PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
STRES W ŚRODOWISKU PRACY STRAŻAKÓW
 
Więcej
Ukryj
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Katedra Zdrowia, Zakład Zdrowia Publicznego
 
 
Data publikacji: 21-07-2019
 
 
Autor do korespondencji
Małgorzata Tokarska-Rodak   

Małgorzata Tokarska-Rodak, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych, Katedra Zdrowia, Zakład Zdrowia Publicznego, ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, e-mail: rodak.malgorzata@gmail.com, tel.: 83 344 99 00.
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2017;11(2):57-61
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp: Celem pracy było określenie źródeł stresu zawodowego w opinii strażaków, analiza sposobów radzenia sobie z nim oraz analiza rodzaju deklarowanych symptomów zdrowotnych występujących w związku ze stresem zawodowym Materiał i metody: Grupę badaną stanowiło 110 strażaków Podziału Bojowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej. Badania przeprowadzono na przełomie roku 2014/2015, zastosowano metodę sondażu diagnostycznego i autorski kwestionariusz ankiety Wyniki: 22% ankietowanych strażaków deklaruje, że nie odczuwa stresu podczas wykonywania czynności związanych z wykonywanym zawodem. Największym źródłem stresu dla ankietowanych była odpowiedzialność za życie osób ratowanych (38%) i presja czasu w podejmowaniu decyzji (25%). Deklarowano zdrowotne symptomy stresu: przyspieszony oddech, tętno, podwyższone ciśnienie (25,5%), rozdrażnienie (22,6%), zmęczenie (22,6%); 18,2% ankietowanych korzystało z pomocy psychologa, z zasadami systemu pomocy psychologicznej w Państwowej Straży Pożarnej zapoznało się 69,1% ankietowanych. Wnioski: Konieczne jest podniesienie świadomości strażaków w zakresie istotności pomocy psychologicznej w kwestii radzenia sobie ze stresem towarzyszącym pracy
 
REFERENCJE (18)
1.
Boenisch E., Haney H.C. (2002), Twój stres. GWP, Gdańsk.
 
2.
Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy, Karta Charakterystyki Zagrożeń Zawo- dowych, www.ciop.pl. (data dostępu: 28.09.2016).
 
3.
Czarnecka A., Dobrodziej C. (1998), Zespół zaburzeń po stresie urazowym w służbach ratowniczych. Prze- gląd Pożarniczy, 6, s. 20-21.
 
4.
Decyzja Nr 10 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. W sprawie powołania zespołu roboczego do opracowania założeń do organizacji systemu pomocy psychologicznej w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym. 2009. http://www.zzsflorian.kwpsp.wr... (data dostępu: 29.09.2016).
 
5.
Dudek B., Koniarek J. (2000), Zespół zaburzeń po stresie urazowym (PTSD) wśród funkcjonariuszy PSP – uwarunkowania i skutki. Opracowanie systemu zapobiegania i ograniczania negatywnych konsekwencji tego zespołu. IMP, Łódź.
 
6.
Evans R., Pistrang N., Billings J. (2013), Police officers’ experiences of supportive and unsupportive social interactions following traumatic incidents. Eur. J. Psychotraumatol, 4, doi: 10.3402/ejpt.v4i0.19696. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/p... (data dostępu: 30.01.2017).
 
7.
Grygorczuk A. (2008), Pojęcie stresu w medycynie i psychologii. Psychiatria, 5, s. 111–115.
 
8.
Hetherington A. (2004), Wsparcie psychologiczne w służbach ratowniczych. GWP, Gdańsk.
 
9.
Łodzińska J. (2010), Stres zawodowy narastającym zjawiskiem społecznym. SEMINARE 28, s. 125–138.
 
10.
Ogińska-Bulik N., Kaflik-Pieróg M. (2009), Stres Zawodowy w służbach ratowniczych. Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Łódź.
 
11.
Pawlak A., Gotlib J., Gałązkowski R. (2016), Analiza występowania i skutków wypadków w środowisku pracy strażaków Państwowej Straży Pożarnej w Polsce w latach 2008–2013. Medycyna Pracy, 67(1), s.1–9.
 
12.
Pluczyńska J. (2011), Poznaj swojego psychologa. Przegląd Pożarniczy Miesięcznik Państwowej Straży Pożarnej 1, 44. https://issuu.com/ppoz.pl/docs... (data dostępu: 29.09.2016).
 
13.
Sęk H. (2000), Wypalenie zawodowe. Przyczyny. Mechanizmy. Zapobieganie. PWN, Warszawa, s. 149-167.
 
14.
Stępka E., Basińska M.A. (2014), Zmęczenie przewlekłe a strategie radzenia sobie ze stresem w pracy u funkcjonariuszy policji. Medycyna Pracy, 65(2), s. 229–238.
 
15.
Stańczak A., Mościcka-Teske A., Merecz-Kot D.(2014) Zagrożenia psychospołeczne a funkcjonowanie zawo- dowe pracowników sektora bankowego. Medycyna Pracy, 65(4), s. 507–519.
 
16.
Weiman M., Przybylski K. (2013), Identyfikacja zagrożeń na stanowiskach pracy strażaków zawodowych. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, Organizacja i Zarządzanie, 59, s. 69-84. http://www.zeszyty. fem.put.poznan.pl/numery/ZN_OiZ_PP_59_06.pdf (data dostępu: 28.09.2016).
 
17.
Wrześniewski K. (2000), Style radzenia sobie ze stresem. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 
18.
Zasady organizacji i funkcjonowania systemu pomocy psychologicznej w Państwowej Straży Pożar- nej. Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, 2016 http://www.straz.gorzow.pl/wp-... (data dostępu: 29.09.2016).
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top