PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
PERSPEKTYWY ROZWOJU BEZPIECZEŃSTWA TRANSGRANICZNEGO RP
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 
 
Data publikacji: 23-07-2019
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2015;9(2):28-33
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem pracy jest zdeϐiniowanie bezpieczeństwa transgranicznego, próba wytyczenia nowego kierunku jego rozwoju, oraz ukazanie istotnych problemów dotyczących funkcjonowania systemu ochrony granicy państwowej i sformułowanie wskazówek służących ich rozwiązaniu. Materiał badawczy stanowi literatura fachowa związana z szeroko pojętym bezpieczeństwem. Metoda badawcza to analiza tekstu i danych statystycznych. Wyniki badań koncentrują się na przedstawieniu nieprawidłowości i różnic pomiędzy założeniami teoretycznymi, a stanem rzeczywistym bezpieczeństwa transgranicznego RP. Wnioski płynące z analizowanych badań pozwalają stwierdzić, iż poprawa ,,Założeń wieloletniej koncepcji funkcjonowania Straży Granicznej na lata 2009-2015» znacząco wpłynie na proces umacniania bezpieczeństwa transgranicznego Polski.
 
REFERENCJE (23)
1.
Adamczyk M. (2009), Perspektywy służb granicznych, a rozwój strategii w Shengen, W: Zdanowicz M. (red.), Polska w Shengen. Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Temida 2, Białystok.
 
2.
Balawajder G. (2013), Granica państwa jako kategoria wielowymiarowa. Pogranicze. Polish Borderlands Studies. Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego, tom 1, nr 1, s. 44-56.
 
3.
Cieślewicz J. (2008), Podstawy prawne kontroli granicznej po przystąpieniu Polski do Układu Shengen W: Radzikowska-Kryśczak B. Sadownik A. (red.), Polska w streϔie Shengen. Reϔleksje po pierwszym roku członkostwa. Warszawa, s.58-63.
 
4.
Dybczyński A. (2013), Geopolityka, Poltext, Warszawa.
 
5.
Furdala A., Wysoczański W. (2006), Migracje: dzieje, typologia, deϔinicje. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 
6.
Kaczmarczyk P. (2002), Migracje o charakterze cyrkulacyjnym, a inne formy mobilności terytorialnej w świetle doświadczeń badawczych. Instytut Studiów Społecznych UW, Warszawa.
 
7.
Kunikowski J., Turek A. (2008), Bezpieczeństwo i dyplomacja - słownik terminów. Pedagogium Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej, Warszawa.
 
8.
Łomanowski A., Musiałowicz B. (2006), Raport: Kierunki Rosyjskiej polityki zagranicznej. Bezpieczeństwo Narodowe, www.bbn.gov.pl (dostęp: 07.06.2014).
 
9.
Magierek D. (2012), Rola Straży Granicznej w zapewnieniu bezpieczeństwa Polski (1990-2004). Adam Marszałek, Toruń.
 
10.
Maksimczuk A., Sidorowicz L. (2008). Graniczna obsługa ruchu osobowego i towarowego w Unii Europejskiej. Almamer Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa.
 
11.
Moraczewska A. (2005), Granice międzypaństwowe w różnych paradygmatach naukowych, W: Porządek międzynarodowy u progu XXI wieku. Kuźniar R. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa s. 657-664.
 
12.
Moraczewska A. (2008), Transformacja funkcji granic Polski. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 
13.
Paśnik J. (2003), Straż Graniczna. Prawne podstawy działania i uprawnień. Wydawnictwo Kodeks, Warszawa.
 
14.
Stańczyk J. (1996), Współczesne pojmowanie bezpieczeństwa, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa.
 
15.
Strategia działania służby celnej w zakresie zwalczania przemytu i nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi na lata 2012-2015, http://www.mf.gov.pl/documents... (dostęp: 07.06.2014).
 
16.
Truchan J. (2014), Jednostki specjalne Policji i Straży Granicznej w ochronie wschodniej granicy Polski, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Szczytno.
 
17.
Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej Dz. U. 1990 nr 78 poz. 462.
 
18.
Ustawa z dnia 12 października 1990r. o ochronie granicy państwowej Dz.U.2009.12.67.
 
19.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej Dz. U. 2009 nr 168 poz. 1323.
 
20.
Wawrzusiszyn A. (2012), Wybrane problemy transgranicznego bezpieczeństwa Polski. Diϐin, Warszawa.
 
21.
Wiśniewski B. Piątek Z. (2006), Współczesny wymiar funkcjonowania Straży Granicznej, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa.
 
22.
Założenia wieloletniej koncepcji funkcjonowania Straży Granicznej na lata 2009-2015 (2009), intranet wewnętrzny Straży Granicznej, (dostęp: 07.06.2014).
 
23.
Zespół do Spraw Migracji (2012), Polityka migracyjna Polski – stan obecny i postulowane działania. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Departament Polityki Migracyjnej, http://bip.msw.gov.pl/bip/poli..., (dostęp: 07.06.2014).
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top