PL EN
ARTYKUŁ ORYGINALNY
Wychowanie do małżeństwa i rodzicielstwa w aspekcie płodności kobiet ze szczególnym uwzględnieniem matrymonialnej roli balu
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Śląski, Polska
 
 
Data nadesłania: 02-10-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 05-12-2021
 
 
Data akceptacji: 06-12-2021
 
 
Data publikacji: 20-06-2022
 
 
Autor do korespondencji
Weronika Anna Juroszek   

Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Śląski, Grażyńskiego 53, 40-126, Katowice, Polska
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2022;16(1):79-91
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Streszczenie: Kobieca płodność, która trwa stosunkowo krótko, determinuje realizację rodzicielskich zamierzeń. Ważne jest więc, aby kobieta decyzję o małżeństwie i rodzicielstwie podjęła w odpowiednim czasie. Celem artykułu jest analiza procesu wychowania do małżeństwa i rodzicielstwa w kontekście niedługiego okresu płodności u kobiet. Wykorzystano między innymi znane z historii zwyczaje. Odniesiono się do cech formalnych wychowania. Materiał i metody: Analiza tekstu literackiego i literatury przedmiotu Wyniki: - Wnioski: Młodzi ludzie coraz częściej odwlekają decyzję o małżeństwie. Jednocześnie rodzice zachowują zwykle bierność. W tym kontekście wydaje się wskazany wzrost roli rodziców w procesie wyboru współmałżonka. Inspiracją mogą tu być zwyczaje znane nam z historii, np. bale. W procesie wychowania do wyboru współmałżonka powinny ulec zmianie pewne aspekty wychowawcze w relacji rodzic-dorosłe dziecko. Większe powinno być znaczenie rodziców, wzmocnione ich kompetencje i uzupełniona wiedza pomocna w wyborze współmałżonka. Z pewnością należałoby też zastanowić się nad organizacją przedsięwzięć wspierających młodych ludzi w poznaniu odpowiedniego kandydata do małżeństwa.
 
REFERENCJE (43)
1.
Apostolou, M. (2021). Involuntary singlehood and its causes: The effects of flirting capacity, mating effort, choosiness and capacity to perceive signals of interest. Personality and Individual Differences, nr 176, https:// doi.org/10.1016/j.paid.2021.110782.
 
2.
Apostolou, M., Jiaqing, O., Esposito, G. (2020). Singles’ reasons for being single: Empirical evidence from an evolutionary perspective. Frontiers in Psychology, nr 162, https://doi.org/10.3389/fpsyg.....
 
3.
Apostolou, M., Wang, Y. (2021). What makes it difficult to keep and intimate relationship: Evidence from Greece and China. Evolutionary Psychology, nr 19 (1), https://doi.org/10.1177%2F1474....
 
4.
Appiah, D., Nwabuo, C., Ebong, E., Wellons, M., Winters, S. (2021). Trends in age at natural menopause and reproductive life span among US women, 1959-2018. Journal of the American Medical Association, nr 325 (13), https://doi.org/10.1001/jama.2....
 
5.
Arnett, J. (2000). Emerging adulthood. A theory of development from the late teens through the twienties. American Psychologist, nr 5, s. 469-480.
 
6.
Bardziejewska, M. (2005). Okres dorastania. Jak rozpoznać potencjał nastolatków? W: Brzezińska (red.). Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa (s. 345-377). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
7.
Biela, A. (2011). Informacje i decyzje w ekonomii behawioralnej. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 
8.
Biela, A., Chlewiński, Z., Walesa, C. (1978). Rozwój dokonywania decyzji. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 
9.
Brzezińska, A. (2007). Psychologia wychowania. W: J. Strelau (red.). Psychologia. Podręcznik akademicki. Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej (s. 225-280). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
10.
Buss, D. (1989). Sex differences in human mate preferences: evolutionary hypotheses tested in 37 cultures. Behavioral and Brain Sciences, nr 12, s. 2-24.
 
11.
Buss, D. (2001). Psychologia ewolucyjna. Jak wytłumaczyć społeczne zachowania człowieka? Najnowsze koncepcje. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
12.
Buss, D., Foley P. (2020). Making and marketing. Journal of Business Research, nr 120, s. 492-497.
 
13.
Buss, D., Schmitt, D. (2019). Mate preferences and their behavioral manifestations. Annual Review of Psychology, nr 70, s. 77-110, https://doi.org/10.1146/annure....
 
14.
Hall, C. (2002). Study speeds up biological clock. Fertility rates dip after women hit 27. Health & Fitness, nr 5, s. 21-24.
 
15.
Juroszek, W. (2017). Wybór współmałżonka – aspekt zadaniowy, ewolucjonistyczny i planowy. Kwartalnik Pedagogiczny, nr 2, s. 153-167.
 
16.
Juroszek, W. (2015). Motywacja do zawarcia małżeństwa w świetle teorii konfliktu motywów Kurta Lewina. Rozprawy Społeczne, nr 1 (9), s. 28-34.
 
