PL EN
ORIGINAL ARTICLE
PERSPECTIVES OF CROSS-BORDER SECURITY OF POLAND
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 
 
Publication date: 2019-07-23
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2015;9(2):28-33
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim of this paper is to deϐine the cross-border security and to attempt the delineation of a new direction for its development, as well as to show the important issues relating to the functioning of the state border protection and make suggestions for their solution. The research material is literature related to the wider security, as well as the Border Guard statistics. The test method is the analysis of text and statistics. The results of the research focused on the presentation of the discrepancies and differences between the theoretical assumptions and the actual state of the Polish cross-border security. The conclusions of the included studies allow us to conclude that the long-term improvement ,,Assumptions Border Guard operation concept for 2009-2015” signiϐicantly affect the process of strengthening Polish cross-border security.
 
REFERENCES (23)
1.
Adamczyk M. (2009), Perspektywy służb granicznych, a rozwój strategii w Shengen, W: Zdanowicz M. (red.), Polska w Shengen. Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Temida 2, Białystok.
 
2.
Balawajder G. (2013), Granica państwa jako kategoria wielowymiarowa. Pogranicze. Polish Borderlands Studies. Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego, tom 1, nr 1, s. 44-56.
 
3.
Cieślewicz J. (2008), Podstawy prawne kontroli granicznej po przystąpieniu Polski do Układu Shengen W: Radzikowska-Kryśczak B. Sadownik A. (red.), Polska w streϔie Shengen. Reϔleksje po pierwszym roku członkostwa. Warszawa, s.58-63.
 
4.
Dybczyński A. (2013), Geopolityka, Poltext, Warszawa.
 
5.
Furdala A., Wysoczański W. (2006), Migracje: dzieje, typologia, deϔinicje. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 
6.
Kaczmarczyk P. (2002), Migracje o charakterze cyrkulacyjnym, a inne formy mobilności terytorialnej w świetle doświadczeń badawczych. Instytut Studiów Społecznych UW, Warszawa.
 
7.
Kunikowski J., Turek A. (2008), Bezpieczeństwo i dyplomacja - słownik terminów. Pedagogium Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej, Warszawa.
 
8.
Łomanowski A., Musiałowicz B. (2006), Raport: Kierunki Rosyjskiej polityki zagranicznej. Bezpieczeństwo Narodowe, www.bbn.gov.pl (dostęp: 07.06.2014).
 
9.
Magierek D. (2012), Rola Straży Granicznej w zapewnieniu bezpieczeństwa Polski (1990-2004). Adam Marszałek, Toruń.
 
10.
Maksimczuk A., Sidorowicz L. (2008). Graniczna obsługa ruchu osobowego i towarowego w Unii Europejskiej. Almamer Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa.
 
11.
Moraczewska A. (2005), Granice międzypaństwowe w różnych paradygmatach naukowych, W: Porządek międzynarodowy u progu XXI wieku. Kuźniar R. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa s. 657-664.
 
12.
Moraczewska A. (2008), Transformacja funkcji granic Polski. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 
13.
Paśnik J. (2003), Straż Graniczna. Prawne podstawy działania i uprawnień. Wydawnictwo Kodeks, Warszawa.
 
14.
Stańczyk J. (1996), Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa.
 
15.
Strategia działania służby celnej w zakresie zwalczania przemytu i nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi na lata 2012-2015, http://www.mf.gov.pl/documents... (dostęp: 07.06.2014).
 
16.
Truchan J. (2014), Jednostki specjalne Policji i Straży Granicznej w ochronie wschodniej granicy Polski, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Szczytno.
 
17.
Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej Dz. U. 1990 nr 78 poz. 462.
 
18.
Ustawa z dnia 12 października 1990r. o ochronie granicy państwowej Dz.U.2009.12.67.
 
19.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej Dz. U. 2009 nr 168 poz. 1323.
 
20.
Wawrzusiszyn A. (2012), Wybrane problemy transgranicznego bezpieczeństwa Polski. Diϐin, Warszawa.
 
21.
Wiśniewski B. Piątek Z. (2006), Współczesny wymiar funkcjonowania Straży Granicznej, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa.
 
22.
Założenia wieloletniej koncepcji funkcjonowania Straży Granicznej na lata 2009-2015 (2009), intranet wewnętrzny Straży Granicznej, (dostęp: 07.06.2014).
 
23.
Zespół do Spraw Migracji (2012), Polityka migracyjna Polski – stan obecny i postulowane działania. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Departament Polityki Migracyjnej, http://bip.msw.gov.pl/bip/poli..., (dostęp: 07.06.2014).
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top