PL EN
ORIGINAL ARTICLE
The social aspect of health among the addicted
 
More details
Hide details
1
Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski, Polska
 
 
Submission date: 2020-04-08
 
 
Final revision date: 2021-07-22
 
 
Acceptance date: 2021-07-26
 
 
Publication date: 2022-01-12
 
 
Corresponding author
Julia Dziukiewicz   

Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski, Grażyńskiego 53, 40-126, Katowice, Polska
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2021;15(3):110-130
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Abstract: The objective of this paper was to conduct an assessment of the social health of the addicted. It was measured through their range and type of social activity, subjective perception of the support as well as the quality of professional life and interpersonal relationships. Material and methods: The study group consisted of people addicted to psychoactive substances and certain behaviors. In total, 237 people who were patients of addiction centers were examined. The study was based on a questionnaire prepared by the researcher. Results: The research shows that compulsive behaviors are the reason for decreased social activity and failure in performing given roles and tasks. Addiction also lead to abnormalities in social contacts and decreased quality and efficiency of work. Conclusions: The conducted theoretical and empirical analyses demonstrate that all kinds of addictions, both in case of substances as well as behaviors, apart from psychophysical problems also generate major detriment of social nature.
 
REFERENCES (32)
1.
Bielewicz, A. (1986). Problemy alkoholowe w stosunkach międzyludzkich. W: I. Wald (red.), Alkohol oraz związane z nim problemy społeczne i zdrowotne (s. 142–149). Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 
2.
Bulska J. (2017). Znaczenie systemów społecznych wspierających zdrowie i samopoczucie współczesnego człowieka. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, 112, 61–70.
 
3.
Bulska J. (2018). Przyjaźń jako wartość w relacjach społecznych i kształtowaniu samopoczucia człowieka. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, 123, 51–59.
 
4.
Chlebio-Abed, D. (2010). Pierwotna profilaktyka uzależnienia od alkoholu. Przegląd wybranych strategii i programów. Katowice: Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”.
 
5.
Chmielewska, A. (2020). Trudności i perspektywy zmiany wśród osób uzależnionych od narkotyków przed i po leczeniu odwykowym. Praca Socjalna, 3(35), 24–41.
 
6.
Cierpiałkowska, L. (2010). Efekty krótkotrwałego i długotrwałego działania alkoholu na organizm człowieka. W: L. Cierpiałkowska, M. Ziarko (red.), Psychologia uzależnień – alkoholizm (s. 19–59). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.
 
7.
Dziukiewicz J. (2018). Wychodzenie z uzależnienia. W poszukiwaniu czynników determinujących powrót do zdrowia. Chowanna, 2, 177–199.
 
8.
Dziukiewicz, J. (2017). Alkoholizm i nadużywanie alkoholu: powszechny problem społeczny i zdrowotny XXI wieku. W: K. Pujer (red.), Problemy nauk społecznych, humanistycznych, ekonomicznych: konteksty i wyzwania (s. 17–26). Wrocław: Exante.
 
9.
Glińska, J., Zasada, J., Brosowska, B., Lewandowska, M. (2010). Czynniki demograficzne a formy otrzymanego wsparcia u osób uzależnionych od alkoholu. Problemy Pielęgniarstwa, 18 (3), 279–284.
 
10.
Juszczyk, S. (2005). Badania ilościowe w naukach społecznych. Szkice metodologiczne. Katowice: Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania.
 
11.
Klingemann, J., Moskalewicz, J. (2017). Potrzeby pacjentów polskiego systemu leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych od narkotyków. Perspektywa pacjentów oraz terapeutów. Alkoholizm i Narkomania, 30 (4), 249–278.
 
12.
Kirenko, J., Byra, S. (2011). Zasoby osobiste w chorobach psychosomatycznych. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 
13.
Kowal, R. (2010). Doradca zawodowy, pracownik socjalny, wolontariusz – realizatorzy zadań pracy socjalnej. W: M. Czechowska-Bieluga, A. Kanios, L. Adamowska (red.), Nowe przestrzenie działania w pracy socjalnej w wymiarze etyczno-prakseologicznym (s. 139–145). Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 
14.
Lindenmeyer, J. (2007). Ile możesz wypić? O nałogach i ich leczeniu. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
15.
Maszke, A. (2008). Metody i techniki badań pedagogicznych. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 
16.
Morawski, J. (1986). Problemy związane z alkoholem w miejscu pracy. W: I. Wald (red.), Alkohol oraz związane z nim problemy społeczne i zdrowotne (s. 130–141). Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 
17.
Niewiadomska, I., Brzezińska, M., Lelonek, B. (2005). Hazard. Lublin: Wydawnictwo Gaudium.
 
18.
Niewiadomska, I., Chwaszcz, J, Kołodziej, B., Śpila, B. (2005). Seks. Lublin: Wydawnictwo Gaudium.
 
19.
Niewiadomska, I., Sikorska-Głodowicz, M. (2004). Alkohol. Lublin: Wydawnictwo Gaudium.
 
20.
Niewiadomska, I., Stanisławczyk, P. (2004). Narkotyki. Lublin: Wydawnictwo Gaudium.
 
21.
Poprawa R. (2001). Zasoby osobiste w radzeniu sobie ze stresem. W: G. Dolińska-Zygmunt (red.), Podstawy psychologii zdrowia (s. 103-141). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
22.
Rostowska, T. (2009). Małżeństwo, rodzina, praca a jakość życia. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 
23.
Ryszkowski, A., Wojciechowska, A., Kopański, Z., Brukwicka, I., Lishchynskyy, Y., Mazurek, M. (2015). Funkcjonowanie w społeczeństwie osób uzależnionych od alkoholu. Journalof Clinical Healthcare, 1, 7-13.
 
24.
Sęk, H., Cieślak, R. (2012). Wsparcie społeczne – sposoby definiowania, rodzaje i źródła wsparcia, wybrane koncepcje teoretyczne. W: H. Sęk, R. Cieślak (red.), Wsparcie społeczne, stres i zdrowie (s. 18–21). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
25.
Słowik-Gabryelska, A. (2006). Patologie społeczne. Alkoholizm, narkomania, nikotynizm. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 
26.
Syrek, E. (2000). Zdrowie w aspekcie pedagogiki społecznej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 
27.
Tobiasz-Adamczyk, B. (2000). Wybrane elementy socjologii zdrowia i choroby. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
28.
Ukalisz, A. (2013). Sposoby radzenia sobie ze stresem i wsparcie społeczne u osób z problemem alkoholowym.Resocjalizacja Polska, 5, 241-253.
 
29.
Wiatrowski, Z. (2008). Dorastanie, dorosłość i starość człowieka w kontekście działalności i kariery zawodowej. Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB.
 
30.
Wiśniewsa, D. (2017). Sukces w wymiarze jednostkowym i jako efekt współpracy z innymi, czyli o potrzebie wsparcia społecznego. W: W. Żłobicki, M. Humeniuk, I. Paszenda (red.), Sukces jako zjawisko edukacyjne, tom. I (s. 286-297). Wrocław: Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
31.
Włodarczyk, E. (2018). Społeczne konsekwencje problemu alkoholowego w Polsce. Pedagogika Społeczna, 2 (68), 241-258.
 
32.
Zajęcka, B. (2015). Readaptacja społeczna osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych po zakończonym leczeniu stacjonarnym. Prace Naukowe Akademi i im. Jana Długosza w Częstochowie, 24, 387-399.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top