17.
Juroszek, W. (2014). Rola rodziców w wyborze współmałżonka. Społeczeństwo i Rodzina, nr 4, s. 47-63.
 
18.
Kiani, Z., Simbar, M., Hajian, S., Zayeri, F. (2021). The prevalence od depression symptoms among infertile women: a systematic review and meta-analysis. Family Research and Practice, nr 6, https://doi.org/10.1186/s40738....
 
19.
Kłos-Skrzypczak, A. (2017). Korzyści płynące z rodziny zakorzenionej w małżeństwie sakramentalnym: perspektywa Amerykańskich Biskupów Katolickich. Family Forum, nr 7, s. 227-231.
 
20.
Komorowska-Pudło, M. (2021). Family-of-origin ties nad relationship and how they affect dealing with one’s own marital conflicts. Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio, nr 46 (2), s. 173-204, https://doi.org/10.34766/fetr.....
 
21.
Kornaszewska-Polak, M. (2021). The crisis of dialogue and relationship in marriage in the perspective of the attachment theory. Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio, nr 46 (2), s. 205-221, https://doi.org/10.34766/fetr.....
 
22.
Kozubek, M. (2019). Miłość jako podstawowa dynamika wychowania w rodzinie w ujęciu Chiary Lubich: wybrane aspekty. Paedagogia Christiana, nr 1, s. 365-400, http://dx.doi.org/10.12775/PCh....
 
23.
Krzysteczko, H. (2016). Z rodziny do rodziny. Katowice: Księgarnia Św. Jacka.
 
24.
Kuchowicz, Z. (1977). Obyczaje staropolskie XVII-XVIII wieku. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie.
 
25.
Kuchowicz, Z. (1983). Miłość staropolska: wzory, uczuciowość, obyczaje erotyczne XVI-XVIII wieku. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie.
 
26.
Kułaczkowski, J. (2010). Pedagogika rodziny. W: J. Strelau (red.). Pedagogika. Subdyscypliny i dziedziny wiedzy o edukacji (s. 175-198). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
27.
Lipska, A., Zagórska, W. (2021). Crossing the threshold. Emerging adulthood as an elaborate liminal phase of the rite os passage. Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio, nr 2, s. 7-26, https://doi.org/10.34766/fetr.....
 
28.
Nowak, M. (1996). Znaczenie wartości w procesie wychowania. W: K. Popielski (red.). Człowiek-wartości-sens. Studia z psychologii egzystencji (s. 241-260). Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 
29.
Nowak, M. (1997). Od kontestacji do powrotu problematyki aksjologicznej i teleologicznej w pedagogice ogólnej. W: M. Nowak (red.). Pedagogika ogólna. Problemy aksjologiczne (s. 33-43). Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
 
30.
Nowak, M. (1999). Postawy pedagogiki otwartej. Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 
31.
Olbrycht, K. (2002). Prawda, dobro i piękno w wychowaniu człowieka jako osoby. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 
32.
Ostrowska, U. (2006). Aksjologiczne podstawy wychowania. W: B. Śliwerski (red.). Pedagogika. Podstawy nauk o wychowaniu (s. 391-415). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
33.
Pleśniak A. (2014). Konsekwencje przemian demograficznych w świetle aktywności i stabilności systemów emerytalnych. Studia Ekonomiczne, nr 167, s. 43-53.’.
 
34.
Ryś, M. (1994). Konflikty w rodzinie. Niszczą czy budują? Warszawa: Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN.
 
35.
Sarria-Santamera, A., Bepayeva G., Utepova G., Krstic J., Terzic S., Aimagambetova G., Shauyen F., Terzic M. (2020), Women’s knowledge and awareness of the effect of age on fertility in Kazakhstan. Sexes, nr 1, s. 60-71, https://doi.org/10.3390/sexes1....
 
36.
Sorkowicz, A. (2018). Rodzina jako wspólnota wychowawcza – przyczynek do analizy problemu. Rozprawy Społeczne, nr 1, s. 7-14, https://doi.org/10.29316/rs.20....
 
37.
Sorkowicz, A. (2021). Nauczanie Kościoła Katolickiego o małżeństwie i rodzinie a wybrane wyzwania związane z rodzicielstwem. Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio, nr 1, s. 49-65, https://doi.org/10.34766/fetr.....
 
38.
Stelmasiak, A. (2021). Czy będzie nas więcej? Niedziela, nr 27, s. 44-46.
 
39.
Śliwerski, B. (2006). Wprowadzenie do pedagogiki. W: B. Śliwerski (red.). Pedagogika. Podstawy nauk o wychowaniu (s. 79-113). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
40.
Tołstoj, L. (2018). Wojna i pokój. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 
41.
Tuszyńska K. (2015). Realizacja funkcji ubezpieczeń emerytalnych wobec przemian rynku pracy. Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka, nr 3, s. 52-72.
 
42.
Walesa, C. (1985). Podejmowanie ryzyka egzystencjalnego a rozwój człowieka. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 
43.
Wojciechowska, J. (2005). Okres wczesnej dorosłości. Jak rozpoznać ryzyko i jak pomagać? W: Brzezińska (red.). Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa (s. 469-502). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top