PL EN
ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOSTAWCÓW I UŻYTKOWNIKÓW INTERNETU ZA ZAWARTOŚĆ STRON INTERNETOWYCH W ŚWIETLE PRAWNYCH I SPOŁECZNYCH REGULACJI
 
Więcej
Ukryj
1
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 
 
Data publikacji: 25-07-2019
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2012;6(1):79-101
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest przedstawienie mapy zagrożeń w globalnej sieci oraz wskazanie podmiotów ponoszących odpowiedzialność za zawartość stron internetowych (dostawcy treści: Internet Content Providers, dostawcy usług internetowych: Internet Service Providers i użytkownicy globalnej sieci), analiza podstaw prawnych ich działalności i wynikająca z nich odpowiedzialność w tytułowym zakresie (Dyrektywa 2000/31/WE z dnia 8 czerwca 2000 r., art. 12-15; Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r., art. 14). Ponadto weryfikacja podejmowanych działań samoregulacyjnych (European Internet Service Providers Associations) oraz omówienie kodeksów dostawców treści i usług internetowych (m.in.: Spam code of conduct of ISPA - Austria, Evropská Asociace Státnich Loterii A Toto Spolecnosti - Czechy, Code of Conduct for search engines/Verhaltenssubkodex fur Suchmaschinenanbieter der FSM - Niemcy i inne). Artykuł zamyka analiza kodeksów internautów, czyli netykiety oraz podsumowujące wnioski i postulaty. Odpowiedzialność za treści znajdujące się na stronach internetowych ponoszą trzy grupy podmiotów: dostawcy treści, dostawcy usług internetowych oraz użytkownicy internetu. Obowiązujące przepisy prawa nie zawsze są skuteczne. Po pierwsze, nie umożliwiają egzekwowania przepisów prawa krajowego w innych państwach. Jest to istotne przy transgranicznym charakterze internetu. Po drugie, zauważa się rozbieżności europejskich i amerykańskich regulacji prawnych. Po trzecie, wszelkie próby wprowadzenia blokowania szkodliwych czy nielegalnych treści spotykają sie z protestami w imię wolności słowa. Skuteczna odpowiedzialność wymaga łączenia doświadczeń z różnych państw na bazie wspólnego, ujednoliconego prawa globalnego. Netykiety sieciowe będące rodzajem przewodników, drogowskazów służą standaryzacji praktyk internautów. W szczególności odnoszą się do: komunikacji, wymogów dotyczących stron WWW, zasad korzystania z materiałów zamieszczonych w internecie i związanej z tym odpowiedzialności. Stąd niezbędna jest ciągła praca nad zasadami netykiety, ciągłe dostosowywanie ich do nowych realiów jakie niesie ze sobą, zmieniająca się rzeczywistość. Potrzebna jest nieustanna dyskusja na forum globalnym o zasadach netykiety, która będzie pobudzać świadomość społeczną o istnieniu zasad oraz wzmacniać konieczność ich przestrzegania dla dobra ogólnego. Konieczne jest pobudzenie globalnej świadomości o współodpowiedzialności wszystkich członków cyberświata za jego obecny oraz przyszły kształt. Kwestia ta jest istotna ze względu na wielonarodowy, wielokulturowy, zróżnicowany pod względem: wiekowym, rasowym, wyznania, światopoglądowym charakter tej społeczności. W publikacji zastosowano metodę analityczno-opisową.
 
REFERENCJE (43)
1.
Barta J., Markiewicz R. (1998), Internet a prawo. Wydawnictwo Universitas, Kraków.
 
2.
Barta J., Markiewicz R. (2002), Świadczenie usług drogą elektroniczną - nowa rzeczywistość dla prawników. „Radca Prawny”, nr 4-5, s. 66-78.
 
3.
Brzozowski M. (1999), Biznesowa etyka. „WWW”, nr 2, s. 36-39.
 
4.
Code for the Chat Check Badge, http://www.fdim.dk/?pageid=52, [23.10.2011].
 
5.
Code of Conduct for search engines/Verhaltenssubkodex fur Suchmaschinenanbieter der FSM, http://www.fsm.de/en/SubCoC_Se..., [23.10.2011].
 
6.
Convenio de Autorregulación para promover el buen uso de Internet es Espańa, http://www.aui.es/../biblio/do..., [23.10.2011].
 
7.
Código deontológico de la Agencia de Calidad de Internet, http://www.iqua.net/Codigos_de... GOo8, [23.10.2011].
 
8.
Czym jest netykieta? http://www.netykieta.net/defin..., [03.08.2011].
 
9.
Decyzja nr 854/2005WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 maja 2005 r. w sprawie kontynuacji wieloletniego programu wspólnotowego na rzecz bezpieczniejszego korzystania z internetu i nowych technologii sieciowych, Dz. Urz. L 149 z 11.05.2005.
 
10.
Dobrzeniecki K. (2004), Prawo a etos cyberprzestrzeni. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 
11.
Dyrektywa 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego, Dz. Urz. L 178 z 17.07.2000.
 
