowej i publicznych zakładach opieki zdrowotnej. Wzięły w nim udział z dwie grupy osób: A – z trwałą niepełnosprawnością ruchową; B - systematycznie uprawiający rekreację fizyczną (łącznie 109 respondentów). W badaniu wykorzystano: Międzynarodowy Kwestionariusz Aktywności Fizycznej (IPAQ) - w wersji krótkiej, Skalę Złożonych Czynności Dnia Codziennego (IADL) oraz kwestionariusz ankiety. Wyniki: Połowa respondentów z niepełnosprawnością trwałą negatywnie oceniła swoje relacje z nauczycielem wychowania fizycznego w trakcie zajęć. Powodem niskiej oceny tych interakcji było poczucie braku poświęcanej uwagi i zainteresowania uczniem z niepełnosprawnością ze strony nauczyciela wychowania fizycznego. Wnioski: Postawa nauczyciela wychowania fizycznego i jego zaangażowanie w proces edukacji ucznia w kulturze fizycznej, jest jednym z czynników determinujących poziom jego aktywności ruchowej w życiu dorosłym.
 
REFERENCJE (30)
1.
Bartusiak I., Nowak A., Drzewiecka I. (2010). Sytuacja dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością na zajęciach wychowania fizycznego. Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 30, 218-230.
 
2.
Bąbka J. (2015). Edukacja osób z niepełnosprawnością w systemie niesegregacyjnym – wykluczające czy dopełniające się formy kształcenia. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (11), 9-34.
 
3.
Bednarz, E. (2015). Edukacja włączająca szansą dla rozwoju uczniów sprawnych i z niepełnosprawnością. Studia z teorii wychowania, 6(4 (13)), 81-96.
 
4.
Blinde E.M., McCallister S.G. (1998). Listening to the voices of students with physical disabilities. Journal of Physical Education, Recreation & Dance, 69, 64–68.
 
5.
Derbich, J. (2016). Aktywność ruchowa dla zdrowia w każdym wieku. Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku, 1.
 
6.
Grabowski H. (2004). Uwagi krytyczne o wychowaniu fizycznym i kształceniu nauczycieli. Impuls.
 
7.
Iwaniak D. (2015). Wpływ nauczyciela wychowania fizycznego na motywację uczniów do aktywności fizycznej. Społeczeństwo. Edukacja. Język, 3, 53-66.
 
8.
Jardzioch A. B. (2017). Edukacja włączająca w Polsce. Polska Myśl Pedagogiczna, 3(3), 193-205.
 
9.
Kawecki L., Rutkowska E. (2009). Profil zawodowy nauczyciela wychowania fizycznego w szkole wyższej. Rocznik Naukowy, Gdańsk: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.
 
10.
Kosiba G., Madejski E. (2014). Postawy nauczycieli wobec swej roli zawodowej w świetle wybranych koncepcji teoretycznych. Forum Oświatowe, 26, 2 (52), 101-112).
 
11.
Kwilecki K. (2011). Rozważania o czasie wolnym, wybrane zagadnienia. Katowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa.
 
12.
Laurisch H. (1993). Sport a integracja osób niepełnosprawnych. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, 4, 133-136.
 
13.
Leek J. (2011). Rozwój szkolnictwa, kultury fizycznej i sportu w Wielkiej Brytanii. W: A. Kaźmierczak, J. E. Kowalska, A. Maszorek- Szymala (red.), Paradygmaty współczesnej kultury fizycznej i zdrowotnej (s.189-203). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
14.
Madejski E. (2013). Wybrane zagadnienia współczesnej metodyki wychowania fizycznego. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 
15.
Madejski E., Kosiba G., Jaworski J. (2013). Opinions of Primary Schoolchildren on Physical Education Classes. Theory and Practice of Physical Culture, (6), 8-8.
 
16.
Małolepszy E. (2005). Polityka władz II Rzeczypospolitej wobec wychowania fizycznego i sportu na wsi. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna, 6, 57-65.
 
17.
Muszyński H. (1976). Zarys teorii wychowania. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 
18.
Nowak, A. (2010). Dyskryminacja osób niepełnosprawnych. Polityka Społeczna, (10), 12-16.
 
19.
Pańczyk, J. (2005). Normalizacja życia osób upośledzonych i niesprawnych wyzwaniem XXI wieku. W: Cz. Kosakowski, A. Krause (red.), Normalizacja środowisk życia osób niepełnosprawnych (s. 20-26). Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 
20.
Pawłucki, A. (1996). Pedagogika wartości ciała. Warszawa: Wydawnictwo Uczelniane AWF.
 
21.
Siwiński W. (2000). Pedagogika kultury fizycznej w zarysie. Poznań: Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu.
 
22.
Strapczuk M. (2007). Definiowanie niepełnosprawności przez studentów wychowania fizycznego. Praca magisterska. Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie – Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska.
 
23.
Szczepański S. (2013). The physical education teacher in self and peer assessment. Journal of Physical Education & Health-Social Perspective, 2(3), 13-29.
 
24.
Wilk K., Kolecki J., Eider J. (2006). Nauczyciele wychowania fizycznego w publicznych szczecińskich szkołach podstawowych. Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Kultury Fizycznej. Uniwersytet Szczeciński, 23(444), 29-37.
 
25.
Wolny B. (2010). A physical education teacher as a part of school health education. Human Movement, 11(1), 81-88.
 
26.
Woynarowska B., Wojciechowska A. (1993). Aktywność fizyczna dzieci i młodzieży. Kwalifikacja lekarska do wychowania fizycznego w szkole. Warszawa: Instytut Matki i Dziecka.
 
27.
Wysokińska D. (2012), Szkolne wychowanie fizyczne w opinii dzieci z trwałą niepełnosprawnością. W: M. Bilska, R. Golanko (red.). Aktywność ruchowa dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (s. 207-222). Biała Podlaska: Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej.
 
28.
Zacharuk T. (2008). Wprowadzenie do edukacji inkluzyjnej. Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej.
 
29.
Zamkowska A. (2011). Bariery i uwarunkowania edukacji włączającej. W: Z. Gajdzica (red.), Uczeń z niepełnosprawnością w szkole ogólnodostępnej (24-34). Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza „Humanitas”.
 
30.
Zuchora K. (2009). Nauczyciel i wartości: z filozofii kultury fizycznej i pedagogiki sportu. Warszawa: Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top