PL EN
ORIGINAL ARTICLE
Female fertility. Raising for marriage and parenthood. Dance parties’ matrimonial role
 
More details
Hide details
1
Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Śląski, Polska
 
 
Submission date: 2021-10-02
 
 
Final revision date: 2021-12-05
 
 
Acceptance date: 2021-12-06
 
 
Publication date: 2022-06-20
 
 
Corresponding author
Weronika Anna Juroszek   

Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Śląski, Grażyńskiego 53, 40-126, Katowice, Polska
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2022;16(1):79-91
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Abstract: Although female fertility lasts a short period of time, it determines the consummation of marital and parental tasks. The objective of the paper is to analyze the process of upbringing towards marriage and parenthood and to discuss how the parents can support their children in the context of a relatively short fertility span. The paper examines relevant historical customs. Material and methods: Literary text analysis Results: - Conclusions: Young people more and more postpone the decision to marry and have children. Simultaneously, it seems that nowadays the children are left alone with this problem and the parents are passive. In this context, it seems advisable to have the parents play a greater role in marital choices. Some former customs such as dance parties can inspire us. Some aspects of the relationship between a parent and the adult child should probably be modified as well. The role and competences of parents should increase.
 
REFERENCES (43)
1.
Apostolou, M. (2021). Involuntary singlehood and its causes: The effects of flirting capacity, mating effort, choosiness and capacity to perceive signals of interest. Personality and Individual Differences, nr 176, https:// doi.org/10.1016/j.paid.2021.110782.
 
2.
Apostolou, M., Jiaqing, O., Esposito, G. (2020). Singles’ reasons for being single: Empirical evidence from an evolutionary perspective. Frontiers in Psychology, nr 162, https://doi.org/10.3389/fpsyg.....
 
3.
Apostolou, M., Wang, Y. (2021). What makes it difficult to keep and intimate relationship: Evidence from Greece and China. Evolutionary Psychology, nr 19 (1), https://doi.org/10.1177%2F1474....
 
4.
Appiah, D., Nwabuo, C., Ebong, E., Wellons, M., Winters, S. (2021). Trends in age at natural menopause and reproductive life span among US women, 1959-2018. Journal of the American Medical Association, nr 325 (13), https://doi.org/10.1001/jama.2....
 
5.
Arnett, J. (2000). Emerging adulthood. A theory of development from the late teens through the twienties. American Psychologist, nr 5, s. 469-480.
 
6.
Bardziejewska, M. (2005). Okres dorastania. Jak rozpoznać potencjał nastolatków? W: Brzezińska (red.). Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa (s. 345-377). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
7.
Biela, A. (2011). Informacje i decyzje w ekonomii behawioralnej. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 
8.
Biela, A., Chlewiński, Z., Walesa, C. (1978). Rozwój dokonywania decyzji. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 
9.
Brzezińska, A. (2007). Psychologia wychowania. W: J. Strelau (red.). Psychologia. Podręcznik akademicki. Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej (s. 225-280). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
10.
Buss, D. (1989). Sex differences in human mate preferences: evolutionary hypotheses tested in 37 cultures. Behavioral and Brain Sciences, nr 12, s. 2-24.
 
11.
Buss, D. (2001). Psychologia ewolucyjna. Jak wytłumaczyć społeczne zachowania człowieka? Najnowsze koncepcje. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
12.
Buss, D., Foley P. (2020). Making and marketing. Journal of Business Research, nr 120, s. 492-497.
 
13.
Buss, D., Schmitt, D. (2019). Mate preferences and their behavioral manifestations. Annual Review of Psychology, nr 70, s. 77-110, https://doi.org/10.1146/annure....
 
14.
Hall, C. (2002). Study speeds up biological clock. Fertility rates dip after women hit 27. Health & Fitness, nr 5, s. 21-24.
 
15.
Juroszek, W. (2017). Wybór współmałżonka – aspekt zadaniowy, ewolucjonistyczny i planowy. Kwartalnik Pedagogiczny, nr 2, s. 153-167.
 
16.
Juroszek, W. (2015). Motywacja do zawarcia małżeństwa w świetle teorii konfliktu motywów Kurta Lewina. Rozprawy Społeczne, nr 1 (9), s. 28-34.
 
17.
Juroszek, W. (2014). Rola rodziców w wyborze współmałżonka. Społeczeństwo i Rodzina, nr 4, s. 47-63.
 
18.
Kiani, Z., Simbar, M., Hajian, S., Zayeri, F. (2021). The prevalence od depression symptoms among infertile women: a systematic review and meta-analysis. Family Research and Practice, nr 6, https://doi.org/10.1186/s40738....
 
