PL EN
ORIGINAL ARTICLE
THE TASKS OF A TEACHER IN THE XXI CENTURY SCHOOL
 
 
More details
Hide details
1
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 
 
Publication date: 2019-07-23
 
 
Corresponding author
Mariusz Sztaba   

Mariusz Sztaba, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, ul. Droga Męczenników Majdanka 70, 20-325 Lublin, e-mail: sztabowy@gmail.com, tel. 81 445 41 01
 
 
Rozprawy Społeczne/Social Dissertations 2015;9(3):12-20
 
KEYWORDS
ABSTRACT
With the beginning of the 21st century the world encountered many complex civilizational and cultural problems, which have been generating varied social, political, economical, cultural, scientific and educational problems. The above described situation requires essential changes in all of the spheres of life, including education. And so, the article attempts to analyze the issues of teachers/educators’ tasks in the school within the 21st century in light of the available subject literature. At first, the modern main educational change factors have been presented. Subsequently, the next issue that is analyzed is the educational priorities of the European Union which have influence on the way of teaching and upbringing in schools in the 21st century and which determine new tasks for teachers and educators. The conclusions and postulates have been outlined at the end.
 
REFERENCES (47)
1.
Banach Cz. (1999), Polska szkoła i system edukacji. Przemiany i perspektywy. Wyd. Adam Marszałek, Toruń.
 
2.
Baraniak B. (2010), Współczesna pedagogika pracy z perspektywy edukacji pracy i badań. Wyd. UKSW, Warszawa.
 
3.
Brezinka W. (2007), Wychowywać dzisiaj. Zarys problematyki, tłum. H. Machoń. Wyd. WAM, Kraków.
 
4.
de Lubac H. (2005), Dramat humanizmu ateistycznego, tłum. A. Ziernicki. Wyd. WAM, Kraków.
 
5.
Denek K. (2012), Czego pilnie potrzebuje nasza edukacja? Nowa Szkoła, nr 6, s. 15-23.
 
6.
Denek K. (2005), Kwalifikacje nauczycieli w społeczeństwie opartym na wiedzy, W: H. Moroza (red.), Rozwój zawodowy nauczyciela. Wyd. „Impuls”, Kraków, s. 101-117.
 
7.
Dróżdż K. (2001), Humanistyczna wizja współczesnej szkoły i nauczyciela. W: M. Ochmański, T. Sokołowska-Dzioba, A. Pielecki (red.), Edukacja w perspektywie integracji Europy. Wyd. WSP TWP, Warszawa, s. 109-115.
 
8.
Gajda J. (2000), O nowy humanizm w edukacji. Wyd. „Impuls”, Kraków.
 
9.
Globan-Klas T., P. Sienkiewicz (1999), Społeczeństwo informacyjne: szanse, zagrożenia, wyzwania. Wyd. FPT, Kraków.
 
10.
Gnitecki J. (2003), Globalistyka, globalizacja. W: T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, tom II. Wyd. „Żak”, Warszawa, s. 47-53.
 
11.
Gnitecki J. (2005), Kompetencje nauczyciela w cywilizacji informacyjnej, W: H. Moroza (red.), Rozwój zawodowy nauczyciela. Wyd. „Impuls”, Kraków, s. 119-137.
 
12.
Gołębiowski A., A. M. M. Bosak (red.) (2013), Tradycja i współczesność edukacji i wychowania w Polsce. Wyd. Ruthenus, Radom - Krosno.
 
13.
Hiszpańska B. (2010), Prawda u podstaw samowychowania. TN KUL, Lublin.
 
14.
Kameduła E. (2006), Kompetencje nauczycieli wobec wymagań reformy systemu edukacji, W: J. Szempruch (red.), Edukacja wobec wyzwań i zadań współczesności i przyszłości. Strategie rozwoju. Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 339-345.
 
15.
Kamińska-Juckiewicz M. (2011), Przyszłość edukacji, koncepcje, strategie, idee. Nowa Szkoła, nr 9, s. 3-15.
 
16.
Kamińska-Juckiewicz M. (2001), Uczenie się jako priorytet edukacyjny? Nowa Szkoła, nr 3, s. 3-13.
 
17.
Kasperski M. (1999), Motywy podnoszenia kwalifikacji przez nauczycieli (komunikat z badań, W: B. Sitarska (red.), Kształcenie i doskonalenie nauczycieli w nowej rzeczywistości edukacyjne. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej Siedlce 25-26 października 1999 roku. Wyd. AP, Siedlce, s. 164-176.
 
18.
Kuligowski R. (2004), Humanizm w myśli Jana Pawła II. Studium teologiczno moralne. Wyd. „Jedność”, Kielce.
 
19.
Kuźma J. (2013), Teorie i wizje przyszłej szkoły. Rocznik Pedagogiczny, nr 2, s. 15-49.
 
20.
Kusztelak A. (2003), Ideały i wartości w szkolnym systemie wychowawczym ery globalizacji, W: K. Pająk, A. Zduniak (red.), Edukacyjne wyzwania początku XXI wieku. Wyd. Elipsa, Warszaw-Poznań, s. 24-34.
 
21.
Kwiatkowski S. M. (2006) (red.), Edukacja polska w jednoczącej się Europie. Wyd. ITE-PIB, Radom-Warszawa.
 
22.
Lenart J. (2012), Potrzeby współczesnego rynku pracy wyznacznikiem zadań edukacyjnych, W: K. Szmyd, E. Dolata, A. Śniegulska (red.), Szkoła wobec wyzwań XXI wieku. W poszukiwaniu humanistycznego (antropologicznego) wymiaru myśli pedagogicznej. Tom 1. Wyd. URz, Rzeszów, s. 157-169.
 