12.
European Internet Service Providers Associations - EuroISPA, http://www.euroispa.org/, [15.07.2011].
 
13.
Evropská Asociace Státnich Loterii A Toto Spolecnosti, http://www.sazka.cz/o-nas/vice..., [23.10.2011].
 
14.
Freiwillige Selbstkontrolle Multimedia-Diensteanbieter e.V, http://www.fsm.de/, [19.08.2011].
 
15.
Gajowniczek A. (1999), Wykorzystanie internetu w celu reklamy. Wybrane zagadnienia prawne, pracy magisterskiej. Dostępna na stronie: http://www.vagla.pl, [16.09.2009].
 
16.
Good Practice Guidance for search service providers and advice providers and advice to the public on how to search safely, http://police.homeoffice.gov.u..., [24.10.2011].
 
17.
Gruchoła M. (2012), Ochrona użytkowników internetu w państwach Unii Europejskiej. Wydawnictwo KUL, Lublin.
 
18.
Gruchoła M. (2011), Dangers in the Internet Communication and the Protection of Internet Users in the Era of Media Convergenc. W: Konwergencja mediów - media convergence - Medienkonvergenz”. Wydawca niemiecki, ss. 18, złożony do druku.
 
19.
Gruchoła M. (2011), Ochrona małoletnich internautów w prawie i praktyce państw Unii Europejskiej. „Rozprawy Społeczne”, T. V, s. 78-100.
 
20.
Jugendmedienschutz-Staatsvertrag z dnia 1 kwietnia 2003 r. - JMStV; http://www.artikel5.de/gesetze..., [02.10.2011].
 
21.
Kirwil L., Polskie dzieci w internecie. Zagrożenia i bezpieczeństwo na tle danych dla UE. Wstępny raport z badań EU Kids Online przeprowadzonych wśród dzieci w wieku 9-16 lat i ich rodziców, http://www.saferinternet.pl/im... _polska_28-10-2010.pdf, [21.09.2011].
 
22.
Kodeks cywilny; Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93.
 
23.
Kodeks karny; Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r., Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 ze zm.
 
24.
Kodeks wykroczeń; Ustawa z dnia 20 maja 1971 r., Dz. U. z 1971 r. Nr 109, poz. 756.
 
25.
Kubas G., Netykieta - kodeks etyczny czy prawo internetu?, Kraków: Uniwersytet Jagielloński 2004, s. 17, praca magisterska. Dostępna na stronie: http://www.vagla.pl, [16.09.2011].
 
26.
Kulesza J. (2010), Międzynarodowe prawo internetu. Przedsiębiorstwo Wydawnicze Ars boni et aequi, Poznań.
 
27.
Maroń G. (2008), Ochrona małoletnich przed pornografią i pedofilią internetową. W: R. Grabowski (red.), Wpływ internetu na ewolucję państwa i prawa. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 
28.
Murawska-Najmiec E. (2005), Informacja na temat działań społeczności międzynarodowej na rzecz objęcia internetu systemem prawa przy jednoczesnej ochronie swobody wypowiedzi i informacji. KRRiT, Warszawa.
 
29.
Porozumienia policji i rządu w sprawie blokowanie treści, http://prawo.vagla.pl/node/542..., [27.08.2005].
 
30.
Serwis internetowy MySpace zaostrza ograniczenia dla użytkowników, http://wirtualnemedia.pl/docum..., [22.06.2011].
 
31.
Shea V., Netiquette, www.albion.com/netiquette/book/TOC09633702513.html, [09.09.2009].
 
32.
Spam code of conduct of ISPA, http://www.ispa.at/downloads/C..., [23.10.2011].
 
33.
Społeczności sieciowe: Komisja pośredniczy w porozumieniu głównych firm internetowych, http://europa.eu/rapid/pressRe..., [12.05.2011].
 
34.
Stiftung Digitale Chancen (2009), Zestaw zaleceń projektu Youth Protection Roundtable. SDC, Hamburg.
 
35.
Swetenham R. (2010), Europejskie porozumienie dotyczące samoregulacji w zakresie bezpieczeństwa w portalach społecznościowych. W: Materiały konferencyjne z IV Międzynarodowej Konferencji: Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie. Fundacja Dzieci Niczyje, Warszawa.
 
36.
UE: Zgoda Parlamentu na blokowanie pedofilskich treści, http://di.com.pl/news/41219,0,..., [29.10.2011].
 
37.
Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204.
 
38.
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, Dz. U. z 2009 r. Nr 98, poz. 817.
 
39.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 ze zm.
 
40.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83.
 
41.
Ustawa z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim, Dz. U. z 2002 r. Nr 37, poz. 349.
 
42.
Waglowski P., Niebezpieczne ideologie i nawoływanie do waśni, http://prawo.vagla.pl/node/477..., [04.12.2009].
 
43.
Waglowski P., Szwedzi witają nowy porządek, czyli retencja danych na granicach, http://prawo.vagla.pl/node/796..., [01.07.2010].
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top