PL EN
ORIGINAL ARTICLE
The role of physical education teacher in shaping people's attitudes with disabilities towards physical activity
 
More details
Hide details
1
Zakład Fizjoterapii, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Polska
 
 
Submission date: 2021-01-20
 
 
Final revision date: 2021-07-15
 
 
Acceptance date: 2021-07-16
 
 
Publication date: 2022-01-12
 
 
Corresponding author
Dominika Wysokińska   

Zakład Fizjoterapii, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Sidorska 95/97, 21-500, Biała Podlaska, Polska
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2021;15(3):131-140
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Abstract: The study aimed to present retrospective assessment of the role of physical education teacher by adults with different levels of fitness in their current level of physical activity. Material and methods: The study was conducted in the Lubelskie country in randomly selected recreation centers and public health care facilities. Two groups of people took part in the study: A - with permanent physical disability and B - systematically practicing physical recreation (total of 109 respondents). The study used: International Physical Activity Questionnaires (IPAQ) - in a short version, The Lawton Instrumental Activities of Daily Living (IADL) Scale and a survey questionnaire. Results: Half of the respondents with permanent disability negatively assessed their relations with the PE teacher. The reason for that result was a sense of lack of attention and low interest of a PE teacher. Conclusions: The role of the PE teacher is important when shaping the level of student’s physical activity.
 
REFERENCES (30)
1.
Bartusiak I., Nowak A., Drzewiecka I. (2010). Sytuacja dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością na zajęciach wychowania fizycznego. Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 30, 218-230.
 
2.
Bąbka J. (2015). Edukacja osób z niepełnosprawnością w systemie niesegregacyjnym – wykluczające czy dopełniające się formy kształcenia. Interdyscyplinarne Konteksty Pedagogiki Specjalnej, (11), 9-34.
 
3.
Bednarz, E. (2015). Edukacja włączająca szansą dla rozwoju uczniów sprawnych i z niepełnosprawnością. Studia z teorii wychowania, 6(4 (13)), 81-96.
 
4.
Blinde E.M., McCallister S.G. (1998). Listening to the voices of students with physical disabilities. Journal of Physical Education, Recreation & Dance, 69, 64–68.
 
5.
Derbich, J. (2016). Aktywność ruchowa dla zdrowia w każdym wieku. Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku, 1.
 
6.
Grabowski H. (2004). Uwagi krytyczne o wychowaniu fizycznym i kształceniu nauczycieli. Impuls.
 
7.
Iwaniak D. (2015). Wpływ nauczyciela wychowania fizycznego na motywację uczniów do aktywności fizycznej. Społeczeństwo. Edukacja. Język, 3, 53-66.
 
8.
Jardzioch A. B. (2017). Edukacja włączająca w Polsce. Polska Myśl Pedagogiczna, 3(3), 193-205.
 
9.
Kawecki L., Rutkowska E. (2009). Profil zawodowy nauczyciela wychowania fizycznego w szkole wyższej. Rocznik Naukowy, Gdańsk: Wydawnictwo Uczelniane Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.
 
10.
Kosiba G., Madejski E. (2014). Postawy nauczycieli wobec swej roli zawodowej w świetle wybranych koncepcji teoretycznych. Forum Oświatowe, 26, 2 (52), 101-112).
 
11.
Kwilecki K. (2011). Rozważania o czasie wolnym, wybrane zagadnienia. Katowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa.
 
12.
Laurisch H. (1993). Sport a integracja osób niepełnosprawnych. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, 4, 133-136.
 
13.
Leek J. (2011). Rozwój szkolnictwa, kultury fizycznej i sportu w Wielkiej Brytanii. W: A. Kaźmierczak, J. E. Kowalska, A. Maszorek- Szymala (red.), Paradygmaty współczesnej kultury fizycznej i zdrowotnej (s.189-203). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
14.
Madejski E. (2013). Wybrane zagadnienia współczesnej metodyki wychowania fizycznego. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 
15.
Madejski E., Kosiba G., Jaworski J. (2013). Opinions of Primary Schoolchildren on Physical Education Classes. Theory and Practice of Physical Culture, (6), 8-8.
 
16.
Małolepszy E. (2005). Polityka władz II Rzeczypospolitej wobec wychowania fizycznego i sportu na wsi. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna, 6, 57-65.
 
17.
Muszyński H. (1976). Zarys teorii wychowania. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 
18.
Nowak, A. (2010). Dyskryminacja osób niepełnosprawnych. Polityka Społeczna, (10), 12-16.
 
19.
Pańczyk, J. (2005). Normalizacja życia osób upośledzonych i niesprawnych wyzwaniem XXI wieku. W: Cz. Kosakowski, A. Krause (red.), Normalizacja środowisk życia osób niepełnosprawnych (s. 20-26). Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 
20.
Pawłucki, A. (1996). Pedagogika wartości ciała. Warszawa: Wydawnictwo Uczelniane AWF.
 
21.
Siwiński W. (2000). Pedagogika kultury fizycznej w zarysie. Poznań: Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu.
 
22.
Strapczuk M. (2007). Definiowanie niepełnosprawności przez studentów wychowania fizycznego. Praca magisterska. Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie – Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska.
 
23.
Szczepański S. (2013). The physical education teacher in self and peer assessment. Journal of Physical Education & Health-Social Perspective, 2(3), 13-29.
 
24.
Wilk K., Kolecki J., Eider J. (2006). Nauczyciele wychowania fizycznego w publicznych szczecińskich szkołach podstawowych. Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Kultury Fizycznej. Uniwersytet Szczeciński, 23(444), 29-37.
 
25.
Wolny B. (2010). A physical education teacher as a part of school health education. Human Movement, 11(1), 81-88.
 
26.
Woynarowska B., Wojciechowska A. (1993). Aktywność fizyczna dzieci i młodzieży. Kwalifikacja lekarska do wychowania fizycznego w szkole. Warszawa: Instytut Matki i Dziecka.
 
27.
Wysokińska D. (2012), Szkolne wychowanie fizyczne w opinii dzieci z trwałą niepełnosprawnością. W: M. Bilska, R. Golanko (red.). Aktywność ruchowa dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (s. 207-222). Biała Podlaska: Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej.
 
28.
Zacharuk T. (2008). Wprowadzenie do edukacji inkluzyjnej. Siedlce: Wydawnictwo Akademii Podlaskiej.
 
29.
Zamkowska A. (2011). Bariery i uwarunkowania edukacji włączającej. W: Z. Gajdzica (red.), Uczeń z niepełnosprawnością w szkole ogólnodostępnej (24-34). Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza „Humanitas”.
 
30.
Zuchora K. (2009). Nauczyciel i wartości: z filozofii kultury fizycznej i pedagogiki sportu. Warszawa: Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top