23.
Marek L. (2003), Od informacji do mądrości – uwag kilka o przemianach współczesnej edukacji, W: K. Pająk, A. Zduniak (red.), Edukacyjne wyzwania początku XXI wieku. Wyd. Elipsa, Warszaw-Poznań, s. 304-309.
 
24.
Mastalski J. (2007), Samotność globalnego nastolatka. Wyd. PAT, Kraków.
 
25.
Mazińska M. (2004), Polityka edukacyjna Unii Europejskiej. Wyd. WSiP, Warszawa.
 
26.
Niemierko B. (2007), Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki. Wyd. WAiP, Warszawa.
 
27.
Nowak M. (1997), Personalistyczna koncepcja szkoły i dydaktyki. Roczniki Nauk Społecznych, nr 2, s. 5-24.
 
28.
Nowak M. (2003), Personalistyczne wychowanie, W: T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, tom IV. Wyd. „Żak”, Warszawa, s. 353-358.
 
29.
Pachociński R. (1999), Oświata XXI wieku. Kierunki przeobrażeń. Wyd. IBE, Warszawa.
 
30.
Potulicka E, J. Rutkowiak (2010) (red.), Neoliberalne uwikłania edukacji. Wyd. „Impuls”, Kraków.
 
31.
Przyborowska E. (2013), Pedagogika innowacyjności. Między teorią a praktyką. Wyd. UMK, Toruń.
 
32.
Przygodzka E. (red.) (2010), Nauczyciel. Rozwój zawodowy i kompetencje. Wyd. Adam Marszałek, Toruń,.
 
33.
Sarad-Deć K. (2012), Polski system kształcenia nauczycieli przyrody wobec Europejskich standardów edukacyjnych. Wyd. KUL, Lublin.
 
34.
Smoczyńska A. (red.) (2001), Kluczowe dane o edukacji w Europie. Wyd. FRSE, Warszawa.
 
35.
Solarczyk-Ambrozik E. (2004), Kształcenie ustawiczne w perspektywie globalnej i lokalnej. Między wymogami rynku a indywidualnymi strategiami edukacyjnymi. Wyd. UAM, Poznań.
 
36.
Sommer H. (2012), Przemiany współczesnego świata – globalne wyzwanie edukacyjne, W: K. Szmyd, E. Dolata, A. Śniegulska (red.), Szkoła wobec wyzwań XXI wieku. W poszukiwaniu humanistycznego (antropologicznego) wymiaru myśli pedagogicznej. tom 1. Wyd. URz, Rzeszów, s. 107-123.
 
37.
Sosnowski L. (red.) (2014), Dyktatura gender. Wyd. „Biały Kruk”, Kraków.
 
38.
Strykowski W. (2004), Kształcenie wspomagane mediami a edukacja medialna, W: T. Lewowicki,B. Siemieniecki (red.), Współczesna technologia informacyjna i edukacja medialna. Wyd. Adam Marszałek, Toruń, s. 37-47.
 
39.
Szempruch J. (2013), Pedeutologia. Studium teoretyczno-pragmatyczne. Wyd. „Impuls”, Kraków.
 
40.
Szempruch J. (2006), Strategie rozwoju szkoły w społeczeństwie wiedzy, W: Taż (red.), Edukacja wobec wyzwań i zadań współczesności i przyszłości. Strategie rozwoju. Wyd. URz, Rzeszów, s. 93-103.
 
41.
Sztaba M. (2012a), Podmiotowość jednostki ludzkiej w procesie edukacji jako problem interdyscyplinarny. Refleksja w perspektywie personalizmu chrześcijańskiego - część II. Katecheta, nr 5, s. 3-10.
 
42.
Sztaba M. (2011), Troska bł. Jana Pawła II o etyczno-moralne podstawy życia społecznego. Wyd. Benedyktynów, Kraków.
 
43.
Sztaba M. (2014), Troska o personalistyczny wymiar procesu europeizacji. Refleksja pedagoga społecznego w świetle nauki społecznej Kościoła, W: S. Bębas, E. Kielska (red.), Tradycja i współczesne nurty w opiece, wychowaniu i resocjalizacji w Europie. Wyd. WSH, Radom, s. 335-353.
 
44.
Sztaba M., (2012b), Wychowanie społeczne w świetle nauczania Karola Wojtyły – Jana Pawła II. Wyd. TN KUL Lublin.
 
45.
Szwarlik K. (1997), Idealny wychowawca. Biblioteka „Niedzieli”, Częstochowa.
 
46.
Zając A. (2012), Proces rozwijania zdolności poznawczych uczniów, W: K. Szmyd, E. Dolata, A. Śniegulska (red.), Szkoła wobec wyzwań XXI wieku. W poszukiwaniu humanistycznego (antropologicznego) wymiaru myśli pedagogicznej. Tom 1. Wyd. URz, Rzeszów, s. 132-156.
 
47.
Żytyniec D., P. Kisiel. (2008), E-learning a nauczanie klasyczne. Podobieństwa, różnice i perspektywy, W: I. K. Hejduk (red.), E-learning wyzwaniem przyszłości. Wyd. „ORGMASZ”, Warszawa, s. 149-160.
 
eISSN:2657-9332
Journals System - logo
Scroll to top