PL EN
THE SITUATION OF PEOPLE WITH VISUAL DYSFUNCTION ON THE LABOUR MARKET IN THE PODLASKI DISTRICT OF THE POLISH ASSOCIATION OF THE BLIND
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet w Białymstoku
 
 
Publication date: 2019-07-25
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2012;6(1):43-63
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Vocational activity is a substantial part of a person’s life. Having a job brings material and personal independence, and provides the sense of satisfaction and self-realisation. It has a special meaning for disabled people, whose employment options are reduced by dysfunctions. This study analyses the situation of blind and visually-impaired people on the labour market in the Podlaskie Voivodeship. This article contains information on the number of working members of the Polish Association of the Blind, Podlaski District, professions practised, and departments which employ people with visual dysfunction. Education, training and opportunities to retrain those people, in relation to the subject matter addressed in this study, are also important issues.
 
REFERENCES (18)
1.
Gajda M. (2006), Jest tyle nowych dróg…, „Integracja” Dodatek „Praca”, nr 1, s. 6 – 7.
 
2.
Giermanowska E. (2007), Preferencje zawodowe młodzieży niepełnosprawnej a zatrudnienie. W: J. Śliwak (red.), Psychospołeczne problemy zatrudnienia osób niepełnosprawnych, Wydawnictwo Norbertinum, Lublin.
 
3.
Hulek A. (1969), Teoria i praktyka rehabilitacji inwalidów. Wydawnictwo PZWL, Warszawa.
 
4.
Kasprzak E. (1999), Poczucie jakości życia bezrobotnych osób niepełnosprawnych. W: B. Aouil (red.), Człowiek niepełnosprawny: zagrożenia i szanse rozwoju, Wydawnictwo Uczelniane WSP, Bydgoszcz.
 
5.
Kirenko J., Sarzyńska E. (2010), Bezrobocie, niepełnosprawność, potrzeby. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 
6.
Larkowa H. (1987), Człowiek niepełnosprawny – problemy psychologiczne. Wydawnictwo PZWL, Warszawa.
 
7.
Majewski T. (2006), Praca zawodowa – ważny wyznacznik jakości życia osób niepełnosprawnych (polityka Unii Europejskiej wobec zatrudnienia osób niepełnosprawnych). W: Z. Palak (red.), Jakość życia osób niepełnosprawnych i nieprzystosowanych społecznie. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006.
 
8.
Majewski T. (1995), Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych. Wydawnictwo CB – R – RON, Warszawa.
 
9.
Majewski T., Szczepankowska B. (1998), Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych. W: A. Ostrowska, B. Szczepankowska (red.), Problemy niepełnosprawności w poradnictwie zawodowym. „Zeszyty Informacyjno – Metodyczne Doradcy Zawodowego”, nr 10, Warszawa.
 
10.
Migas A. (2006), Współczesne problemy rehabilitacji i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. W: H. Ochonczenko, M. A. Paszkowicz (red.), Potrzeby osób niepełnosprawnych w warunkach globalnych przemian społeczno – gospodarczych, T. II, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 
11.
Piasecki M. (2008), Status prawny osoby niepełnosprawnej jako pracownika w aktach prawnych Unii Europejskiej. W: M. Piasecki, J. Śliwak (red.), Wybrane zagadnienia z aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Wydawnictwo Norbertinum, Lublin 2008.
 
12.
Sękowska Z. (1998), Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej. Wydawnictwo WSPS, Warszawa.
 
13.
Sękowska Z., Sękowski T. (1991), Rehabilitacja zawodowa inwalidów wzroku w Polsce, Lublin.
 
14.
Sękowski T. (2001), Psychologiczne aspekty rehabilitacji zawodowej osób niewidomych zatrudnionych w warunkach pełnej i częściowej integracji. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej, Lublin.
 
15.
Skalski Z. (1975), Niewidomy przed wyborem pracy. PWN, Warszawa.
 
16.
Sołtysiak T., Imbierowski Z. (1999), Młodzież słabo widząca o przyszłych rolach społecznych (doniesienie z badań). W: J. Pilecki, M. Kozłowski (red.), Rehabilitacja oraz edukacja dzieci i młodzieży z dysfunkcjami narządu wzroku. Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków.
 
17.
Witkowski T. (1993), Rozumieć problemy osób niepełnosprawnych. Wydawnictwo MDBO, Warszawa.
 
18.
Wojtasiak E. (2006), Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych – wyzwania współczesności. W: H. Ochonczenko, M. A., Paszkowicz (red.), Potrzeby osób niepełnosprawnych w warunkach globalnych przemian społeczno – gospodarczych. T. II, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top