19.
Kłos-Skrzypczak, A. (2017). Korzyści płynące z rodziny zakorzenionej w małżeństwie sakramentalnym: perspektywa Amerykańskich Biskupów Katolickich. Family Forum, nr 7, s. 227-231.
 
20.
Komorowska-Pudło, M. (2021). Family-of-origin ties nad relationship and how they affect dealing with one’s own marital conflicts. Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio, nr 46 (2), s. 173-204, https://doi.org/10.34766/fetr.....
 
21.
Kornaszewska-Polak, M. (2021). The crisis of dialogue and relationship in marriage in the perspective of the attachment theory. Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio, nr 46 (2), s. 205-221, https://doi.org/10.34766/fetr.....
 
22.
Kozubek, M. (2019). Miłość jako podstawowa dynamika wychowania w rodzinie w ujęciu Chiary Lubich: wybrane aspekty. Paedagogia Christiana, nr 1, s. 365-400, http://dx.doi.org/10.12775/PCh....
 
23.
Krzysteczko, H. (2016). Z rodziny do rodziny. Katowice: Księgarnia Św. Jacka.
 
24.
Kuchowicz, Z. (1977). Obyczaje staropolskie XVII-XVIII wieku. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie.
 
25.
Kuchowicz, Z. (1983). Miłość staropolska: wzory, uczuciowość, obyczaje erotyczne XVI-XVIII wieku. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie.
 
26.
Kułaczkowski, J. (2010). Pedagogika rodziny. W: J. Strelau (red.). Pedagogika. Subdyscypliny i dziedziny wiedzy o edukacji (s. 175-198). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
27.
Lipska, A., Zagórska, W. (2021). Crossing the threshold. Emerging adulthood as an elaborate liminal phase of the rite os passage. Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio, nr 2, s. 7-26, https://doi.org/10.34766/fetr.....
 
28.
Nowak, M. (1996). Znaczenie wartości w procesie wychowania. W: K. Popielski (red.). Człowiek-wartości-sens. Studia z psychologii egzystencji (s. 241-260). Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 
29.
Nowak, M. (1997). Od kontestacji do powrotu problematyki aksjologicznej i teleologicznej w pedagogice ogólnej. W: M. Nowak (red.). Pedagogika ogólna. Problemy aksjologiczne (s. 33-43). Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
 
30.
Nowak, M. (1999). Postawy pedagogiki otwartej. Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 
31.
Olbrycht, K. (2002). Prawda, dobro i piękno w wychowaniu człowieka jako osoby. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 
32.
Ostrowska, U. (2006). Aksjologiczne podstawy wychowania. W: B. Śliwerski (red.). Pedagogika. Podstawy nauk o wychowaniu (s. 391-415). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
33.
Pleśniak A. (2014). Konsekwencje przemian demograficznych w świetle aktywności i stabilności systemów emerytalnych. Studia Ekonomiczne, nr 167, s. 43-53.’.
 
34.
Ryś, M. (1994). Konflikty w rodzinie. Niszczą czy budują? Warszawa: Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN.
 
35.
Sarria-Santamera, A., Bepayeva G., Utepova G., Krstic J., Terzic S., Aimagambetova G., Shauyen F., Terzic M. (2020), Women’s knowledge and awareness of the effect of age on fertility in Kazakhstan. Sexes, nr 1, s. 60-71, https://doi.org/10.3390/sexes1....
 
36.
Sorkowicz, A. (2018). Rodzina jako wspólnota wychowawcza – przyczynek do analizy problemu. Rozprawy Społeczne, nr 1, s. 7-14, https://doi.org/10.29316/rs.20....
 
37.
Sorkowicz, A. (2021). Nauczanie Kościoła Katolickiego o małżeństwie i rodzinie a wybrane wyzwania związane z rodzicielstwem. Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio, nr 1, s. 49-65, https://doi.org/10.34766/fetr.....
 
38.
Stelmasiak, A. (2021). Czy będzie nas więcej? Niedziela, nr 27, s. 44-46.
 
39.
Śliwerski, B. (2006). Wprowadzenie do pedagogiki. W: B. Śliwerski (red.). Pedagogika. Podstawy nauk o wychowaniu (s. 79-113). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
40.
Tołstoj, L. (2018). Wojna i pokój. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 
41.
Tuszyńska K. (2015). Realizacja funkcji ubezpieczeń emerytalnych wobec przemian rynku pracy. Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka, nr 3, s. 52-72.
 
42.
Walesa, C. (1985). Podejmowanie ryzyka egzystencjalnego a rozwój człowieka. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 
43.
Wojciechowska, J. (2005). Okres wczesnej dorosłości. Jak rozpoznać ryzyko i jak pomagać? W: Brzezińska (red.). Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa (s. 469-502). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top