PL EN
SYTUACJA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ NARZĄDU WZROKU NA RYNKU PRACY W OKRĘGU PODLASKIM POLSKIEGO ZWIĄZKU NIEWIDOMYCH
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet w Białymstoku
 
 
Data publikacji: 25-07-2019
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2012;6(1):43-63
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Aktywność zawodowa jest istotnym aspektem życia człowieka. Praca zapewnia niezależność materialną i osobistą, daje poczucie satysfakcji oraz samorealizacji. Szczególnego znaczenia nabiera ona w przypadku osób niepełnosprawnych, których możliwości zatrudnienia ograniczają dysfunkcje. Niniejsze opracowanie zawiera analizę sytuacji osób niewidomych i słabowidzących na rynku pracy w województwie podlaskim. Artykuł zawiera informacje dotyczące liczby pracujących członków Polskiego Związku Niewidomych Okręg Podlaski, wykonywanych zawodów oraz resortów, w jakich pracują osoby z dysfunkcją narządu wzroku. Ważna z tytułu podejmowanej problematyki wydaje się również edukacja, szkolenia i możliwości przekwalifikowywania tychże osób.
 
REFERENCJE (18)
1.
Gajda M. (2006), Jest tyle nowych dróg…, „Integracja” Dodatek „Praca”, nr 1, s. 6 – 7.
 
2.
Giermanowska E. (2007), Preferencje zawodowe młodzieży niepełnosprawnej a zatrudnienie. W: J. Śliwak (red.), Psychospołeczne problemy zatrudnienia osób niepełnosprawnych, Wydawnictwo Norbertinum, Lublin.
 
3.
Hulek A. (1969), Teoria i praktyka rehabilitacji inwalidów. Wydawnictwo PZWL, Warszawa.
 
4.
Kasprzak E. (1999), Poczucie jakości życia bezrobotnych osób niepełnosprawnych. W: B. Aouil (red.), Człowiek niepełnosprawny: zagrożenia i szanse rozwoju, Wydawnictwo Uczelniane WSP, Bydgoszcz.
 
5.
Kirenko J., Sarzyńska E. (2010), Bezrobocie, niepełnosprawność, potrzeby. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 
6.
Larkowa H. (1987), Człowiek niepełnosprawny – problemy psychologiczne. Wydawnictwo PZWL, Warszawa.
 
7.
Majewski T. (2006), Praca zawodowa – ważny wyznacznik jakości życia osób niepełnosprawnych (polityka Unii Europejskiej wobec zatrudnienia osób niepełnosprawnych). W: Z. Palak (red.), Jakość życia osób niepełnosprawnych i nieprzystosowanych społecznie. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006.
 
8.
Majewski T. (1995), Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych. Wydawnictwo CB – R – RON, Warszawa.
 
9.
Majewski T., Szczepankowska B. (1998), Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych. W: A. Ostrowska, B. Szczepankowska (red.), Problemy niepełnosprawności w poradnictwie zawodowym. „Zeszyty Informacyjno – Metodyczne Doradcy Zawodowego”, nr 10, Warszawa.
 
10.
Migas A. (2006), Współczesne problemy rehabilitacji i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. W: H. Ochonczenko, M. A. Paszkowicz (red.), Potrzeby osób niepełnosprawnych w warunkach globalnych przemian społeczno – gospodarczych, T. II, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 
11.
Piasecki M. (2008), Status prawny osoby niepełnosprawnej jako pracownika w aktach prawnych Unii Europejskiej. W: M. Piasecki, J. Śliwak (red.), Wybrane zagadnienia z aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Wydawnictwo Norbertinum, Lublin 2008.
 
12.
Sękowska Z. (1998), Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej. Wydawnictwo WSPS, Warszawa.
 
13.
Sękowska Z., Sękowski T. (1991), Rehabilitacja zawodowa inwalidów wzroku w Polsce, Lublin.
 
14.
Sękowski T. (2001), Psychologiczne aspekty rehabilitacji zawodowej osób niewidomych zatrudnionych w warunkach pełnej i częściowej integracji. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej, Lublin.
 
15.
Skalski Z. (1975), Niewidomy przed wyborem pracy. PWN, Warszawa.
 
16.
Sołtysiak T., Imbierowski Z. (1999), Młodzież słabo widząca o przyszłych rolach społecznych (doniesienie z badań). W: J. Pilecki, M. Kozłowski (red.), Rehabilitacja oraz edukacja dzieci i młodzieży z dysfunkcjami narządu wzroku. Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków.
 
17.
Witkowski T. (1993), Rozumieć problemy osób niepełnosprawnych. Wydawnictwo MDBO, Warszawa.
 
18.
Wojtasiak E. (2006), Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych – wyzwania współczesności. W: H. Ochonczenko, M. A., Paszkowicz (red.), Potrzeby osób niepełnosprawnych w warunkach globalnych przemian społeczno – gospodarczych. T. II, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top